آطلاعیە ی هیئت رهبری هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

0
739

ملت مبارز کوردستان:

حضار محترم، احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی کورد و خارجی:

مهمانان و روزنامەنگاران  گرامی

بە کنفرانس اعلام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان خوش آمدید.

حدود صد سال از اشغال خاک کوردستان توسط اشغالگرانی تحت عنوان کشورهای جعلی ایران، عراق، سوریە و تورکیە میگذرد و مبارزات ملت کورد با آنکە بسیار قربانی گرفتە و پرهزینە بودە، اما دستاوردش در حد انتظار وهزینەها نبودە است.

عدم یکپارچگی،هماهنگی،اتحاد، یک صدایی و انسجام سازمانهای سیاسی کوردستانی و اولویت دادن بە منافع شخصی، سازمانی و حزبی ، منفعت همگانی و ملی را تحت تاثیر قرار دادە و بارها منافع ملی، قربانی منافع شخصی و حزبی شدە است.

سە گفتمان فدرالخواهی، کونفدرالی و استقلال طلبی افکار عممومی و بطن جامعە کوردستان تحت اشغال ایران را در برگرفتە است کە خوشبختانە استقلال طلبی در صدر این گفتمانها قرار دارد و اکثریت قریب بە اتفاق ملت کورد تمایلی بە ماندن در چهارچوب و حریم جغرافیای جعلی ایران ندارند و خواستار خروج اشغالگر ایرانی از خاک و جغرافیای کوردستان هستند.

ملت کورد در روژهلات(( شرق کوردستان)) نمیخواهند کە تجربە سال ١٣٥٧ خورشیدی تکرار شود و یک بار دیگر ملت کورد و خاک کوردستان بە اشغال ایرانیان دربیاید.

ملت کورد بە این یقین و باور رسیدە کە نە حکومت جمهوری اسلامی، نە پهلوی و شاهنشاهی و نە سلطنت طلب و مشروطە خواه و مجاهدینی، هیچگاه آمادە نیستند کە حداقل حق و حقوق ملی ملت کورد را بە رسمیت بشناسند.

در شرایطی کە تغیر و تحولات سیاسی بر اساس خواستهای ملل در سطح جهانی بوقوع پیویستە است  و در طول چهل سال اخیر حداقل دهها ملت موفق بە تشکیل دولت و کشورهای خود شدەاند، بدون شک خاورمیانە نیز از این قاعدە مستثنی نیست و زمان آن فرا رسیدە است کە ملل غیر فارس و فاقد حکومت و دولت نیز با اتحاد و تشکیل یک هم پیمانی منسجم و عملگرا در راه رسیدن بە خواستهایشان گام بردارند.

ضرورت سیاسی و تاریخی و همچنین شرایط  کنونی ایجاب میکند کە احزاب و جریانات سیاسی کوردستانی دور یک میز و پلاتفورم مشترک جهت همکاری و هماهنگی بر اساس نقاط مشترک، در چهارچوب یک جبهە یا هم پیمانی  گرد هم آیند .

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، تشکلی سیاسی و جنبشی ملیست ، متشکل از چندین حزب و سازمان کوردستانی  کە در راستای تشکیل و تاسیس دولت مستقل شرق کوردستان فعالیت میکند و  در سطوح مختلف و با استراتژی مشترک در ضمینەهای سیاسی، دیپلوماسی، اقتصادی، میدیایی، نظامی و …  فعالیت میکنند.

 

احزاب و جریانات تشکیل دهندەی هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان عبارتند از :

١ سازمان یارسانی یاری کورد

٢ اتحاد انقلابیون کوردستان

٣ جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان

٤ جنبش استقلال طلبان کوردستان

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان سعی بر این دارد کە مجامع وسازمانهای بین المللی با اعمال فشار از رژیم اشغالگر ایران درخواست کنند کە بە حق تعین سرنوشت ملی ملت کورد احترام بگذارد تا ملت کورد در همەی ضمینەها با اعمال ارادەای آزاد،  خاک و سرزمین خود را ادارە کند.

ولی اگر رژیم ایران علارغم درخواست مجامع جهانی بە سرکوب و سیاست انکار حقوق برحق ملت کورد از طریق اشغالگری ادامە دهد ، هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان از کلیە شیوەهای مبارزە بر علیە رژیم ایران و در راستای دستیابی بە اهدافش استفادە خواهد کرد.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بنا بر اساس قواعد و قوانین بین المللی این حق را برای خود قائل است کە در جهت تشکیل دولت موقت شرق کوردستان در تبعید گام بردارد.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بر این باور است کە سیستم سیاسی آیندە کوردستان باید یک سیستم سکولار بر اساس جدایی دین از دولت باشد و در چهارچوب همین سیستم، برای همەی ادیان و اقلیتهای دینی و مذهبی احترام قائل است.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە جز دشمنان خاک و سرزمین کوردستان  با هیچ کس و جریانی دشمنی و خصومت ندارد و همزمان از ملل تحت اشغال ایران  (( عرب الاحوازی، بلوچ، تورک آذری، کاسپین، تورکمان و اقلیتهای ملی دیگر )) درخواست میکند کە بر اساس منافع مشترک ، دشمن مشترک و درد مشترک در کنار هم در جهت آزادی و رسیدن بە استقلال ملی در چهارچوب یک هم پیمانی گرد هم بیاییم .

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان از تمامی احزاب ، سازمانها و جریانات استقلال طلب تقاضا دارد کە در راستای اتحاد و همبستگی ملی بە صفوف هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بپیوندید.

 

هئیت رهبری هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

١٩ بفرانبار ٢٧٢٠ کوردی

١٩ دی ماه ١٤٠٠ خورشیدی

٩ ژانویە ٢٠٢٢ میلادی

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here