تبلیغات گستردە هواداران سازمان یاری کورد در روژهلات کوردستان و مناطق یارسان نشین

0
502

 هواداران سازمان یاری کورد و دلسوزان جامعە یارسان،درخصوص دریافت مطالبات وحقوق مردم کورد یارسان و دفاع  از باور و عقاید مردم یارسان و به رسمیت شناختن آئین یاری از جانب حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی ایران، در حرکتهای جسورانەای، اقدام به نشر و پخش شبنامه و اعلامیه در مناطق یارسانی نشین نمودند تا با همکاری سازمان یاری کورد و دیگر فعالین درعرصه دست یابی به حقوق از دست رفته یارسانیان اعتراض خود را به نمایش گذارده و نمادی باشند برای عامه جامع یارسان تا درمقابل ظلم و زور و پایمال شدن حق و حقوقشان سکوت ننمایند و به هر شیوه ممکن مطالبات و اعتراضات خود را مطرح نمایند.

طبق خبرهای رسیدە بە سایت سازمان یاری کورد از کرمانشاە نیروهای جمهوری اسلامی بعد از جمع کردن شعارهای کە از جانب هواداران و دوستان سازمان یاری کورد پخش شدە بود چند روزی است  دنبال کسانی میگردند کە در این مدت دست بە تبلیغاتی گستردە در شهر و روستاهای استان کرمانشاە برای سازمان ما زدە بودند..

ضمن تشکر و خسته نباشی به این عزیزان، برای یکایکشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و به این طریق دست یکایک این عزیزان را که ما را یاری نمودند به گرمی میفشاریم و آرزوی پیروزی و سربلندی برایشان داریم در راە بدست آوردن حق و حقوق مردم کورد  یارسان

سازمان یاری کورد ٢١.٦.٢٠٢١ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here