پیام اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد بە مناسبت فرا رسیدن سال نو

0
326

سالی کە گذشت

اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان  یاری کورد فرا رسیدن سال نو میلادی را بە تمام ملت کورد وهمچنین یارسانیان عزیز تبریک گفتە و امیدواریم کە سال ایندە سالی  با آرامش و آسایش همراە باشد برای خلق تحت ستم کورد و تمام بشریت . در سالی کە گذشت گریز از رژیمهای کورد ستیز بیشتر از هر سالی دیگر مرزهای اروپاە را در بر گرفتە است استمرار فشارهای سیستماتیک بر ملت کورد از هر چهار پارچە چنان سخت و جانفرسا بودە است کە ساکنان خیلی جا از مناطق کورد نشین را بە آن سوی مرز کشایندە است .

در سالی کە گذشت نقض حقوق انسانی در کشورهای کە رژیمهای استبدادی بر آنها حاکم است چند برابر از گذشتە بودە و همچنان آمارها نشان از روزنە امید بە بهبود نشان نمیدهند.  وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشورهای اشغالگر در مناطق و سرزمین کورد نشین و نقض سیستماتیک در چند دهەی اخیر و بخصوص بعد از بازیهای سیاسی بازیگران منطقەی و غیر منطقەی همچنان در حال افزایش بودە . فشار و بیدادگاههای رژیمهای حاکم و بخصوص در راس همە رژیم غیر مردمی اسلامی ایران علیە مخالفین، دگر اندیشان و منتقدین، ضرب و شتم و شکنجە زندانیان سیاسی ، اعدامهای بی شمار ، نقض عقوق زنان و نادیدە گرفتن حقوق کارگران و معلمان ، فشار سیستماتیک بر ملیتهای تحت ستم واقلیتهای  مذهبی ….. نشان میدهد کە تثبیت حقوق دمکراتیک در این سیستمهای استبدادی و ضد مردمی میسر نخواهد شد.

نا عدالتی اجتماعی ، جنگ و بحران جاری کە هنوز در خیلی جهاها در منطقە بحرانزا خاورمیانە ادامە دارد زندگی را بر مردمان و بخصوص ملت  کورد  و خاک اشغال شدە کوردستان بە جهنمی ابدی مبدل نمودە است ، صدها هزار قربانی ، ملیونها بی خانمان و مهاجر ، شهرهای ویران و اقتصادی متلاشی شدە کە سالها بە طول خواهد کشید برای بهبود ، پیامد تلخ این ناعدالتیها اجتماعی  و جنگهایی بی حد و حساب بودە است و تا بە ثمر رسیدن بذر آزادی و آسایش دراز مدت فاصلە زیادی در بر خواهیم داشت. 

در خلا ستراتیژی روشن منطقەای و ناشفاف بودن ستراتیژی ایالات متحدە امریکا در آغاز قرن جاری برای منطقە بظاهر متشکل بود از ، شکست القاعدە بە عنوان دشمن شمارە یک و بعدا شاخەی داعش و گروهای افراطی دیگر کە تا بە امروز ادامە یافتە است کە ضرر و زیانها بیشتر از شکست دشمنی بودە است کە  آمریکا با آن جنگیدە است. روند انکشاف مناسبات، پیوندها و رویدادهای بین المللی در طول نزدیک بە یک دهەی اخیر نشانگر آن است کە دسترسی یک پارچە بە اهداف پیش بینی شدە در ستراتیژی آمریکا آنقدر هم آسان نیست، یگانە ابرقدرت بودن نمیتواند ضامن تحقق هر خواستەی باشد!

در این مدت کوتاە رقیب های بالقوە امریکا همچون رژیم جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیە توانمندتر شدند و آرایش جدید در ائتلاف های بین المللی، بر محور دلچسپی ها و علاقمندیهای ستراتیژیک اقتصادی- نظامی شکل گرفت. نزدیکترین متحد دیروز بە سر سخت ترین  رقیب امروز، و باالعکس تبدیل شد. نمونە بر جستە آن رژیم کورد ستیز ترکیە است کە در طول چند دهەی اخیر و تا همین دیروز ، تا قبل از اعلان جنگ بر علیە کوردها توسط اردغان ، نزدیکترین متحد ستراتیژیک ایالات متحدە در منطقە شمردە میشد،

ترکیە کشوری با در دست داشتن کار نامە ضد حقوق بشری و محکوم بە جنساید کردن آرامین و قتل عام کردن کوردها نقش کلیدی داشتە است ، ترکیە ، کشوری کە از برکت کمکهای سخاوتمندانە  امریکا در زمان جنگ سرد تا بە امروز و سواستفادە از کمکهای بیلیون دالری امریکا و غرب در این برهە، خود را بە قدرتی شکست ناپذیر مبدل ساختە است،  در جریان چند سال اخیر زیر چتر عضو ناتو ایتلاف بین المللی بە ظاهر ضد تروریسم! هم بە میخ زد و هم بە نعل، ترکیە ، توانست از کمکهای بیلیون دالاری امریکا و متحدان بین المللی اش بهرە برد و در عین زمان با در آغوش گرفتن افراطی ترین گروههای ترورستی یعنی داعش و گروههای دیگربە پناهگاە امنی مبدل گردد کە امروز برای هر فشاری در منطقە از آنها سود خواهد برد و امریکا بە بهانە جلوگیری از مصارف گزاف بە تمام اخلاق و پرنسیبهای انسان شمول پشت کرد و صحنە را برای سرکوبگری  پسماندهای عثمانی خالی گذاشت کە بە نمایش سرکوبگری خود در منطقە و سر زمینهای کوردی  ادامە دهد. با وجود تمام این نا عدالتیها و فشارهای سیاسی و اقتصادی آزادی و امید و بە آسایش اجتماعی برای ملت کورد  مفاهیم جداگانەای دارد کە برای بە ثمر رساندن آن جان فشانی میکند. امریکا امسال  با انتشار ستراتیژی جدید برای منطقە ، دچار شکستی جبران ناپذیری خواهد بود کە جبران آن در آیندەی نزدیک غیر ممکن خواهد بود و از اعتبار جهانیش کاستە خواهد شد. اما نقش و جایگاە ملت کورد در سال و سالهای آیندە چە خواهد بود و در اجرا درست و نقش آفرینی چە مکانیزمی در بر خواهید گرفت باید آنرا بە  آیندە مکل کرد و سکان کشتی  آرزوهای ملت کورد را بە آنها سپرد کە تا بە امروز شرافتمندانە از آن حفاظت نمودەاند، و با اطمینان کامل بە بازیگران  و رهبران سیاسی کنونی ملت کورد کە برای پیشرفت ملت یک لحظە غفلت ننمودەاند دست را زیر سر گذاشت و بە آیندە امیدوار بود.  بە امید سالی دور از خشونت و تبعیض، کشتار و آورەگی برای ملت کورد و تمام بشریت.

اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد ٣٠.١٢.٢٠٢٠

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here