بیانیە اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد در رابطە با کشتە شدن قاسم سلیمانی

0
363

جمهوری اسلامی ایران بە عنوان کشوری تروریست پرور کە از ابتدای بە قدرت رسیدن تاکنون با جنگ و خونریزی ، خشونت توانستە بە حاکیمت دیکتاتوری و نامشروع خود ادامە دهد.

حاکمان تهران هر صدای حق طلبانەای  از گوشە و کنار  کشوری بە اسم ایران را با گلولە و ارعاب و شکنجە و اعدام  خاموش کردەاند.

این رژیم تروریست بە اقدامات خود در داخل مرزهای ایران بسندە نکردە و برای سرکوب و خاموش کردن صدای  حق طلبانە مخالفان خود در خارج از کشور با اعزام نیروهای تروریست خود بە رهبری فردی جنایتکار بە نام قاسم سلیمانی اقدام بە کشتن و ترور آنها نمود.
این حکومت  ضد مردمی با این اقدامات جنایتکارانە در جغرافیای ایران سیرآب نشدە، بلکە  بە توسعە ایدێولوژی غیر انسانی خود از طریق گماردن مزدوران داخلی و خارجی   با صرف هزینەهای هنگفت از سرمایە کشور و جیب همەی اقشار مردمان ایران در كشورهای منطقە مشغول است.
جمهوری اسلامی با این اقدامات نابخردانە علاوە بر اینکە چیزی بجز فقر ،بیکاری،اعتیاد ،فساد حکومتی و ایجاد شکاف طبقاتی روز افزون برای جامعەی خود بە ارمغان نیاوردە است بلکە با ندانم کاریهای خود منطقە را آبستن حوادث خشونت باری کردە است کە هر لحظە امکان انفجار منطقە بە مانند انبار باروت میرود.
امروزە جهان شاهد این است کە سپاە پاسداران برون مرزی جمهوری اسلامی موسوم بە سپاە قدس بە رهبری قاسم سلیمانی و بە دستور مستقیم شخص خامنەای در کشورهای خاورمیانە بە مانند عراق. ،سوریە ،لبنان و یمن….چنان آشوبی بە پا کردەاند کە روزانە صدها انسان بیگناە جان خود را از دست میدهند.
امیدواریم  با کشتە شدن شخص جنایتکاری بە نام قاسم سلیمانی و همراهان وی  شاهد تمام شدن بلند پروازیهای احمقانەی  حاکمان جمهوری اسلامی ایران در منطقە باشیم و سرآغازی باشد برای سرنگونی این رژیم جنایتکار و تروریست کە سالهاست آرامش را از مردمان ایران و کل منطقە گرفتە است.
اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد کشتە شدن قاسم سلیمانی را بە مردمان منطقە بویژە خلق قهرمان و مبارز کورد کە بیشترین آسیب و جنایات را از جانب قاسم سلیمانی و حاکمان جمهوری اسلامی متحمل شدەاند را تبریک و پیروزباش میگوییم.

زندە باد خلق قهرمان کوردستان

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here