کوردها و مسئلەی دین و مذهب:نصراله از کرمانشاە

0
325

یکی از دوستان و یاران ما از روژهلات و دیار کرمانشاە در مورد دین و کورد بودن چنین برای ما مینویسد

چند سالی است کە متاسفانە مسئلەی دین و مذهب بر سر زبانها افتادە و کوردها را بر اساس آن دستەبندی میکنند و معرفی میکنند.عدەیی از سرواژەی کورد و اهل سنت و عدەیی دیگر کورد شیعە و کورد یارسان و…….

باید توجە شود کە مسئلەی نژاد و دین و مذهب دو مقولەی جدا از هم هستند و هیچ ربطی بە هم ندارن.ملت کورد و سرزمین کوردستان در طول تاریخ خود هیچ وقت بەخاطر دین و مذهب و اعتقادات با هیچ ملت و نژاد و کشوری جنگ و آشوب نداشتە و بلکە بە تمام اعتقادات و باورها احترام گذاشتە و میگذارد.

در بین کوردهای امروزی بە غیر از اسلام،زرتشتیان و یهودیان و ایزدیان ،یارسانیان و مسیحیان و حتی کمونیست هم وجود دارند و همگی باهم ملت کورد را تشکیل میدهند.این کە عدەایی عامدانە یا جاهلانە قصد دارند کوردها را مسلمان یا سنی معرفی کنند و هر کوردی کە مسلمان و سنی نباشد را کورد حساب نمیاورند،تبعیت کورکورانە و احمقانە از سیاست های کثیف بعضی از حکومتهای منطقەس کە قصد دارند کوردها را بە بهانەی دین و مذهب و اهمیت دادن بە آن بە جان هم بیندازند و نابودی کوردها را بە چشم خود ببینند.

 همان طور کە اشارە شد دین و مذهب و اعتقادات مسئلەای کاملا شخصی میباشد، و هیچ ربطی بە نژاد و فرهنگ ندارد.باید توجە جدی شود کە از معرفی کردن کوردها بەنام یک دین و یک مذهب خاص کە هدف آن چیزی جز جداسازی کوردها از هم نیست جلوگیری شود و هرکس هر اعتقادی دارد برای خودش باشد و مسائل اعتقادی و دینی خود را وارد مسئلەی نژاد و فرهنگ کوردی نکند.

متاسفانە در سالیان گذشتە و امروزە دوگانە سازی و دودستگی بین کوردهای کلهور،سوران، کرمانج،لک،لر،هورام وگوران پیش آمدە و همدیگر را بە علت داشتن مذهبی خاص از کورد بودن خلع میکنند و یکدیگر را کورد نمیدانند،این گونە افکار جاهلانە و احمقانە باید از سوی روشنفکران و دانشمندان و دلسوزان کورد و فرهنگ کوردی مورد نقد قرار بگیرد و از آن جلوگیری شود. نکتەی اخر اینکە انسانیت و نوع دوستی سرمشق زندگی هر کوردی بودە و هست و زندگی خود را برآن پایە نهادەاند.کورد یک واژەی فراگیر و جمعی بودە و شامل هر کسی کە فرهنگ و اداب و رسوم کوردی داشتە باشد میشود، و هیچ چیزی ولو اینکە دین و مذهب یا اسلام و سنی بودن باشد نمیتواند این هویت را از او بگیرد.از ترفندهای خصمانە دشمنان کورد سرگرم کردن ملت کورد بە مسائل دینی و مذهبی و اسلامی و جداسازی و تفرقە انداختن بین آنها بە بهانەی شیعە و سنی و…. میباشد.همەی کوردها باید بدانن فریب این بازی کثیف و مسائل بیهودە و الکی را نخورند و اتحاد خود را بە عنوان یک کورد حفظ کنند.کورد هیچ ربطی بە اسلام و سنی نداشتە و ندارد چرا کە آیین و نگرشی کاملا عربیست و معرفی کردن کورد بەنام اهل سنت و نفی هویت کوردی کسانی کە بر این مرام نیستند(مسلمان نیستند یا سنی نیستند) یک کار جاهلانە و دور از عقل و منطق است و هیچ حاصلی جز تعصبات خشک و خالی مذهبی برای ملت کورد ندارد.هرکس هر آیین و مرامی دارد مسئلەی شخصی خودش میباشد و نباید بە اسم دین و مذهب در بین کوردها جدایی و اختلاف بیندازد.

نصراله

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here