جلسەی کمیتە سازمان یاریکورد در کشور دانمارک

0
263
اعضا و هورداران سازمان یاریکورد سالانە چندین جلسە و نشستهای تشکیلاتی خود بە منظور پیشبرد کارهایی سیاسی و فرهنگی این سازمان در گوشە و کنار دنیا بر قرار میکنند .
 این بار  کمیتە دانمارک یاری کورد جهت بررسی کارها و فعالیت کمیتە و انتخاب مسعول جدید کمیتە دانمارک و مسائل امروز جامع یارسان و کوردستان  نشست سالانەی خود را در تاریخ  ٢٢.١.٢٠١٩ بە انجام رساندند..
در اين جلسه موضوعات کنونی ایران و کوردستان  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و  بر شکست حتمی حکومت جمهوری اسلامی ایران، این رژیم ضد انسانی بنیادگرا ، مسلەی آیندە منطقە و بالاخرە سر نوشت آیندە ملت کورد مورد بحث و تحلیل قرار گرفت .
کاک ساسان اعظمی عضو رهبری سازمان کە در این نشست حضور به عمل آورده بود بە ظهور و صعود دولت اسلامی عراق و شام (داعش) تاکید کردن کە داعش بحرانهای مزمن خاورمیانە و تمام تبادلهای منطقە را گستردەتر و عمیقتر کرده و میتوان گفت کە راە حلها را هم پیچیدەتر کردە است . کاک ساسان بە نسل کشی ایزدی ها اشارە نمود کە چگونە داعش و حامیان سیاسی و معنوی آنها بە مشکلات قومی و مذهبی در این منطقەی بحران زا دامن میزنند و تمام مشکلات را بە هم وصل کردەاند .
کاک ساسان  بە مسلەی ضرورت یک دولت کوردی کە غیر قابل انکار است اشارە نمود و ضروتش را از نان شب هم بیشتر دانست  و تاکید کرد کە تنها یک دولت دموکراسی و عدالت خواه کوردی میتواند در آیندە جلوی تکرار قتل عام کوردها را بگیرد ، تاکید ورزیدن و باور راسق داشتن بە یک دولت کوردی بخشی از باورهایی ناگسستنی سازمان یاری کورد است کە بر ضرورت آن همیشه  تاکید داشته است. .
در نهایت این جلسە کە ساعتها ادامە داشت ، بر ضرورت فعال بودن مردمان یارسانی و سازماندهی آنان در زیر یک پلاتفورم یارسانی و کوردی تاکید شد و  جلسه کومیتەی دانمارک بە مسولیت کاک ساسان اعظمی عضو کمیتەی مرکزی سازمان یاری کورد و مسئول کمیتەی دانمارک   خاتمە یافت و دوست و یار گرامی و یکی از فعالین  قدیمی سازمانمان بە نام علی میر محمدی را بە عنوان مسعول جدید کمیتە سازمان یاریکورد در دانمارک انتخاب کردند.

کمیتە دانمارک سازمان یاریکورد ٢٢.١.٢٠١٩

 

برای دریافت تازەترین خبرها بە تلگرام یاری کورد بپیوندید  TELEGRAM.ME/YARIKURD

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here