سازمان یاری کورد جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه‌ یارسانیان را محکوم میکند

0
208

 

سید رامین حسینی فرزند سید نور آقا حسینی عضو جامعە و از فعالان یارسان (کاکەیی) اهل روستای قلقل از توابع تویسركان و از نوادگان آتش بیگی توسط ماموران رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی زیر شکنجە جان باختە است. رژیم جمهوری اسلامی ایران برای پنهان کردن جنایت خود به‌ خانواده‌ رامین مشعشعی اعلام کردە است کە حق هیچگونه‌ خبررسانی  در مورد این جنایت را بە مردم و رسانەها  ندارند. رامین مشعشعی فعال یارسانی ابتدا توسط اطلاعات و جنایتکاران رژیم حاکم بر ایران در  تویسركان دستگیر شده‌ و سپس به‌ اطلاعات همدان منتقل شدە  و در اطلاعات همدان زیر شدیترین شکنجە توسط ماموران جنایتکار جمهوری اسلامی جان باختە است..

سید رامین حسینی فرزند سید نور آقا حسینی عضو جامعە یارسان و نوه‌ آقا نصرت و  پسرعموی آقا نظام آتش بیگی یکی از رهبران جامعە یارسان است. در ایران آخوند زدە بیشتر از ٣ میلیون یارسانی وجود دارد کە بیشتر این مردمان کورد و در کوردستان و استانهای کرمانشاە و ایلام زندگی میکنند كه‌ همواره‌ تحت ظلم و ستم و تبعیض جمهوری اسلامی بوده‌ و هستند ،آن هم بە خاطر کورد بودن و مسلمان نبودن.

رژیم جمھوری اسلامی در طول عمر ننگین خود  بجز قتل عام و کشتار ، اعدام ، زندان و شکنجە برای ملیتهای تحت ستم ایران زمین ھیچ چیز دیگری بە ارمغان نیاوردە است . در این زمامداری نا مشروع خود بیشتر از ١٤ تا ١٥  ھزار جوان فرھیختە و فعال سیاسی را بە طور فجیھی بە دار آویخە و بە قتل رساندە است. بنا بە گزارش عفو بین اللمل رژیم جمھوری اسلامی ایران یکی از کشورھائی است کە توانستە  رتبە بالای اعدامھای سیاسی و مدنی را در کارنامەی خود ثبت کند.

 سازمان حقوق بشر بخاطر رعایت نکردن حقوق متھمین و نداشتن حق وکیل و یا دسترسی بە مراجع قانونی برای دفاع از خود از رژیم اسلامی ایران انتقاد کردە و بارھا این رژیم را بە خاطر سرکوب و کشتار اقلیتھای دینی غیر مسلمان ھمانند بھائیان و مسیحیان  و   کشتار و تبعیض سیستماتیک بر اقلیتهای غیر مسلمان  همانند یارسانیان  روا داشتە است  . کارنامە رژیم حاکم بر ایران در این چند سال اخیر کە خود را در پرتگاە نابودی میبیند زیادتر از قبل سیاە شدە است و ھیچ تغییری در کارنامەی رژیم اخوندی نسبت بە گذشته ملاحظه نمیشود .

 سازمان یاری کورد بر این باور است کە تا تغییر واقعی بە معنی تغییر کامل این رژیم ضد بشری رخ ندھد،  وضع مردمان در بند رژیم جمهوری اسلامی ایران بدتر از این  خواھد شد و پاشنە بە ھمان دول خواھید چرخید کە میچرخد و  همچنان شاھد کشتار و اعدام رامین و رامین ھای بیشتری  خواهیم بود  . سازمان یاری کورد  کە خود را مدافع حقوق یارسانیان در داخل ایران و خارج از مرزھای ایران میداند قتل یار، یارسانیمان سید رامین حسینی را محکوم میکند و بە جامعەی یارسان و خانوادەی این عضو جانباختەی یارسان از جملە خاندان بزرگ آتش بیگی   تسلیت میگوید
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران و سرنگون باد رژیم ضد بشری آخوندی

سازمان یاری کورد، یارسان ،٢٨.٩.٢٠١٨

ramin hosaini

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here