بیانیه سازمان یاریکورد واتحاد انقلابیون کوردستان درخصوص اعتراضات مردم ایران

0
216
از آنجایی که تامین نیازهای بشر، رفاه اجتماعی و ارتقای سطح کیفی زندگی و آزادی های سیاسی و عقیدتی و هموار بودن شرایط مسائد اقتصادی و معیشتی از اولین گامهای سیستم های کارآمد حکومتی میباشد، برآورده شدن این نیازها میتواند منجر به بستری مناسب برای رشد و نمو یک جامعه دمکراتیک باشد و میتواند منجر به قوام و دوام یک سیستم بشود، اما اکنون روی سخن با نظام فاسد جمهوری اسلامی است، طی سالهای زمام داری نه تنها موجبات بهبود شرایط اجتماعی در ایران نشده بلکه با فاسد مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری های غلط نظامی وسیاسی در ایران و خاورمیانه منجر به بوجود آمدن نا آرامی ها در منطقه و همچنین به تبعه آن تحریم های همه جانبه کشورهای منطقه و آمریکا و اروپا برعلیه خود گردیده و جامعه ایرانی را از دنیای پیشرفت و اقتصاد، گامی رو به عقب رانده است که به طبعه آن فشار این بار بر دوش مردم در ایران نهاده شد و موجب ناخشنودی و نارضایتی مردمی واعتراضات اخیر گشته است.
 فقر و بیکاری وهمچنین تحریمها موجب گردیده تا بار مشکلات بر دوش جامعه ایران دوچندان احساس شوند و امروزه شاهد طیف عظیمی از اعتراضات وناخشنودی مردم علیه ناکارآمدی سیستم حاکم باشیم که مردم در اقسا نقاط ایران به این سیاست ها واکنش نشان داده و برای دفاع از حقوق خود میدان مبارزه را انتخاب نموده اند تا با شعارهایی که سالیان متمادی مانند بغضی گلوی آنان را فشرده بود رنگ و بوی تازه ای به مخالفت های خود برعلیه سیاست های پلید رژیم بدهند، جای دارد در این خصوص و طی این بیانیه اعلام نماییم که سازمان یاریکورد و همچنین اتحاد انقلابیون کوردستان این شورش وبیداری مردمی را تحسین نموده و به این روش حمایت خود را تا رسیدن به خواست مردمی اعلام میدارند.
انتقاد حق مسلم مردمی است و خلقهای ایران باید آگاه باشند که جواب حق و حقوق آنها نباید سرکوب وخفقان باشد و در این خصوص نباید تا محقق شدن خواسته هایشان میدان مبارزه را رها کنند وباید آگاه باشند هیچ اقتصاد وسیاستی با سکوت شکوفا نمیگردد مگر با مبارزات مدنی و سیاسی و در این خصوص اتحاد انقلاب کوردستان و سازمان یاریکورد ضمن حمایت از مردم در جهت مطالباتشان، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی افرادی که طی روزهای خاطی بازداشت شده اند و همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی در بند و حمایت همه جانبه سازمان های سیاسی و مدنی و دولت های بشر دوست از اعتراضات مردم ستم دیده در ایران میباشند.
با آرزوی پیروزی خلق های ایران

سازمان یاریکورد(یارسان) و اتحاد انقلابیون کوردستان

2017/12/31

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here