جشن خاونکار و اهمیت این جشن برای کوردهای یارسان و سازمان یاری کورد

0
288

 

همانطور که میدانید یکی از بزرگترین و مهمترین مراسم و جشن های مردم یارسان جشن  خاونکاراست، یارسان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین اقلیت آینی فرهنگی است که در قرن هفتم هجری قمری توسط سلطان سحاک درمناطق  اورامان(گوران) کوردستان پایه گذاری گردیده ولی در دفاتر حقیقت نوشته شده صد هزار سال پیش از خلقت در جهان یعنی همان ذات ابدی  و اذلی سرسپردگی انجام گردید و در دوره ی سلطان سحاک آشکار و عیان گردید.

سلطان سحاک برای دفاع و تبلیغ آیین و فرهنگ یاران به همراه سه تن از یاران خود پس از فوت پدرش راهی منطقه پردیور کە از نظر جغرافیایی  در روژهڵات کردستان   کنونی قرار گرفتە است می شوند، این امر موجب خشم برادران ناتنی ایشان به نامهای سلامت،قادر و خدشه می شود و آنان با سپاهی اسلامی و اشغالگر بر سرزمین نیاکان ما به نام چیچک که از اقوام مادریشان است و تعداد آنها در آن زمان نزدیک به هزار نفر میرسد به تعقیب سلطان و یارانش می پردازند که ایشان و یارانش در غاری به نام مرنو می روند و سە شبانە روز با آن سپاە متجاوز بدون تدارکات کافی  و بدون هیچ غذا و آشامیدنی می مانند و مقاومت میکنند در پایان روز سوم سلطان به پیر داوود امر می کند که مشتی خاک بردارد و بر سر سپاه چیچک بپاشد و این امر را انجام داده و سپاه چیچک متلاشی می شود، در همین میان به امر باطنی  پیرزنی که در روستایی در نزدیک غار مرنو است این امر را مشاهده کرده بود و به دستور حق یک خروس و یک من برنج(سه کیلو)و کمی روغن را برای آنان به درون غار می برد و آنان آن را در جمع یاری به عنوان مال پادشاهی در پایان آن سه روز به عنوان افطاری آن را میل کرده و این واقعه مهم را که به اسم روزه ی مر نو و عید خاونکار در میان یارسانیان شناختە شدە است که در آبان ماه (نوامبر) هر ساله برگزار می شود.
مردم یارسان  بخاطر مقاومت و مبارزەی پیشوایان خود در مقابل متجاوزین خاک و مهین کردستان در آن سە شبانە روز بدون هیچ غذا و آشامیدنی با یاری حق بر دشمنانشان پیروز شدند و به همین دلیل مردم یارسانی این پیروزی را گرامی میدارند و این سه روز را روزه میگیرند و در پایان روز سوم نذر و نیاز انجام میدهند و جشن میگیرند و با هم روبوسی میکنند و بە هم این روز را تبریک میگویند.
  پس از واقعه غار مرنو سلطان سحاک و یارانش وارد پردیور شدند و در آنجا زندگی روزانە و مقاومت و تبلیغات برای آیین یاری را ادامە دادند و مدتها بعد از آغاز فعالیتشان آوازه ی بزرگ و عظمت سلطان به حدی بالا می گیرد که عرفا و بزرگان آن عصر از تمام نقاط به دیدارش شتافتند.
 سلطان سحاک بعد از موفقیت بر دشمنانش و وارد شدن بە پردیور برنامە و دستوراتی را برای پیشبرد آیین یاران در چهارچوب  آداب و ارکان برای دوستان و یاران یارسانی انتخاب  کردند، که ابتدا باید یاران سرسپرده این آیین و فرهنگ بشوند و جوز سر را شکسته باشند، به گونه ای که هر شخص یارسانی باید توسط پیری(سیدی) که به پیر و خادم جمع به همراه یک عدد خروس و مقداری برنج و روغن و یک عدد جوز هندی پیر و خادم شخصی خود را به جمع معرفی می کند و به عنوان یک یارسانی قربانی و سر سپردگی را بجای می آورد.
ارکان یاری شامل چهار رکن اصلی (پاکی،راستی و نیستی و ردا) است که پاکی شامل طهارت،باطن و جسم است، راستی: شامل راستی در اعمال و گفتار در تمامی کار و کردار خود می باشد، نیستی: در مقابل ذات حق و ریا که همان رضایت داشتن به امر حق و راضی بودن و تمایل به امر یار داشتن است.
وقتی ما تاریخ و پیشینەی خاونکار و یاران یارسان را مشاهدە میکنیم میبینیم کە جشن خاونکار و ایام خاونکار بخشی از مقاومت و مبارزە یاران یارسانی بر علیە دشمنانی است کە با شمشیرهای خونینشان بە خاک و میهن ما حملە آوردند و میخواستند تاریخ ،فرهنگ و هویت ما را از ما بگیرند که با مقاومت سخت یارسانیان و پیشوایانی همچون سلطان ساحاک روبرو شدند و بە ما یاد دادند کە بە چە شیوەای در مقابل دشمنان خاک و میهنمان مبارزە کنیم.
امروزە ما شاهد آن هستیم کە دشمنان سرزمین نیاکان ما کوردستان، بە عناوین مختلف و با نامهای گوناگون زیر همان پرچم الله اکبر بە خاک و میهن و مردم ما حملە آوردەاند و از هیچ جنایتی علیە مردم آزادی خوا و صلح طلب کرد دریغ نکردەاند.
هدف از مبارزه و تبلیغات هواداران سازمان یاریکورد نیزدرایام خاونکار و در میان یارسانیان داخل کشور و مناطق اشغال شدە توسط جمهوری اسلامی ایران نیز از گذشته تا کنون بر مبنای حرکت سلطان و یارانش است.:
سازمان یاریکورد سالهاست که در حال فعالیت و کوشش است برای آیین و فرهنگ یاری بعنوان بخشی از هویت و تاریخ ملت کورد و یاری کورد معتقد است کە مبنای حرکتش، مبارزە برای حفظ آیین و فرهنگ یاری و ملت کورد است زیرا معتقدیم که آیین یاری برای حفظ هویت کورد بنیاد نهادە شدە است در مقابل دشمنان، همانطور کە بابا سرهنگ دودان میفرماید کە من مکوشو پەی ئایینی کوردان
. ما میدانیم برای رسیدن به حق و حقوق سیاسی و انسانی باید تلاش کرد و در مقابل دشمنان ایستاد و در این راە  مبارزە ما احتیاج به پشتیبانی و همیاری همەی کوردهای مبارز و آزادی خواه، بخصوص کوردهای یارسانی هستیم تا بتوانیم همە با هم و با همت همدیگر این فرهنگ و تاریخ کهن ملت کورد را حفظ کنیم و با پاسداری از آیین یاران بعنوان گنجینەای از هویت خود دور آن گرد آییم و نگذاریم بیگانگان با بلندگوهای خود از طریق مساجد فراوانی کە از هر گوشە و کناری در کردستان ساختەاند مردم ما را بە بیراهە هدایت کنند و بە این عنوان خاک و ملت ما را ١٤٠٠ سال دیگر گمراه کنند و از این طریق سرمایەی میهن ما را بە تاراج ببرند
 امروز ما شاهد آن هستیم کە جمهوری اسلامی ایران بعنوان دولتی اسلامی و اشغالگر خاک کردستان و مردم کورد یارسان را بە دو دلیل نشانە گرفتە است: اول بعنوان کورد و ثانیا” بدلیل یارسانی و کافر دانستن یارسانیان، و به همین دلایل عنوان شده این ملت را از ابتدایی ترین حقوق انسانی بە عنوان بزرگترین عقلیت مذهبی محروم کردە است و به رسمیت نشناختن  در قانون دروغین اساسی جمهوری اسلامی دست جنایتکاران جمهوری اسلامی را باز گذاشتە است و آسمیلە کردن فرهنگ یاری و ضدیت با این آیین و در نهایت نابودی آن. .
 بی توجهی دولت اسلامی ایرانی به خواسته های ما یارسانیان ما را وادار نموده است تا به تبلیغ و مبارزه در مقابل ظلم و ستم ایستادگی نماییم تا بتوانیم از این طریق  به حق و حقوق از دست رفتەمان برسیم و با پخش و چسباندن اعلامیه و آگهی در مناطق یارسان نشین(کرمانشاه، اسلام آباد، کرندغرب، روستاها و …..) در سال روز خاونکار که مهمترین و بزرگترین جشن یارسان است مردم را آگاه و با خبر کنیم و با این کار صدای خود را به گوش همه برسانیم.
. سازمان های یارسانی بسیاری هستند که در این زمینه فعالیت میکنند، اما شاهد آن هستیم که هواداران سازمان یاریکورد در ایران در سالهای گذشته و امسال نیز در ایام خاونکار با کمک و پشتیبانی سازمان یاریکورد دست به تبلیغات گستردەای در ایران و استان کرمانشاە کە بیشترین تعداد کردهای یارسانی آنجا سکونت دارند زدند و اعلامیه و آگهی یاریکورد و شعارهای انتخاب شدە توسط رهبری سازمان را به طور گسترده در همه جای استان کرمانشاه چسبانده و پخش کردند که با این کار مبارزه و اعتراض خود را اعلام کنند و در حال تلاش و فعالیت برای رسیدن به هدف شان یعنی ایجاد همبستگی و اتحاد در این مناطق دربین مردم کورد و یارسانی وآزادی سرزمین مادریمان یعنی کوردستان هستند.. .
جشن خاونکار و مشکلات برگزاری آن در ایران و مقاومت مردم کورد یارسان با جمهوری اسلامی برای حفظ مراسم خاونکار:
در ایران در شهرها و مناطق یارسان نشین بسیاری از یارسانیان هستند که با فرا رسیدن جشن سە روزه خاونکار با شادی و پوشیدن لباسهای تازە کوردی بە استقبال خاونکار میروند و با عناوین مختلف از رفتن بە کار مدرسە خوداری میکنند و سە روزە را روزە میگیرند و به خوبی مراسم خاونکار و نذر نیاز را برگزار می کنند و اجازه نمی دهند این آداب و رسوم کە از نیاکانمان برایمان بە عنوان گنجینەای ملی برایمان حفظ کردەاند کمرنگ و فراموش شود.
ما میبینیم کە کوردهای یارسان با وجود فشارهای روزمرەی جمهوری اسلامی بر آنان، هیچ وقت دست از عقاید خود کە همان پاکی ،راستی،نیستی و ردا است نکشیدەاند و جمهوری اسلامی هم تعدای از مردم یارسان را در شهر و روستاها از بین برده و عدەای را اعدام کرد و تعدادی را نیز با زندانی کردن محاکمه نمود و شماردیگری نیزاز سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست و همین طور به اشکال گوناگون آنان را سرکوب نموده است و یکی از عوامل اصلی این جنایات، آیین و فرهنگ مردم کورد است و درتاریخ سرزمین کوردستان یارسانها هیچ وقت از خواست خودشان عقب نشینی نکردند و امروزە نزدیک بە چهار دەهە است که بە جمهوری اسلامی و اربابانشان ثابت نموده اند کە راهی برای نظام اسلامی ایران وجود ندارد وباید این واقعیت را بپذیرد و حق و حقوق بر حق مردم یارسان را رعایت نموده ویا اینکە مقاومت و ایستادگی ادامە دارد تا آن زمان که خواست خاونکار بر خاک و میهن کردستان حاکم شود.

افشین یاوری عضو کمیتە مرکزی سازمان یاری کورد(یارسان)

photo_2017-11-08_18-33-33photo_2017-11-08_18-33-56photo_2017-11-08_18-32-30photo_2017-11-08_18-32-39photo_2017-11-08_18-32-47photo_2017-11-08_18-32-47photo_2017-11-08_18-33-02photo_2017-11-08_18-33-17photo_2017-11-08_18-33-25photo_2017-11-08_18-33-12e3photo_2017-11-08_18-32-19e.1t.yarikurdtabligat yarikurd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here