اطلاعیە :جامعه باوری یارسان – اروپا

0
259

یاران یارسانی مقیم کشورهای اروپایی!

شورای رهبری منتخب جامعەای باوری یارسان – اروپا در تاریخ ٠٥/٠٢/٢٠١٧ تصمیم گرفت کە نتایج آخرین کارهای درون سازمانی خود را جهت آگاهی باطلاع عموم و مخصوصا اعضاء خود برساند.
با توجە و براساس دستور عمل و پروژە اعلام شدەی نشست عمومی استکهلم در تاریخ ١٤/٠١/٢٠١٧، “شورای رهبری” برای انجام مأموریتهای آن انتخاب گردید. شورای رهبری خود را موظف میداند کە یارسانیان ساکن اروپا را از مصوبات، برنامەی کاری و وظایف سازمانی خود آگاە سازد.
 • وظایف: وظایف و مسئولیتهای اعضای شورای رهبری با مشورت و اجماع تعیین، تقسیم و بتصویب رسید. ساختار سازمانی شورای رهبری در پایان اطلاعیە ملحوظ گردیدە است.
 • اساسنامە: اساسنامە ” جامعەای باوری یارسان – اروپا ” کە قبلا تدوین شدە بود، و بر اساس ملاحظات نشست عمومی بتصویب رسیدە بود دوبارە از طرف شورای رهبری مورد بازخوانی و بازنگری قرار گرفت و در نهایت بتصویب رسید. اساسنامە مصوب شورای رهبری بزودی منتشر خواهد شد.
 • آرم: آرم جامعەای باوری یارسان – اروپا همان آرمی خواهد بود کە در نشست عمومی استکهلم مورد بحث قرار گرفت. شورای رهبری با توجە بە پیشنهادات نشست عمومی اصلاحات مورد نظر را در آرم بوجود آوردە و آنرا بتصویب رساند. تصویرآرم در پایان اطلاعیە آمدە است.

براساس مصوبات نشست عمومی ” جامعەای باوری یارسان – اروپا ” نهادی مدنی است کە تلاش می کند جامعەای یارسان و دین یاری را بە نهادهای بین المللی، مخصوصا اتحادیە اروپا و دیگر نهادهای مربوطە در امور فرهنگی، حقوق بشری و اتنیکی بشناساند.

در پایان، شورای رهبری دست همکاری و پشتیبانی را بە سوی تمام افراد ، اعم از کورد و یارسانی، مقیم کشورهای اروپایی دراز می کند و امیدوار است کە هموطنانمان با صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی، دینی و ایدئولوژیکی کە با هم دارند، یار و پشتیبان ما باشند.

 

جامعەای باوری یارسان – اروپا
شورای رهبری
۱۱ـ۰۲ـ۲۰۱۷

 

komaLGAI BAVARI YARSAN 1


 

اساسنامه

انجمن  ”جامعه باوری یارسان اروپا

 

انجمن جامعە باوری یارسان در اروپا ، انجمنی  است کە در نظردارد بە شیوە د اوطلبانه ، اختیاری و دمکراتیک،  افراد و اجتماعات یارسانی را بە همدیگر پیوند دهد.

این انجمن  برآن است کە از طریق کنشهای فرهنگی، ئایینی، برگزاری نشست و ایجاد دیالوگ، دین یاری و جامعە یارسان را بیش از پیش بە جامعە جهانی بشناساند.

رسالت این انجمن ، فعالیت و  تلاش خیرخواهانە برای برسمیت شناساندن دین یاری در مجامع بین المللی  است و به هیچوجە خود را درگیر کارزارهای سیاسی و اقتصادی نمیکند.

این انجمن بنا بر روشهای دمکراتیک ادارە میشود و افراد در آن از ارزشهای برابر برخوردارند. دگراندیشی، تفاوتهای جنسیی، طبقاتی، مدارج تحصیلی، پیشینە سیاسی و اجتماعی و غیرە نقشی در ایفای کار و وظیفە افراد در انجمن نخواهند داشت.

انجمن جامعە باوری یارسان در اروپا فعالانە میکوشد تا با مطرح کردن مسایل یارسانی صدای دردها و محرومیتهای این جامعە را بگوش نهادهای حقوق بشری و حکام اروپایی برساند.

این انجمن خواهد کوشید تا از طریق فعالیتهای مدنی و فرهنگی در پیشبرد آزادی و دمکراسی گام بر دارد. بنا بر این همکاری با جریاناتی کە در راستا بهبود حقوق بشر کوشا هستند را از وظایف خود میداند.

 

 • ۱ نام انجمن:

نام انجمن ” جامعە باوری یارسان – اروپا است “

 

 • ۲ نشانی انجمن

انجمن از آدرس شخصی سخنگو انجمن استفادە میکند.  

 • ۳ ماهیت انجمن

انجمن جامعە باوری یارسان – اروپا ، نهادی  مستقل و دمکراتیک است  کە وارد عرصە فعالیتهای سیاسی و اقتصادی نمیشود.

 • ٤ اهداف انجمن

ـ برسمیت شناساندن دین یاری و هویت یارسانی در سازمان ملل و جوامع اروپایی

ـ  بهرە گیری از روشهای علمی و امروزی و حقوق انسانی تعریف شدە در کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل، در راستای معرفی جهانبینی، نظام ارزشی و اخلاقی دین یاری

ـ آشنا سازی جوامع اروپایی با دین یاری و جامعە یارسان

ـ حراست از دستآوردهای اجتماعی مترقی

ـ تلاش جهت رسیدن بە برابری جنسیتی در جامعە یارسان

 

 • ٥ کار و کوشش انجمن

ـ نمایندگی  کردن جامعە باوری یارسان – اروپا در سازمان ملل

ـ راە اندازی کارزارهای فرهنگی برای اعضاء

ـ زندە نگە داشتن مراسم  فرهنگی و سنتی یارسان مانند جشن خاونکار

ـ دادن دانش دینی بە افراد یارسانی بر اساس دفاتر دینی یارسان

ـ تلاش در جهت تقویت روابط دوستانە در جامعە یارسان اروپا

ـ تشویق جوانان بە فعالیت های آموزشی و پرورشی واشتغال

ـ آگاهی رسانی و تشویق جوانان بە دوری جستن از مواد مخدر و اعمال خشونت آمیز

ـ آگاهی دادن بە افراد یارسانی مقیم در اروپا نسبت بە وظایف و حقوق آنان در قبال جامعە

ـ برگزاری نشستهای حضوری و دیجیتالی بمنظور ارتقاع سطح دانش اعضاء بنسبت دین یاری و هویت یارسانی خود.

 

 • ٦ اصول اخلاقی انجمن

ـ فعالیتهای انجمن در چهارچوب اصول دمکراتیک و پاینبدی بە قوانین کشورهای اروپایی است انجام میشود

ـ داشتن روابط دوستانە، احترام متقابل، خویشتنداری و پرهیز از تندی و خشونت،  از اصول اخلاقی سازمان هستند.

ـ بنا بر ارزشهای دمکراتیک و بیانیە سازمان حقوق بشر، افراد در این انجمن، از حقوق برابر برخورداند.

 

 • ٧ شرایط عضویت

افراد یارسانی ١٦ سالە و بالاتر مقیم اروپا میتوانند از طریق ارائە درخواست بە عضویت انجمن در آیند.

ـ اعضاء بایستی پایند بە اصول کاری و اخلاقی انجمن باشند.

ـ اعضای انجمن  میبایستی در حد توان در پیشبرد اهداف ومقاصد انجمن بکوشند.

ـ افراد میتوانند در صورت نبودن تضاد اصولی ، بصورت همزمان در انجمن  و سازمان دیگری عضو باشند.

ـ با اعضای ناقض اصول سازمانی، طبق آیین نامە ، انجمن  برخورد میشود. اعضایی  کە با عملکرد خود ،انجمن را زیانبار سازند ، عضویت شان  لغو می شود. تصمیمات انجمن  بایستی مستدل و مستند باشد و با رأی اکثریت شورای رهبری بە تصویب میرسند.

ـ کنگرە حق تجدید نظر در تصمیمات  انجمن  را دارد.

ـ اعضاء مختارند کە در هر زمانی که تمایل داشتند،  از عضویت انجمن  خارج شوند ، لیکن می بایست درخواست خروج خود را به صورت کتبی به شورای رهبری ارائه دهند.

 • ٨ مجمع عمومی

ـ مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیری سازمانی است.

ـ مجمع عمومی یک بار در سال،  در فصل تابستان تشکیل جلسە خواهد داد. شورای رهبری مکان و زمان برگزاری مجمع را مشخص میکند.

ـ نشست مجمع عمومی میتواند با حضور ٤/٣ اعضای خود برگزار شود. در غیر حصول این تعداد، جلسە مجمع عمومی بە وقت دیگری موکول میشود.

ـ فراخوان برای شرکت در مجمع عمومی از طریق شورای رهبری تهیە و ارسال میگردد.

 • ٩ اختیارات مجمع عمومی

ـ پیشنهادات جهت بررسی در مجمع عمومی بایستی حداقل دو هفتە قبل از برگزاری مجمع عمومی بە شورای رهبری یا کمیتە برگزاری مجمع عمومی برسد.

– انتخاب شورای رهبری انجمن  جامعە باوری یارسان در اروپا
ـ بررسی گزارش سالانه

– بررسی و تصویب برنامە و استراتژی یکسال آیندە

ـ  تصویب تغییرات در برنامە واساسنامه انجمن

ـ پایان دادان بە فعالیت انجمن

 

 • ١٠ مجمع فوق العادە

ـ مجمع فوق العادە دارای اختیارات مجمع عمومی است.

ـ مجمع فوق العادە بنا بە ضرورت و در صورت درخواست ٣/١ اعضای  انجمن یا اکثریت شورای رهبری برگزار میشود.

ـ تقاضا برای برگزاری مجمع فوقالعادە بایستی بصورت کتبی  و مستدل بە سخنگوی انجمن  ارسال شود. در صورت موجە بودن تقاضا ، مجمع فوق العادە، تا ٢ ماە بعد از ارسال درخواست، تشکیل میشود.

 • ۱١ شورای رهبری

ـ شورای رهبری بالاترین ارگان بین دو نشست مجمع عمومی است

.ـ شورای رهبری متشکل ازیازده عضو میباشد.

ـ پنج  نفر از اعضای شورای رهبری را مجمع عمومی انتخاب میکند. شش نفر دیگر متشکل از نمایندگان  انجمن جامعە باوری یارسان در کشورهای اروپایی هستند.

ـ انجمن جامعە باوری یارسان در کشورهای اروپایی، میتوانند هرکدام دو نمایندە در شورای رهبری داشتە باشند.

ـ درصورت تأسیس انجمن جامعە باوری جدید در کشور دیگری،  تعداد اعضای شورای رهبری متناسب با ارتقاء پیدا میکند.

ـ اعضای شورای رهبری حق دوباره کاندید شدن را دارند.

ـ کلیه اعضاء شورای رهبری از حق کاندیداتوری خود، بعنوان سخنگوی انجمن برخوردار هستند.

ـ انجمن مطابق اساسنامە انجمن کە در مجمع عمومی بتصویب رسیدە است ادارە  میگردد.

ـ شورای ر‌هبری دارای آیین نامە داخلی خود است، با این وجود در چهارچوب اساسنامە مصوب مجمع عمومی عمل میکند.

ـ تلاش میشود کە تصمیمات بر اساس تفاهم و توافق گرفتە شوند، بی آنکە اصول دمکراتیک نقض شوند.

ـ فراخوان برای تشکیل جلسە شورای رهبری از طریق سخنگو  فرستادە میشود. سخنگو خود رهبری جلسات را بعهدە دارد.

ـ فراخوان باید کتبی و دارای برنامە و چهارچوب زمانی باشد.

ـ جلسات شورای رهبری با حضور ٤/٣ اعضاء رسمیت پیدا میکند

ـ پروتکل کاری هر جلسە شورای ر‌هبری بصورت کتبی ثبت و توسط سخنگو تکمیل و تأیید میشود.

ـ طبق درخواست ٣ تن از اعضای شورای رهبری، جلسە این شورا دو هفتە بعد از ارسال تقاضا برگزار میشود.

 

 • ١٢ وظایف شورای رهبری

ـ رهبری انجمن در راستای تحقق اهداف تعریف شدە

ـ برنامەریزی فعالیتهای انجمن

ـ عملی کردن مصوبات مجمع عمومی

ـ شورای رهبری، سخنگوی انجمن را از بین اعضای خود انتخاب میکند

.ـ سلب صلاحیت از سخنگو با رأی ٣/٢ اعضا بدلیل عدم پایبندی بە مصوبات سازمانی

ـ  شورای رهبری  مسئول برخورد با اعمالی است کە با اصول اساسنامەای در تناقض قرار میگیرند.     

 

 • ١٣ وظایف سخنگو

ـ انعکاس دهندە نظرات انجمن به خارج و هماهنگ کنندە روابط خارجی انجمن است.

ـ حداقل یک نفر از اعضای شورای رهبری، سخنگو را در کارهایش همراهی میکند

ـ سخنگو هماهنگ کنندە روابط و فعالیتهای ارگانهای سازمانی است

ـ سخنگو بر اساس تصمیمات شورای ر‌هبری و مصوبات مجمع عمومی عمل میکند

ـ سخنگو بایستی در جهت حفظ و ارتقاء جو همکاری و تفاهم در بین اعضاء بکوشد تا موجبات سازگاری و انسجام سازمانی فراهم بشود.

ـ در پایان هر جلسەای شورای رهبری ، پروتکل کاری بە ثبت میرساند.

 

 • ١٤ امور مالی

ـ انجمن بە فعالیتهای بازرگانی  و اقتصادی نمی پردازد.

ـ مخارج برگزاری مناسبتها و دیگر فعالیتهای انجمن از طریق کمکهای مالی اعضاء تأمین میشوند.

ـ انجمن مسئولیتی در قبال هزینەهای شخصی افراد ندارد

ـ انجمن،  فعالئیهای مشترک و همگانی را هدایت میکند.

 

 • ۱۵ روشهای تغییر مصوبات انجمن

ـ پیشنهادات جهت ایجاد تغییر در مصوبات اساسنامەای باید دو هفتە قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی بە شورای رهبری یا کمیته ی برگزاری مجمع ارائە شود.

ـ پیشنهادات با رأی ٣/٢ ، دوسوم اعضای مجمع عمومی بە تصویب میرسد و  از همان زمان قابل اجرا و پیگیری میشوند.

 

 • ۱۶ انحلال انجمن

ـ انجمن طبق مصوبە مجمع عمومی یا مجمع فوق العادە با رأی ٣/٢  دوسوم اعضای حاضر در جلسە ، منحل میشود.

ـ بعد از انحلال،  میراث مالی انجمن بە سازمانهای خیریە همخوان با اهداف و فعالیتهای انجمن جامعە باوری یارسان دادە میشود.

 • ١٧ اجرایی شدن مصوبات

در تاریخ 14.01.2017 برابر با بیست وپنجم دی ماه هزار وسیصد ونودو پنج ، مجمع مٶسس جامعە باوری یارسان ـ اروپا در کشور سوئد برگزار و انجمن جامعە باوری یارسان – اروپا»  تأسیس گردید و مصوبات آن از تاریخ مذکور ملزم بە اجراشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here