من یارسانیم، آوارگی مرا بهتر از هموطنان وهم زبانانم می شناسد.

0
280
من یارسانیم، آوارگی مرا بهتر از هموطنان وهم زبانانم می شناسد. نامی به درازای تاریخ دارم اما خاموش و فراموش شده ام. نه فریادی برایم مانده و نه جایی برای امید، نه در آینده روزنه ای روشنی می بینم و نه در گذشته جایی برای برگشت ، حکایت عجیبی است که دامانم را گرفته ، از آب و خاک خود رانده شده و از اینجا مانده، نه راه پس دارم و نه راه پیش. در سرزمینم تنها جرم من انسان ماندن و دم از انسانیت زدن بود نه مثل دیگران شمشیر به دست اعتقاداتم را بر کسی تحمیل کردم و نه مثل بغال بر منبر رفته و باورهایم را بر کسی عرضه داشتم و بر این باور بودم که انسانیت فراتر از خدا ، دین و پیغمبر ……می باشد ،آری جرم من و دیگر هم کیشانم این بود ، جرمی که اینجا باور کردنش برایشان غیر ممکن است. شاید اکنون بر سرم بمب و موشک نریزد و یا اینکه خانه ام زیر زنجیرهای تانک تخریب نشود اما من بمب و موشک بر سرم بارید و دم نزدم ، خانه ام تخریب شد از نو ساختمش ،من بزرگ شده آوارگیم ، فشنگ ، پوکه و توپ آلات اسباب بازیم بود . درد ما ، درد جنگ نیست درد مرگ انسانیت است شاید برتنم جای گلوله و ترکش نباشد اما زخمهای عمیقتری از شمشیرهای 1400 سال پیش تا اکنون بر روح و روانم نقش بسته است ، کسانی که دیروز با شمشیر به جانم افتاده بودند امروز با خودکار زخمهای بسا عمیقتر برتنم بر جایی گذاشتند. آری درد من بمباران افکارهای و عقاید اسلامی است که گلویم را فشرده است ، اگر دم بزنم طناب دار گلویم را بیشتر می فشارد و اگر ساکت بشینم بغض گلویم را می فشارد و برای زنده ماندن مهر و دوستی و برابری داریم می سوزیم و می سازیم . لب هاب بسته ای ما دلیل بر زندگی بی مشکل و پر از امنیت و آسایش نیست ، کاش میفهمیدی ســـکوت همیشه علامت رضــــایت نیست گاهی سکوت یعنی “امــــا” یعنی “اگــــــر” یعنی هزار و یک دلیل که ” دل “میترســــد بلند بگوید دیـــــگر احتیاط لازم نیست .سکوت ما نفهمی طرف مقابل را فریاد می زند فریادی که اشتباهی تعبیر می شود سکوت ما حکم زنده ماندن ماست . اکنون که من اینجایم می توانم فریاد بزنم ” احتیاط لازم نیست” اما یک فریاد و میلیونها سکوت که اشتباه تعبیر شده است کار را صد چندان سخت می کند برای کسی که می خواهد برای آینده من و دیگر هم کیشانم تصمیم بگیرد.
آقا و یا خانومی که قرار است برای من و یا دیگر یارسانیهای رانده شده از وطن خود تصمیم گیری کنید ، من نه مترجم می خواهم و نه تایپست ، نه بازپرس می خواهم و نه وکیل ، که ساعتها مرا در گذشته ام به دنبال دروغی بچرخاند ، من فقط به کسی نیاز دارم که بتواند نگاه پر از درد ، رنج و زجرم را بخواند . من نیامده ام که تنها از خود دفاع کنم ، من مدافع نسل آینده ام هستم که می خواهم انسانیت در آنها زنده بماند ، من نماینده نسل های بعد از خودم هستم.
آقا و یا خانوم محترم تو تنها، برای من تصمیم نمی گیرید بلکه برای نسل آینده ام هم تصمیم گیرنده هستید . اکنون از مترجم نگاهم بخواهید که در اعماق نگاه بخواند که چطور می خواهند به من بقولانند که نجس هستم ، چطور می خواهند به من بقبولانند که کافر هستم ، چطور بقبولانند که از هم نوع و هموطنم در درجه پایین تری قرار دارم ، چطور به دیگران بقبولانند که هر جا پا می گزارم تا هفت متر زیر پایم نجس است ، چطور می خواهند به دیگران بقبولانند که دست دادن با من یارسانی خلاف شرع است وباید طهارت کرد. عمیق تر بنگر به آنچه که بر سر ما آمده است ، بنگر که چگونه در قانونشان ریختن خون من غیر مسلمان حلال است، بنگر به تمامی تعبیض ها ، به تمامی توهین ها ، به تمامی زجرها و فشارها. اکنون عمیق بنگر و بخوان سرگذشت کسانی که لب باز کردند ، آیا تونستید ببینید دلیل سکوت هزاران یارسانی ، بریدن زبان های بود که کرامت انسانی را فریاد زدند. من از سرزمینی آمده ام که دروغ حاکمانش مصلحت نظام است ، دزدی بین حاکمانش به رقابت تبدیل شده است و گرفتن جان غیر مسلمان و هر آنکس که رفتار و گفتارش به اسلام ضرر برساند ، افتخار است.
آقا و یا خانومی که رو به روی من نشسته اید با هر پلک زدن چشمان من برگ تلخ دیگری از زندگی پر از فشار و زجر ورق می خورد . اگر جان خیلی از یارسانی های که به شما پناه آورده است به دید شما در خطر نبوده است اما مطمئن باشید جان انسانیت نسلی در خطر است. مرگ یک رویداد طبیعی است امروز و یا فردا ، اینجا و یا هر جای دیگر ممکن است رخ دهد اما مرگ انسانیت می تواند تا ابدیت منجر به مرگ بشریت شود. اکنون عاجزانه از شما تقاضا دارم که بنگرید و قضاوت کنید ، نه برای من و نه برای نسل آینده ای من، بلکه برای زنده ماندن انسانیت و کرامت انسانی تصمیم بگیرید.

سیروس سنجابی

22/8/2016

I am a Yarsani , Homelessness knows me better than Those people whom we have common language and my countryman’s .I have a name as long as history but I have forgotten and shut down .Neither bawl nor a hopeful place remain for me .I cannot see a small light in my future neither a place in the past for coming back .I got stuck in weird story!
I have banished from where I have been born and indeterminate in where I am now! I cannot go back or go further!
being human and talking about humanity was my only crime in my homeland , Neither look like some people imposed my believes to others by sword Nor look like a Missionary on a pulpit presented my thoughts to someone , and i would believe that humanity is much more higher than God , Religion , Prophet and so on.
YES this was crime of my coreligionists and I .The Crime that here is unbelievable by these people Maybe there is no Bomb or missile now or my home has not destroyed under the Tank’s tread, but Bombs and Missiles have been rained over me and i did not complain! My home has been destroyed and i rebuilt it, I have grown up as a homeless, bullet and its shell was my toys. Our pain is not War, It is dying of humanity, perhaps there is no sign of bullets or shrapnel wounds on my body but deeper wounds have remained since 1400 years that open old wounds on my soul and spirit.
Those who treated me by sword made much deeper wounds on my body by pen now .YES my pain is massive severe drag in by Islamic beliefs and thoughts which squeeze my throat , if I had complained the corded squeeze more my throat ( would be executed ) and if not I would felt a lump in my throat and we are suffering just for being alive thus for keeping friendship and equality just have to grin and bear it. our sealed lips is not a reason of security and satisfying , I wish you would understand that silence does not mean satisfying always sometimes silence means BUT or IF or thousand one reasons which we scared to let them out , being careful is no longer necessary.
Our silence shouted our enemies’ stupidity, the bawl which has been misunderstood and this is just the reason of staying alive. Now I am here and I Can yell.it does not need to be careful anymore, but one bawl and Millions Silence which have misunderstood make it hundred times harder for those who want make decision for future of me and people (coreligionists) like me.
Dear ladies and gentlemen who supposed to make a decision about me and other Yarsanian followers , Neither translator nor typist I need , Neither Investigator nor lawyer I need which get through my past for hours to find a lie!
I just need someone who can read suffer and pain on my eyes ,I am not here for just defending myself , I am talking for people and also next generations which I want to be sure that humanity still alive inside them.
Dear ladies and gentlemen you are not just making a decision for me, you are making a decision for next generations.
Now ask the translator to look deeply in my eyes and translate how can he/she persuade me that I am unclean and impure and convince me that I am unbeliever and in lower level compare to rest of my countrymen ! How they can convince people that wherever I take steps even 7 meters underneath is unclean and impure! How can they persuade others that shaking hand with me is against the Islamic law and if they do this it makes them dirty and they need to take a shower and clean themselves?
Think deeper about what happen to us, Can you even imagine that killing me as a none Muslim is legal based on Islamic Law! Think about all these discriminations, Insults, suffers and pressures. Now think deeper about those who opened their lips, Could you understand that the reason of those thousands Yarsani’s silence were cutting the tongues of humanities. I have come from a country that when those people in charge lies it has been considering as regimes expedients.
Stealing became a competition among those who in charge and killing none Muslims and those who not treating and saying as what they want and expect about Islam is proud and an honor.
Ladies and gentlemen who are sitting me face to face , My suffering life with any blinks has had turned to a new page If those Yarsani ‘s followers Life is not in danger according to your judgment , be sure that humanity of a generation is in danger. Death is a natural and typical event and It can happens today or tomorrow , here or anywhere else But humanities death can cause the Mankind death Now I am begging you Think and Judge , neither for me nor my next generation , but decide for persisting Humanity.

svenska

Jag är Yarsani. Hemlöshet är mig mer bekant än de landsmän jag talar samma språk som. Mitt namn är långt som historien, men ´jag har glömt och förträngt. Det finns inget hopp kvar för mig. Jag kan inte se
en strimma ljus i min framtid eller en plats för mig i mitt förflutna att återvända till. Jag har fastnat i en märklig historia!
Jag har förvisats från mitt födelseland och lever i ovisshet där jag är nu. Jag kan varken gå tillbaka eller framåt! Att vara mänsklig och prata om mänsklighet var mitt enda brott i mitt hemland. Jag försökte inte tvinga folk till min tro med svärd. Jag predikade inte från ett altare som en missionär för någon. Jag vill tro att mänsklighet är större än Gud, Religion, profeter eller något annat.
Ja, detta var min och mina trosfränders enda brott. Ett brott som här låter overkligt. Det riktas inga bomber eller missiler mot mitt hem nu. Mitt hem har ej blivit förstört av stridsvagnar men det har regnat bomber och missiler över mig och jag klagade inte! Mitt hem blev förstört och jag byggde upp det. Jag växte upp som hemlös, kulor och hylsor var mina leksaker.
Vår smärta är inte krig, vår smärta är att dö på grund av mänsklighet. Det kanske inte finns spår av kulor eller granatsplitter på min kropp, men min kropp har spår av 1400 år gamla sår. sår på min kropp och själ.
De som har hotat mig med svärd gör djupare sår i min kropp med penna nu.
JA. Min smärta är massiv. Den är svår och påtvingad av Islamsk tro och värderingar som sitter i en snara kring min hals. Om jag klagar dras sladden hårdare kring min hals (avrättar mig) men om inte känner jag en klump i min hals. Vi lider enbart för att vi lever och kämpar för vänskap och jämlikhet. Vi tar på oss ett leende och genomlider. Våra förseglade läppar betyder inte att vi är trygga och nöjda. Jag önskar att ni kunde förstå att tystnad inte alltid betyder att nöja sig. Det betyder att vi är för rädda för att tala.
Men att vara försiktig är inte längre nödvändigt. Vår tystnad skriker om vår fiendes dumhet, vrålet som har missuppfattats är en anledning att leva.
Nu är jag här. Nu kan jag skrika. Jag behöver inte vara försiktig längre.
Men ett vrål och miljoner tysta som har missförstått gör det hundra gånger svårare för de som ska ta beslut om min, och mina trosfränders framtid.
Kära damer och herrar som ska fatta beslut om min och andra Yarsanis framtid, vi behöver inte tolkar eller maskinskrivare, vi behöver inte utredare eller advokater för att gå igenom mitt förflutna för att hitta en lögn! Jag behöver bara någon som kan se lidandet och smärtan i mina ögon. Jag är inte bara här
för att försvara mig själv, jag talar för människorna i nästa generation, jag vill vara säker på att mänskligheten lever vidare i dem.
Kära damer och herrar, ni beslutar inte bara om mitt liv, ni beslutar om kommande generationer.
Fråga nu tolken att se djupt i mina ögon och översätta hur hen ska kunna övertyga mig om att jag är en otroende och lägre stående jämfört med mina landsmän! Hur kan de övertyga människor att marken jag går på är oren, upp till 7 meter under mina fötter!? Hur kan de övertyga människor om att skaka hand med mig är emot islamsk lag, om de skakar min hand är de orena och måste duscha för att bli rena? Tänk ordentligt på vad som händer oss. Kan du ens föreställa dig att döda mig för att jag inte är muslim är lagligt baserat på islamsk lag?
Tänk på all diskrimination, förolämpningar, lidande och press. Tänk på dem som öppnat munnen. Kan du förstå att anledningen att alla dessa tusen Yarsani är tysta är tysta är för att någon skurit tungorna av mänskligheten?
Jag kommer från ett land där lögnare i rättegångar kallas regimens hjälpredor. Att stjäla blev en tävling hos de åtalade. Att döda icke-muslimer eller andra som säger emot Islam är något att känna stolthet över.
Damer och herrar som sitter ansikte mot ansikte med mig här, mitt lidande liv har bytt blad om Yarsanis liv inte är i fara längre enligt er bedömning. Ni kan vara säkra på att generationer av mänsklighet är i fara.
Döden är naturlig, den ska ske idag eller imorgon, här eller någon annanstans. Men mänsklighetens död kan döda hela människosläktet.

Image result for ‫یارسانیان آوارە‬‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here