پیام تبریکی گلزار الماسی سخنگوی سازمان یاری کورد بە مناسبت سال نو میلادی

0
106
سال نو میلادی را برتمامی مسیحیان وهمچنین ملت کورد در گوشە وکنار دنیا و هم تباران کرد یارسانی خود تبریک و شاد باش عرض می نمایم.
آرزومندم کە سال پیش رو، سال موفقیت و تندرستی و بە بار نشستن امیدها و تلاشها مخصوصا” برای جوانان باشد وهمچنین سال رهایی سرزمینمان کوردستان و تمامی زندانیان سیاسی و اجتماعی وعقیدتی کورد در زیر تیغ رژیمان اشغالگر کوردستان باشد وامیدواریم که شاهد زدودن فقر ، بیکاری و فلاکت در تمامی دنیا و مخصوصا” مناطق کورد نشین باشیم.
در ساعات پایانی عمرسالی که در حال گذراست هستیم سالی که دنیا شاهد تلاطمهای فراوان  ویکی ازخونبارترین سالها درطی چند ده گذشته بوده است سالی کە ابرهای تیره بشریت در مناطق بحران زای خاورمیانە سایە افکندە و میلیونها انسان بی گناە را آواره ویا بە کام مرگ کشانید . نتیجەی جنگ و جنگهای مذهبی و نیابتی در منطقە کە میراث آن ماندگارترین تجربه تلخ بشری برای ماوآیندگان خواهد بود.
 جنگهایی اثرات آن تا قرنها باقی خواهد ماند و بی گمان مرگ بارترین جنگهای تاریخ منطقە و بشریت بە حساب خواهند آمد، جنگهایی که جنگهای نیابتی دیگر ملل نام گرفت و نزدیک بە ٦ سال است کە در زیر سایە نام اللە و نامهای دیگر زندگی را بر مردمان این مناطق تلخ و حتی غیر ممکن کردە است که بی شک خاکسترو دود این جنگها  بر چشم میلیونها انسان بی گناە خواهد رفت کە شنگال و مناطق کوردنشین دیگر بخشی از این قربانیان بودند.
در پایانی بار دیگر امیدواریم سال پیش رو آغازی بر گشایش گرەهای سنگین نشستە بر حیات سیاسی و اجتماعی ملت مان و سرزمینمان ودر کل منطقەی بحران زدە و سالی باشد برای رفع تنش های سیاسی و اجتماعی تمام ملل و آغازی طلایی برای همبستگی ملی و رهایی زندانیان سیاسی از تیغ استبداد و بهبود معشیت ملت کورد و منطقە باشد .
سال نو برشما خجستە باد.
گلزار الماسی سخنگوی یاریکور

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here