بیانیەی سازمان یاری کورد در رابطە با دستگیری مسئولین حزب دمکراتیک خلقها

0
79
  • سازمان یاریکورد در واکنش دولت فاشستی کورد ستیز اردوغان بە دستگیری چند نفر از پارلمانتاران کورد در ترکیە و از جملە آقای صلاح الدین پارلمانتار محبوب کورد و خانم فیگن یوکسکداغ شدیدآ دولت حزب عدالت و توسعە را محکوم می کند و خواستار هر چە سریعتر آزادی دستگیر شدەگان می باشد .
    دولت اردوغان سالهاست برای سر کوب و قتل عام کردها برنامە ریزی کردە و این نیت شوم در اکتر ۲٠۱٤ بە اجرا گذاشت و این سر کوب و خشونت در مناطق کورد نشین باکور کوردستان ادامە دارد . بی گمان دستگیری نمایندەگان بر حق ملت کورد در ترکیە موجی تازە از اعتراضات ملت کورد بە دنبال خواهد داشت و مستقیم دولت اردوغان در قبال هر نوع خشونتی مسئول خواهد بود .
    ذهنیت جنگ طلبانە دولت فاشیست تورک کە وارد فاضی دیگر از خوشنتها شد است سر آغاز از هم پاشیدن پس ماندەهای عثمانی و کمالی و تمام هم پیمانان محلی و منطقی اردوغان خواهد بود ، سازمان یاریکورد از سازمانهای مدافع حقوق بشری میخواهد کە این رفتار ددمنشانە و فاشیستی دولت تورک را محکوم کنند و برای آزادی نمایندەگان ملت کورد در بند تلاش کنند . سازمان یاریکورد از تمامی احزاب کوردی و شخصیتهای فعال کورد میخواهد کە در چنین روزی اعتراض خود را با اعتراضات ملت کورد در باکور کوردستان هم صدا و همراە کنند .
    سازمان یاریکورد ٤/۱۱/۲٠۱٦
     photo_2016-11-04_12-54-27

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here