خطر دیپورت نسیم علیمرادی یکی از فعالین سیاسی کورد (یارسان) از کشور نروژ به ایران

0
122

حکومت مرکزی ایران، حکومتی دیکتاتور و مستبد است کە حتی تحمل شنیدن صدای منتقدانش در خارج کشور را نیز ندارد. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران تاکنون هزاران انسان آزاد اندیش و آزادی خواه، ایران را بە اجبار ترک کردە اند تا از سیاه چال های رژیم در امان باشند یا بە جوخە های اعدام سپردە نشوند هر چند در این بین ایران بە مخالفانش امان نمی دهد و بە شیوە های مختلف دست بە ترور مخالفانش می زند. 

از مشهورترین این ترورها ، ترور رهبران حزب دمکرات کوردستان ایران دکتر قاسملو و دکتر شرافکندی در وین و برلین بود کە بازتابی جهانی داشت. اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده در روز پنجشنبه ۲ ژوئن ۲۰۱۶ در گزارش سالانه خود دربارهٔ تروریسم جهانی اعلام داشت، حکومت ایران با وجود رسیدن به توافق جامع با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای خود، همچنان اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان است. ترس و خفقان و نبود فضای آزادی بیان و آزادی عقیدە در ایران، هر سالە عدە زیادی را راهی کشورهای پناهندە پذیر می کند، در این بین کشور نروژ یکی از مقصدهایی است کە ایرانیان زیادی را بە عنوان پناهندە و مهاجر در خود جای دادە است.
بە عقیدە خیلی ها در بین سالهای ١٩٨٠ تا ٢٠٠٠ دولت نروژ با روی گشادە درهایش را بر روی مهاجران باز می کرد، اما از آن سالها بە بعد رویکرد دولت نروژ بە پناهندە ها تغییرات زیادی داشتە و درخواست اکثریت پناهندگان با جواب ردی روبرو می شود. نسیم علیمرادی یکی از پناهندە های سیاسی ساکن نروژ است کە بخاطر فعالیت های مغایر جمهوری اسلامی در سال ٢٠٠٧ تحت تعقیب قرار می گیرد ، بە ناچار ایران را ترک کردە و از کشور نروژ تقاضای پناهندگی می کند. از بدو ورودش با توجە بە بکگراند و شناختی کە از حزب دمکرات کوردستان ایران دارد، وارد تشکیلات این حزب میشود و با توجە بە توانایی و قابلیت هایش بە عنوان فیلمبردار و عکاس تلویزیون تیشک (TISHK TV) در نروژ انتخاب میگردد. او از سال ٢٠٠٧ تا حالا (٢٠١٦ ) با نام مستعار ناصر جوانمیری در کشور نروژ بە انجام کارهای تشکیلاتی، فیلمبرداری و عکاسی برای حزب دمکرات کوردستان ایران می پردازد.
حضور در بیشتر تظاهرات های ضد حکومت اسلامی ایران چە در مقابل سفارت ایران در اسلو و چە در مقابل پارلمان و وزارت خارجە نروژ، حضور در تمامی برنامە های تشکیلاتی حزب دمکرات، نوشتن چند مقالە در مورد مشقتهای زندگی در کوردستان و ساختن چندین ویدیو کلیپ زیر نظر تشکیلات خارج کشور حزب دمکرات کوردستان ایران، …. از جملە فعالیتهای نسیم علیمرادی بودە است و بردوام در بیشتر برنامە های ضد جمهوری اسلامی حضور دارد. او مبارزە برای رسیدن بە آزادی و دمکراسی را حق همە انسان ها می داند و تمام تلاشش را برای رسیدن بە این هدف انجام می دهد. در سال ٢٠٠٨ ادارە مهاجرت نروژ بە تقاضای پناهندگی او جواب رد می دهد ، از سال ٢٠٠٨ تا حالا چندین بار بە رای ادارە مهاجرت نروژ اعتراض نمودە کە جواب تمامی اعتراضات ردی می باشد. نامبردە هم اکنون در شرایط روحی و روانی مناسبی نیست و تحت نظر پزشکان روانشناس است.
در آخرین جوابی کە در تاریخ ٢٨/٠٩/٢٠١٦ برای ایشان ارسال شدە دادگاه مهاجرت نروژ( UNE) بە وی اخطار دادە کە هر چە زودتر نروژ را ترک کند. صفحە اول جواب دادگاه مهاجرت ضمیمە می باشد. حال با توجە بە قوانین مجازات اسلامی مادە های ( ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠ مصوب سال ١٣٧٥) و مادە (٢٨٧، ٢٨٨ و مادە ٥ بند الف مصوب ١٣٩٢) در مورد عضویت در گروه های ضد حکومت ایران، در صورت بازگشت مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود. در ذیل بە موادی از قوانین مجازات اسلامی اشارە می شود.
ماده 287- گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند: الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ماده 186 ـ هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم یک واحد است .
ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعيت یا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکيل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.

ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته ها یا جمعيتها یا شعبە جمعيت های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنجسال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است . ماده 500 ـ هرکس عليه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here