آیا میدانید در کوردستان یک دین کوردی به اسم یارسان وجود دارد ؟

0
232
آیا میدانید در کوردستان یک دین کوردی وجود دارد؟
آیا میدانید اسم این دین “یاری” است؟
آیا میدانید یارسانها بالغ بر دونیم میلیون نفر هستند اما از هیچ حقوق دینی و شهروندی برخوردار نیستند؟
آیا میدانید برای اینکە یک یارسان بە استخدام دولت درآید باید تغییر دین دهد؟
آیا میدانید میزان شناخت ۹۹٪ از ملت کورد غیرە یارسان در مورد دین یارسان در حد یک کلمە…… است؟!
آیا میدانید یکی از تفریحات مسئولین امنیتی وانتظامی ایران با زور زدن سبیل یک یارسان است و تا اکنون این مسئلە مسبب خودکشی چهار نفر و دهها درگیری و صدور حکم اعدام برای ٥ نفر یارسان شدە است؟
آیا میدانید زنان یارسانی حق انتخاب پوشش خود را در ایران ندارند وباید پوشش اجباری حکومت اسلامی را بپذیرند و این خلاف باورهای آنهاست؟
آیا میدانید در ایران شهادت یک یارسانی در دادگاه مورد قبول قرار نمیگیرد؟
آیا میدانید بسیاری از یارسانیان بدلیل باورهای دینیشان از ادامه تحصیل باز میمانند؟
آیا میدانید در مراجع قضایی ایران انگشت اتهام در وحله اول به سمت کردهاست؟
آیا میدانید درتاریح سی وچندساله جمهوری اسلامی مردم یارسان هیچ گاه این حق را نداشته اند که یک نماینده در مجلس خبرگان یا شورای نگهبان داشته باشند؟
آیا میدانید مردم یارسان در ایران هیچ گاه حق برخورداری از یک رسانه عمومی را نداشته اند؟
آیا میدانید ملت یارسان حق چاپ و تکثیر دفاتر آیینی خود را ندارد؟
آیا میدانید کودکان یارسانی در مدارس باید نمازخواندن وقرآن خواندن را بیاموزند و درغیر این صورت با آنها به شکل دیگری برخورد خواهد شد؟
آیا میدانید با توجه به فشارهای موجود بسیاری از جوانان یارسانی به سختی قادر به معیشت هستند؟
آیا میدانید باور مردم یارسان مهر است وبرادری و برابری؟
آیا میدانید فتوای مراجع دینی اسلام در مورد مردم یارسان چیست؟
ایا میدانید باورهای مردم یارسان ریشه درفرهنگ ملت کرد دارد؟
چه کسی یا کسانی مسئول وجوابگو این بی عدالتی ها وتبعیض های قومی مذهبی در ایران هستند؟
سوالات بسیار در این زمینه مطرح است که ذهن بسیاری از مخاطبان رامعطوف به جواب آنها میکند و حکومت جمهوری اسلامی سالیان سال است که قادر به پاسخ گویی
آنها نیست و تنها از راه اعمال فشار وبازداشت وتحقیرو ایجاد فضای پر از رعب وترس واضطراب برای جویندگان پاسخ، جوابگو آنها است و این موضوع خود عامل اصلی تنش های مردمی نسبت به نوع برخورد وپاسخگویی به آنها است .
عمده مسائل مطرح شده از جانب مردم کرد ویارسان به گونه ای درتضادبا قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی میشود در حالی که به هیچ یک از اقلیتها در بدو تایین قانون اساسی اجازه ونقشی داده نشد که طبق قوانین بین الملل حق تائین سرنوشت خود را داشته باشند که این موضوع در خصوص مردم یارسانی در ایران که بالغ بر دونیم میلیون نفر هستند صدق میکند و پیروان این آیین با مسائل ومشکلات بیشتری نیز دست به گریبانند وعمده تمامی این مخالفت ها ازجانب حاکمیت جمهوری اسلامی دروحله اول عدم پذیرش وحضور هرنوع دین ومذهبی درکنار مذهب رسمی حکومت است که این موضوع خودباعث ایجاد نا بهنجاریهای اجتماعی وسیاسی در فضای داخلی ایران علی الخصوص درنواحی غربی ایران که عمدتا” کردهستند شده است که ازجمله این موارد می توان به خودسوزی چندین تن ازپیروان یارسان وبازداشتهای انبوه درمناطق مختلف و توهینات برنامه ریزی شده به طرق مختلف در محافل اجتماعی نظیر رسانه های اجتماعی حوزهای علمیه ومنبرهای مساجدوبه سخره گرفتن آنها درسطح شهر درجریان انتخابات نمایندگان مجلس درسالهای گذشته اشاره داشت که در هیچ یک از این موارد باتوجه به درخواستهای اپوزسیونهای داخلی مبنی بر گفتگوبا مسئولان حکومتی ویا درخواست جهت تجمعات مسالمت آمیز اعتراضی پاسخی داده نشد واین شکاف که از پیدایش انقلاب اسلامی وجود داشت ودرپشت اعدامهای وسیع حکومت اسلامی خود را فروخورد اما همچنان به وسعت خود تا به امروز ادامه داده واینک شاهد فعالیت های گسترده احزاب شده است وبه این دلیل امروزه شاهد مسائل وتنشهای داخلی ازطرف حکومت ایران با مردم کرد ومخصوصا پیروان آیین یاری هستیم واین تلاش سبب شده است که فشارها بر مردم یارسان افزایش یافته به گونه ای که ماشاهد اعدامهای گسترده درمناطق کردنشین با بهانه های مختلف جهت سرکوب وخاموش کردن وایجاد رعب وحشت این اعتراضات مردمی ازجانب حکومت آخوندی هستیم .
اما موضوعات مهم دیگری نیز از پشت این مساعل خود را بصورتی نمایان کرده اند که به گونه ای راه را برای برخوردهای غیرانسانی نظام اسلامی وامنیتی شدن نواحی کرد نشین ایجاد نموده ،موضوع خودمختاری گرفتن مناطق کرد نشین عراق وسوریه وفعال تر شدن احزاب مبارزکرد ترکیه است که سایه بر مناطق کردنشین ایران انداخته وسبب رسد شدن هرگونه حرکتی در مناطق کردنشین کردستان ایران شده است که این موضوع بیش ازپیش برای اقلیت های قومی ومذهبی وفعالان در این عرصه را بسیار تنگ تر وفضایی کاملا امنیتی ایجاد نموده است که از جمله این مسائل میشود به برخورد ماموران امنیتی با کوله بران که منجربه کشته شدن تعداد بیشماری و ودرگیریهای اخیر با حزب دمکرات ایران اشاره داشت و میشود اینگونه استنباط کرد که منطقه کاملا آمادگی درگیریهای واتفاقات ناخوشایندتری را دارا است وتمامی این موضوعات حاصل عدم سازش وپذیرش خواستهای قومی واقلیتی ونادیده گرفتن حق وحقوق این مردم است
   هادی فرضی  کەواڵی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here