پیام تبریکی گلزار نیکبخت سخنگوی یاری کورد بە مناسبت پایان کنگرە ٢

0
117

ضمن تبریک و خستە نباشید بە تمام همتباران و همکاران عزیزم کە در کنگرەی دوم یاری کورد زحمت فراوانی کشیدند کە رمز پیروزی را از آن خود و جامعەی کورد یارسان ادا کردند.

یاران و همفکران بابت اعتماد  و آرای شرافتمندانە شما بسیار سپاسگزارم و کمال تشکر دارم کە با حمایت صادقانە ، من را بە عنوان بانوی مبارز برای سخنگوی سازمان یاری کورد مبذول نمودەاید.

بی اغراق عرض مینمایم کە رمز پیروزی هر گروە یا ملتی تنها و تنها با همبستگی و اعتماد  مردم میباشد ،اینجانب خود را خدمتگذار ملت کورد و جامعە یارسان دانستە و میدانم زیرا در مسیر پاکی و صداقت رە سپردەام و بزرگترین پیروزی و افتخار من کسب اعتماد همرزمان و جامعە کورد یارسان است.

با توجە بە شرایط کنونی کە در منطقە بحرانی خاورمیانە حاکم است جانفشانی زنانی کە در خط مقدم،  علیە تاریک اندیشان افراطگرای اسلامی مبارزە میکنند  بر کسی پوشیدە نیست.

این فرصت را غنیمت شمردەام کە بە آن شیر زنانی کە بذر آزادی بر سرزمین اجدادی نیاکانمان افشاندەاند سر تعظیم فرود آورم و سلام و درود خود و همرزمانم و جامعە یارسان را بە زنان شجاع کوبانی کە با جانفشانی خود نشان دادند کە مشعل دار آزادی کورد و کوردستان هستند، بفرستم.

لازم بە ذکر است  اگر قرار باشد در عالم زنان بانویی بە پیامبری معبوث گردد زنان مبارز کوبانی هر یک پیغمبری   معجزە آسا خواهد بود کە در تاریکترین عصر اسلام داعشی  علیە نابرابریهای اجتماعی قد علم کردەاند .

ما برای پیشرفت و بقای خود ، نیازمند وحدت و همبستگی ملی ، و عبور از (من) به (ما) میباشیم.

تجربه ثابت کرده است در جوامعی  که نتوانسته اند از (من)به (ما) گذر کنند،میزان آسیب پذیری آن ها افزایش یافته و در زودترین فرصت ازهم خواهد پاشید. تامین وحدت و همبستگی در جامعه ، شیوه های گوناگونی دارد.اما من میخواهم در اینجا یکی از مهم ترین آنها اشاره کنم و آن نقش زن در جامعه است .

در حقیقت زن نقش بزرگی در اجتماع دارد ، زن مظهر تحقق آمال بشر است.

زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود،افرادی به جامعه تحویل دهد، از برکاتشان یک جامعه،بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده بشود.

اینجانب به زنان پر افتخار کوردستان مباهات میکنم ، که تحولی آنچنان در آن پیدا شد ،که مشعل داری آنان انکار ناپذیر است و به یقین میتوان گفت نقش زنان در همبستگی و وحدت  بی وقفه تلاش کردن برای پیشرفت جامعه بسیاری از موفقیتها را مرهون خود ساخته است. من در خاتمه پیامم از زنان شیر دل کورد و یارسانی می طلبم که برای راه آزادی بیشتر از هر زمانی به عرصه سیاست و کارهای فرهنگی روی آورند، و دوش به دوش مردان در تمام عرصه ها قد علم کنند

پیروز باد راه آزادی و اتحاد و همبستگی

05/08/2016

گلزار نیکبخت سخنگوی یاری کورد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here