اعلام پشتیبانی سازمان یاریکورد از ۳ تن از فعالین یارسان داخل کشور

0
101

اعلام پشتیبانی سازمان یاریکورد از ۳ تن ازفعالین یارسانی در اعتراض بە تبعیض و نا عدالتی رژیم کنونی جمهوری اسلای ایران نسبت بە اقلیت آیین یارسان . قابل بە ذکر است آقایان سیاوش حیاتی ، سیدامین عباسی و نورشاد طاهری برای نشان دادن اعتراض و بی توجەگی رژیم نسبت بە حقوق مردم مظلوم یارسان کە در طول رژیمهای پی در پی بی سابقە بودە است ، با ورود رئیس جمهور اسلامی بە استان کرمانشاە دهان خود را دختە و در روزە سکوت بە سر میبرند .
سازمان یاریکورد از هموطنان یارسانی خود میخواهد کە کاملا برای پشتیبانی حقوق شهروندی خود کە سالهاست پایمال شدە است سکوت نکنند و صدای اعتراظ خود را با صدای حق طلبی آقایان سیاوش حیاتی ، سید امین عباسی و
نوشاد طاهری یک صدا بە گوش رئیس جمهور و بلند پایەهای جمهوری اسلامی برسانند .
زندە باد صدای آزادیخواهی ملت شریف کورد و یارسانی . تاریخ ۱۷/۷/۲٠۱٦

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here