نامەی یکی از سادات یارسانی از داخل کشور

0
137

با سلام و درود بی انتها بە یاران و دلسوزان یارسانی کە صدای یارسان را حفظ کردە و خود را پاسدار این آیین و فرهنگ چند هزار سالە میدانند

من بە عنوان یک یارسانی سالهاست بە این باور رسیدەام کە تصویر واقعی یارسان دیر یا زود نیمتواند در گالری فکری چند خاندان یا کسانی در مخوفگاهای فکری آنان پنهان گردد ، سرانجام ظاهر واقعی آن آشکار خواهد گردید

راستی نیمدانم باید از کجا شروع کنم ! در سر زمینی کە من زندگی میکنم همە چیز و همە جا امنیتی و پولیسی شدە است و صدای آزایخواهی را کاملا ممنوع و یا دیر زمانیست کە بە مرگ محکوم کردەاند

اما ما ماندەایم با قسەی تلخ یافتن بهار در منطقەی با هوای سی درجە زیر صفر . سکوت سهمگین زمستانی طولانی در سر زمین امید من حاکم است

نمیدانم در این بی نهایت برف و بی نهایت سرما چگونە میشود بهار را جستجو کرد ؟ اما با تمام این سرما و زمستان بی نهایت بالاخرە انتهای وجود خواهد داشت .

زمان بیداری فرا رسیدە است و ما یارسانیان بە این هوای سی درجە زیر صفر عادت نکردە و نداریم . باید بە طبیعت آزادی باور راسخ داشت کە من این باور را در صفوف یاران یارسانی و دوستان یاریکورد میبینم

یاران و فعالان یارسانی خارج از کشور با فرا رسیدن کنگرە دومتان از صمیم قلب تبریک گفتە و آرزوی پیروزی برای شما و تمام دلسوزان یارسان میکنم کە درصدد هستید صدای خاموش شدەی مردم یارسان توسط جمهوری اسلامی ایران را بە گوش جهانیان برسانید.

یاران و یارسانیان دلسوز نگذارید بقای چند هزار سالەی آیین و فرهنگ یاری را زندە بە گور کنند ، نگذارید از ظاهر ما چهرەی سیاسی باطل معرفی کنند ، روایت واقعی ما باید از درون ما از درون دفتر و کلام ما کە کوردی و کورد بودن آن مایەی افتخار ماست جستجو کرد

یارسان ماندگارترین یادگار بشریت است کە بر فراز تاریخ ، بدون ابتدا و انتها خواهیم ماند

دوبارە شماها را بە یزدان پاک میسپارم و آرزوی موفقییت و سر بلندی برای کنگرە دوم و تمامی کار بە دستان کنگرە یاریکورد میکنم

با تشکر فراوان یکی از سادات یارسانی داخل کشور

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here