مردی بزرگ و خوشنام از دیار گوران درکذشت

0
118

یە بازارشن چرخ چیی گرد

ویطور شیشە دڵ پیکانە برد

گشت رضای ویشن تاک تنیا فرد

بسازیم چنی یار غصە و درد

با قلبی آکندە  در سوگ یکی ازمردان   نیکنام  گوران می نشینیم که زبان از ذکر خو بیها او عاجز و قلم  توانایی نوشتن زندگی زندە یاد را ندارد   .
در رسایی یکی از مردان نامی  گوران  مینگاریم  که دست تقدیر و گلچین روزگار داغ او بر پیشانی ما نهاده است در اینجا .
سخن از کسی گفتە میشود  که  در طول زندگی زحمات و مصیبتهای فراوانی را متحمل شد.
زنده یاد شادروان کاک حیدر خان غلامی از جملە انسانهای بود کە
او با قلبی سرشار از عطو فت و نوع دوستی همیشه در دلهای دوستان و بستگان  جایگاه خاصی داشت و زبان زد عام وخاص دوران حیات خویش بود.
زندە یاد با دل کندن از دیار وطن راه پر تلاطم غربت را در پیش گرفت تا بلکه بتواند از رنج و مرارتهای سخت زندگی به آرامشی نسبی دست پیدا کتد.
بدین منظور جلای دیار کرد وبه هجرت نا معلومی مبادرت ورزید اما رۆزگار سرنوشت دیگری برای او به ارمغان اورد.

با تمام این اوصاف در غربت که بیان کردن آن بسیار درد آۆر است ۆ انهم از دست دادن  پنج فرزند دلبند ۆ جگرگۆشەاش  و برادر دلیرش شیرخان غلامی،  روح و جان لطیف او را بیش از پیش آزار میداد.
کاک حیدر خان با وجود این همه مصیبتها متا سفانه به دلایلی نتوانست حقانیت خویش را به اثبات برساند لاجرم وبه ناچار با تمام سختیهای اردوگاه نشینی و شکنجه های روحی وروانی در دیار غربت و نا موفق ماندن درکوچ به اروپا بار دیگر به  دیار ابا واجدادی خویش مهاجرت نمود.    از اردوگاه پر خوف وبیم عراق برگشت به زادگاهش گورگاورز گوران  تا  زندگی  فراز و نشیب خویش را در انجا سپری نماید.

.کاک حیدرخان تمام سالهای آخر زندگی خویش را با   کارگری و سختی در شهر کرند غرب سپری کرد تا اینکە زندگی بە ایشان اجازە نداد بیشتر در کنار خانوادە و یارانش بماند تا اینکە
زندە یاد بعد  از یکسال نارا‌حتی ۆ مریضی ،  دیگر تاب وتحمل نیاۆرد و دیروز تاریخ ٤.٥.٢٠١٦ در سن ٦٩ سالگی برای همیشه  چهره مهربانش در نقاب خاک کشید.
یاد وخاطره اش را گرامی میداریم وبه روح پاکش درود مفرستیم
بیایید قدر یکدیگر بدانیم
که اجل سنگ است وآدم مثل شیشه.

ر.ی.ک.

٥.٥.٢٠١٦.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here