پیام سید فرهاد حیدری در رابطە با توهین ملای سنی کورد و ملای شیعەی فارس بە کوردهای یارسان و سکوت سازمانهای سیاسی کوردستانی

0
100

وقایعی از قبیل تظاهرات ضد یارسانی اسلام آباد، فتوای روحانی گمنام کوردستان عراق برای قتل عام مردم یارسان و یاگفته های روحانی بلند پایه ایرانی که پیروان آئین یاری را کثیف وغذای دست آنهارا حرام دانسته اند و دین آنها را دین کوردی دانسته. هیچ کدام از این مسائل مایه نگرانی و وحشت مردم یارسان نمیباشد. این موضعگیریها برای یک مسلمان کاملا طبیعی است، چون اسلام هرغیر مسلمان را کثیف و کافر میداند و ما یارسانیان به این امر واقف هستیم و از آنها توقعی غیر این را نداریم، قرنهاست که با این وضعیت دست وپنچه نرم میکنیم.

تنها تآسف ما از سازمانها و احزاب مترقی و پایبند به اصول حقوق بشر در کوردستان است که در مقابل تمامی این جریانات بدون عکسالعمل سکوت کرده اند. همچنانکه در مقابل رها شدن پیروان آئین ایزدی و کاکەای در مناطقشان بدون دفاع در مقابل تهاجم نیروهای درنده داعش چشم برهم نهادند.

جریانات سیاسی در کوردستان تا هنگامیکه مابین احساسات ملی و مذهبیشان تمیز قائل نشوند، هرگز نمیتوان فهمید ارجحیت برای انها دین است یا ملت. ازاین رو مردم یارسان با تجارب از گذشتەهای دور و نزدیک، از همراهی و اعتماد به آنها ، احتیاط را سرمشق عمل قرار داده و درحقیقت حرکت جریانات سیاسی موجود کوردستانی را در جهت منافع ملت کورد نمییابد. مردم یارسان به فلسفه آئین یاری که به گفته روحانی محترم ایرانی که یک دین کوردی هست، افتخار میکنند و به آن وابسته هستند.حال باید دید آنهائی که ادعای دفاع از ملت کورد و کوردستان را دارند، میان ملت کورد و دین عربی کدام را انتخاب خواهند کرد؟

امیدوارم که شجاعت آنرا داشته باشند که مسئله را هم برای خودشان و هم برای ملت کورد روشن نمایند.

سید فرهاد حیدری

03/05/2016

said farhad haidari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here