پشتیبانی سازمان یاری کورد از شنبەی یاران

0
88

با اینکە مردم یارسان در ایران از محرومترین  افشار و اقلیتهای آیینی بودە و هستند اما هیشە از ستم مضاعف ملی و دینی در طول تاریخ رنج بردەاند.

پیام پیروزی جمهوری اسلامی در ایران نە فقط از این تبعض مضاعف نکاست بلکە بر این آتش تفرقە زیادتر دامن زد و بجز کشتار ویرانی و آوارەگی حتی بە مکانهای مقدس این آیین کهن کوردی کە جز آرامش و همزیستی ادای نداشتە است رحم نکردەاند و رژیم بارەها خواستە است بە شیوەی سیستماتیک این اقلیت مذهبی را جنساید فرهنگی کند .

رژیم بارەها با هتک حرمت کردن ،کاملا چهرەی زهرآلود خود را نشان دادە است و در همین چند روز کە گذشت بە توسط چندین نفر از ارزال و اوباش خود بە جمخانەی در منطقەی شاآباد حملە کرد و یک بار دیگر آن چهرەی واقعی خود را نشان داد .

با شروع اعتراضات و تظاهراتهای عمومی کە دامنەی آن بە اروپا هم رسیدە است ، جوانانان یاری داخل کشور تصمیم گرفتەاند کە روز ١٢ مارس را روز شنبە یاری نام گذاری کنند  و در داخل ایران در منطقەی یارسان نشین صدای اعتراضی خود را یک بار دیگر بلند کنند . در این بارە سازمان یاری کورد کە خود را نمایندە این مردم مظلوم میداند از هر گونە اعتراظاتی کە خواستار حق مردم یارسان باشد پشتیبانی میکند و خود را در کنار جم یاری میداند و بنا بە درخاست جوانان کرد یارسانی داخل کشور صدای خود را با انها یکی کردە و از شنبە یاران پشتیبانی میکند.

سازمان یاری کورد ٣.٣.٢٠١٦

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here