ضرورت وتشکیل سازمان یاریکورد (yari kurd):

0
355

گروهی به اشتباه پیروان آئین یارسان یا اهل حق راعلی اللهی یا شیطان پرست می خوانند.بسیاری از آنان مذهب خود را مخفی نگه میدارند به همین جهت آماردقیقی ازجمعیت آنان دردست نیست اکثرپیروان اهل حق دراستانهای  کرمانشاه، ایلام ،  خانقین.کرکوک حلبجە و موسل کوردستان عراق زندگی می کنند.پیروان این مذهب آداب وآئین های خود را درخف  به جا می آورند ودرطول تاریخ ازفعالیت درامورسیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی پرهیزکرده اند با این حال طی قرنها شاهد موارد زیادی ازفشار وآزار و اذیت اکثرا ازجانب مسلمانان ویا حکومت ها بوده اند.پس ازانقلاب اسلامی،فشاربرجامعه یارسان افزایش یافته وپیروان این مذهب دچارمحرومیت ها و تبعیض های زیادی شده اند،درحالی که مذهب یارسان بزرگترین اقلیت مذهبی درایران میباشد از طرف جمهوری اسلامی ایران این مذهب به رسمیت شناخته نمی شود ودرقانون اساسی هیچ نامی ازآن برده نمی شود درنتیجه هیچ نماینده ای درمجلس ندارد وازتمام  حقوقی که دیگراقلیت های مذهبی برخوردارمی باشند محرومند.

جمهوری اسلامی بە دلیل اینکە یارسانها از نظر ملی کورد و از لحاظ مذهبی مسلمان نیستند تاکنون ضدها انسان یارسانی را اعدام و زندانی کردە است.

تاریخچه یاریکورد (yari kurd):

دراواخردهه 80 میلادی جمعیتی ازپیروان یارسان که به سبب وقوع جنگ بین کردها و بخصوص کردهای یارسان و دولت متجاوز ایران کە بە سرزمین کردها و مناطق یارسان نشین حملە کردە بود  بە ناچار زدگاە خود را ترک کردە  و  به کوردستان عراق پناه برده بودند،حرکتی سیاسی میان یارسانیان داخل کشور و یارسنیان برون مرز را آغازکردند که پس ازمدتی با نام جنبش  جامعه اهل حق اعلام موجودیت کرد.این جنبش بعد از ٤ سال فعالیت سیاسی نزامی  در نتیجە بە خاطر شرایط بحرانی کوردستان و بر اثر فشار سازمانهای سیاسی کردستانی  وقت و دولت عراق  درآن دوره و وقوع جنگ پس از مدتی منحل شد و اکثر اعضای جنبش  بە ناچار بە  صف پیشرمرگهای کوملە و دمکرات پیوستند رهبری جنبش هم از طریق اتهادیە میهنی کردستان بە  کشور فرانسە پناهندە  شد .

فشارهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بر کردهای یارسان روز بە روز باعث آوارگی بیشتر کردهای یارسانی میشد  و یارسانیان نیاز بە تشکلی برای دفاع از حقوق خیش داشتند.ا

ضرورت سازمان یاریکورد (yari kurd):

درنتیجه سالهاسکوت و سیاست پرهیز از سخن گفتن درمحضرعام درمورد دین یارسان به گفته یارسان(سر مگو) هرچه بیشتر تبدیل به یک مذهب نا شناخته و گوشه گیرشده بود.به صورتی دیگر این شرایط برای بسیاری از یارسانی ها قابل تحمل نیست واقدام به حرکتهای اعتراضی کرده وبه گفته دیگه سکوت را شکسته تا بتوانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند در چنین شرایطی تشکیل یک تشکل که این اعتراضات را هماهنگ و هدایت کند امری ضروری بود.دراین شرایط یارسانی های که درکشورهای دموکراتیک اروپازندگی میکردندخیلی زوداین ضرورت رامی شناختند و دست به بحث وگفتگو در این مورد زدند.

اعضای جنبش جامع اهل حق کە بە  سازمانهای کردستانی در سالهای گذشتە پیوەستە بودند خیلی از آنها در جنگ با جمهوری اسلامی  جان سپردند و آنهای کە زندە ماندند بە کشورهای اروەپایی روی آوردند و بە ناچار پناهندە شدند.

افراد جنبش جامع اهل حق در مدتی کە در میان سازمانهای سیاسی کردستانی  فعالیت سیاسی نزامی داشتە بودند بە این نتیجە رسیدە بودند کە تنها کردهای یارسان خود میتوانند مدافع حقوق از دست رفتەی خویش باشند و بە این نتیجە رسیدند کە سازمانی را زیر نام سازمان یاری کورد تشکیل بدهند و مردم کرد یارسان را برای دفاع از حقوق پایمال شدەی خویش سازماندەهی بکنند.

سال ٢٠٠٩ یارسانیان خارج از کشور با همکاری اعضای سابق جنبش جامع اهل حق فعالیت خود را آغاز کردند تا اینکە موفق بە تشکیل سازمان یاری کورد شدند و اولین کنگرەی این سازمان را در تاریخ ٣١.٧.٢٠١٠ بستند.

اهداف یاریکورد (yari kurd):

درمجموع دراساسنامه این تشکیل،12 بندبه عنوان اهداف وخواسته های سازمان قرارگرفته است که اجرای مفادمنشورحقوق بشر،سپردن اداره اموربه مناطق وجوامع اتنیکی،جدایی دین ازسیاست ولغودین رسمی درکشور،جبران عقب ماندگی های اجتماعی واقتصادی مناطق محروم،آموزش زبان مادری،فراهم آوردن امکان بازگشت آوارگان و……..از آن جمله اند.همچنین دخالت نمایندگان مردم یارسان درمجالس قانونگذاری محلی وسراسری وواگذاری حق اداره امورجامعه یارسان به مردم بومی وحق این مردم برای داشتن یک مجمع به عنوان نماینده سیاسی رسمی مردم یارسان ازجمله اهداف وخواسته های این سازمان عنوان شده است.

محل سکونت یارسانیان کە بیشتر استنهای ایلام و کرمانشاە میباشد دارای لهجەهای گوناگون شیرین کوردی و مذاهب مختلف است امیدوا یم کە ما بتوانیم جهت دوستی و اتهاد میان مردم سرزمین خودمان کوردستان کوشا باشیم کە هیچ دشمنی نتواند شکاف میان ماها کە سالها سابقەی زندگی برادرانە در کنار همدیگر داریم بیندازد و بە نفع خیش سود ببرد. .

بە امید روزی کە همە با هم با یک رنگ و یک صدا صدای حق خواهانەی ملت کورد و کوردهای یارسان را بە گوش جهانیان برسانیم.

افشین یاوری ٤.١.٢٠١٦.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here