کورد و یارسانی بوده و هستم و باقی خواهم ماند

0
100

من فردی مذهبی نیستم و در هیچ باور و عقیده خاصی تعریف نشده و نمی گنجم،ولی همیشه بە این باور بۆدە و هستم کە دین افیون جامعە است. دین مروج جنایت علیه بشریت،شکنجه ،قتل و کشتار و همجنین عقب افتاگی جامعە می شودبرای آنها رمز موفقیت بە دست گرفتن قدرت که نتیجه حاکمیت آنها جزء بی عدالتی اجتماعی هیچ ارمغانی را برای جامعه امرۆزی نیاورده اند.
.من در کردستان بدنیا آمده و زبان مادری من
کردی است .من جزيی از خانوادیی یارسانی و کوردی که تاریخی چند هزار ساله دارد، پایی بە چهان گوشودام و بزرگ شده ام دولتهای تمامیت خواها از ‌‌‌حکومتهای گذشتە و اشغالگر بخصوص رژیم جمهوری اسلامی ابزارهایی اعم از آسیمیلاسیون،سرکوب،اعدام ،شکنجه و کوچ اجباری و موارد مشابه را به اجرا در آورده تا انها را از حویت خود دور نمایند ولی نیتهای شوم و غیر انسانی رژیم همیشه دست خوش آفتی گران بوده و گریبان خود آنها را می گیرد، نه تنها کارش از پیش نبرده اند بلکە با مقاومت و مبارزە کردها مواجه شدە است .این رفتارهای رژیم باعث انسجام و وحدت هر چه بیشتر خلق کرد شده است. جغرافیای سیاسی ساکنان غرب ایران کە دارای فرنگهای متافوت و پیروان آئین یاری شامل ان می باشد که یک فرهنگ کهن و اصیل کردستانی است. در رژیم جمهوری اسلامی در طول 37 ساله حکومت خود برای از بین بردن این آیین میترایی از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده است. آنها دست به کشتار شکنجه،اعدام،تبعید،زندان، آوارە و تحقیرکردن افشار مختلف جامعه را باعث شد.. حکومت اسلامی در سایه خرافات و دست اندازی های سیاسی و پلید خود جامع عمل بپوشاند ،دست بە اعمال تنگ نظرانه وفشارهای زیاد به کردها از جملە کردهای یارسانی وارد آورده و باعث شده که برای حقوق پایمال شدەی خویش ، راهای جز مبارزه نداشتند..
این کار نتیجه ای جز شکنجه،زندان و اعدام و آوارگی ندارد و بخاطر آینده ایی تاریک و نامعلوم .بسیاری از یارسانیها که ترک وطن کرده اند به سوی سازمانها و تشکیلاتی سیاسی کردستان جنوبی روی آورده اند که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی ، با تشکیلاتهای فعالیت می کنند وگاهی قربانی اختلافات درون حزبی می شوند
جمهوری اسلامی باعث شدە است کە کردهای یارسانی جهت یافتن کشوری امن بە سوی کشورهای اروپایی روی نهادهاند.
ولی متاسفانه حقوق آنها نادیده گرفته شده و اجازه اقامت دریافت نکرده اند
من کە بە مدت 16 سال همراه خانواده جلای وطن کرده و خانه و کاشانه خود را رها و دور از سرزمین خود زندگی می کنیم ،در مدت این سالها فرهنگ و زبان مادریم را نە تنها فراموش نکرده، بلکە آن را تقویت و امیدوارم ان را به فرزندانم و نثل آیندە بیاموزم.
با تلاشهای فراوان فعالان یارسانی یک تشکل سیاسی و حقوقی بە نام یاریکورد سامان داده ایم ،تا بتوانیم خود را از آنهایی کە کرد و یارسانی هستند. اما با تشکلاتی غیر کرد همکاری می کنند کە هیچ جایگاهی درمیان ملت کرد ندارند.، جدا سازیم و امیدواریم بتوانیم کە از حویت سیاسی،ملی و فرهنگی خود برای مبارزەای سراسری تلاش کنیم.
در نهایت به دشمنان
کرد می گویم شما دیگر نمی توانید حویت و فرهنگ ملت کرد و یارسان را از انها بگیرید و یا انکار کنید .
ما امیدواریم برای آزادی سیاسی ملت خود تا انجایی کە می توانیم تلاش کنیم ، تا بتوانیم کردستان را آباد ساخته و زمینه رشد و شکوفایی ایجاد نماییم و در فضای آزادی سیاسی و حقوق برابر و احترام به حقوق دیگران به اهداف مورد نظر خود برسیم وهمجنین بتوانیم فرهنگ و آداب خود را بە فرزندان و آیندگان بیاموزیم.
احمد محمودی ٤.١١.٢٠١٥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here