چرا افراد جامعه امروزى ايران فرهنگ كتاب و كتاب خوانى را ندارند.!

0
86

نظر خود را در مورد اينكه مردم ايران كتاب نمى خوانند يا كم مى خوانند چيست و چرا؟ پاسخش خيلى پيچيده

نيست براى اينكه كتاب نمى خوانند احتمالا شنيده ايد: دانى كف دست از چه بى موست – زيرا كف دست مو ندارد

ولى حال چه شده است كه كتاب نمى خوانند ان هم براى خودش مبحثى است،

إصلاح مسائل فراگير اجتماعي نه كار يك روز است نه دو روز ونه كار يك نفر است نه دو نفر و درمان آنرا بايد در تك

نسخه ها جستجو كرد.

وقتى از مقوله كتاب و كتاب خوانى صبحت مى كنيم بايد بپذيريم كه ( كتاب ) را هم به منزله يك كالا حال برايش

حرمت قائل شويد و بگوئيد (( كالاى فرهنگى)) حرفى ندارم ولى به منزله يك كالا بررسى كنيم كالايى كه مثل هر

محصول ديگرى توليد كننده ى خوبى دارد

پدر خانواده اولين شرطش اين است كه نياز هاى مادى خانواده را تأمين كند تازه نوبت به چيزهاى ديگر مى شود

خلاصه تمام سعى ام اين است كه بگوئيد براى كتاب و كتاب خوانى يا كلًا مقوله فرهنگى ، حسابه جداگانه باز كنند

حال آخر اگر به اين باور رسيديم آن وقت راحتر بررسى مى كنيم كه چرا بارها و بارها اين كتاب فروشى ها آدم

جستجو گرى را مي بينيم كه مى آيد حدود يك ساعت وقت مى گذارد ، دهها كتاب را زير و رو مى كند سر آخر در يك

فرصت سرش را پائين مى اندازد مى رود و همه هم عادت كرديم كه بگوئيم امان از مشكلات اقتصادى اما من منكر

مشكل اقتصادى مردم نمى شوم ولى من هم در اين جامعه زندگى كرده ام اما اين جامعه عادت به كتاب خواندن

نكرده اند چون حاكمان سركوبگر افكار مردم را بسته اند.

بايد يك شبه درست شود ايجاد اين به يك فراخوان ملى نياز دارد بايد مردم دولت را به يك جنبش راستين از نوعى

كه تا بحال وجود داشته دولت بايد هزينه كند البته دولت منظورم اين نيست كه از مال خود بدهند خرج ملت كنند

منظورم اين است كه ثروت ملت را غارت كرده اند هزينه ملت كنند در جايى كه نياز هست خرج كنند .

دولتى مثل جمهورى اسلامى ايران كه ٩٠٪ منابع و إمكانات عمده اى را به غارت برده است بايد خرج كرد براى ملت

و اگر مسئولين جمهورى اسلامى ايران قاچاق مواد مخدر رايگان ارزان پخش نكنند و جلوگيرى كنند

چه اشكال دارد كه بجاى اينكه كودكان و جوانان را معتاد مواد مخدر مى كند كودكان و جوانان را معتاد خواندن

كتاب كند بجاى پخش مواد مخدر رايگان كتاب رايگان يا ارزان در اختيار مردم قرار دهد هر چند كلمه معتاد زشت است

اما در اين زمينه زيباست اما اگر به گذشته نه چندان دور را بر انداز كنيم با جمعيت كمى چغدر كتاب داشتيم يا كتاب

خوان اما امروز بر عكس جمعيت نزديك به ٧٨ ميليون رسيده و ٩٩٪ افت داشته ايم كه كتاب و كتابخوان كم شده

است و آن هم ادعاى فرهنگ و فرهنگ دارى مى كنيم ولى اگر به كتاب به عنوان محصولى ديگر خوب نگاه كنيم و

همچنين جرأت به خود دهيم كه مسئولان ثروت ايران را صرف ملت خود كنند تا اينكه صرف يه عده تروريست كنند

اگر دستتان به جايى مى رسد در پرورش و استعدادهاى تازه جوانان كوتاهى نكنيد ومطمئن باشيد كه البته نه يك

شبه ولى طى زمان درست خواهد شد خيلى هم نا اميد نباشيد به اميد آنروز

كيهان محمدى

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here