سر زمین من یا دار مکافات؟

0
120

بە هر روی کە بخواهیم با روای جنگ بپردازیم نتیجە همان خواهد بود کە در نهایتآ در سر زمین طلایی من جان فرزندان انن خاک و بوم گرفتە و هزاران انسان مظلوم و بی گناە را قوربانی خواستەهای شوم خود کردە است.
هر چند کە حافظەی تاریخی ملت کورد هزارەها داغ ستمگری حاکمان پیشین سر زمین خود را بە هنوز بر دوش حمل میکند اما حوادث و وقایعی کە دست کم در سە دهە اخیر اتفاق افتادە و شاهد آن هستیم بە خوبی نشان می دهد کە رهبران فارس تبار نیز در صورت دسترسی بە منابع قدرت، از هیچ گونە ستم ورزی و تعصب در حق بە ملت کورد دریغ نکردە و چە بسا بە نوعی سیستماتیک در تلاش از بین بردن و ویران کردن این سر زمین و ملت آن هستند.
روزی نیست کە در سر زمین من(کوردستان) جان عدەی بە هر بهانەی گرفتە نشود ، هنوز ریتم جنگ در منطقەی جنگ زدەی من در جریان است.جنگ خانەمان سوز هشت سالە عراق و ایران کە اثرات و تاثیرات منفی خود تا بە امروز بە همراە داشتە و هیچ وقت حاکمان رژیم آخوندی بە این امر واقع اعتراف نکردە و باعث شدە کە منطقە کورد نشین بیشتر از مناطق دیگر کشور دچار مصیبتهای ناخواستە شود.
سلاحهای جنگی در صلح هم جان میگیرند. صلح، یا جنگ، فرقی ندارد، آنها عقبەی شوم نا محرمانانی هستند کە پا بر این خاک پاک طلایی نهادەاند تا هر از گاهی فلسفەی وجودی زشتشان را با آتش و خونی فریاد بزنند، برایشان فرقی ندارد کە قوربانیانشان کیها باشند.
برایشان مهم نیست دستان پینە بستە کشاورز زحمتکشی را ببلعند یا پای جوانی را از راە رفتن محروم کنند، یا زندگی کسانی را بریایند. با هزاران افسوس و اندوە در این چند روز کە گذشت در روستای مافی در منطقەی سرپل ذهاب از استان کرمانشاە شاهد حوادثی تلخ کە جان چند نفر در یک خانەواد را گرفت بودیم.
این اولین بار نیست و شاید آخرین بار هم نباشد کە مین یا سلاحی زنگ زدە هوس کند جان مظلومانی را فدای خواستەهای شوم حاکمان جنگ طلب آخوندی نکند.
هنوز واقعە تلخ انفجارهای گذشتە در گوشە و کنار سر زمینمان از خاطرمان نرفتە کە باخبر شدیم گلولە توپی در اثر بی احتیاطی حاکمان رژیم جان چند جوان مظلوم بی گناە را گرفتە و خانەوادە و مردم منطقە را داخ دار کردە است.
اینجانب کە اهل روستای گل خاتر هستم و فاصلەی بین گل خاتر و دهکدەی مافی تنها ١٢٠٠ متر میباشد برای از دست دادن آن عزیزان خیلی ناراحت شدم و
از طرف خودم و خانوادەام از طریق سایت یاریکورد بە خانەوادەی عزیزی و مرادی تسلیت میگویم .
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران و تمام اشغالگران میهنمان کردستان .
کاکی رستم الماسی ٤.١٢.٢٠١٤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here