نامەی یک جوان کورد یارسانی از داخل کشور

0
133

هو اول و اخر مان یار
ریشه وایین یاری
به عقیده یارسان ریشه وایین یاری به قبل از خلقت اسمان و زمین بر میگردد یعنی به گفته ی ان ها شرط واقرار این دین موسوم به نیایش خاوند کاری همزمان با افرینش فرشتگان مقرب و با اصول وارکان وحقایقش ثابت شده است وبه عبارت دیگر اساس این ایین را همان عهد ومیثاق الستی پیمان عزلی تشکیل میدهد که بدوآ حضرت حق ان را با مقربین درگاهش منعقد فرمود توضیح ان که شروط ایجابی این پیمان را که از طرف خدا بر فرشتگان تفهیم شد شرط وپذیرش ان شروط از جانب فرشتگان را اقرار مینامند باری پس از افرینش بشر نیز هر یک از انبیا واولیا مراطبی از ایین یاری را با نام هایی مثل زرتشتی وبودایی ویهودی ومسیحی واسلام وغیره برای هدایت انسانها به ارمقان اوردند تا این که با لاخره در قرن هفتم هجری حضرت سلطان سحاک ظهور نموده ومرتبه ی نهایی دین یاری را اشکار فرمود کیفیت ظهور سلطان سحاک بنا بر مدارک موجود از این قرار است نزدیک هشتصد سال پیش سه نفر از اولیا وپیران روشن ضمیر یعنی پیر بنیامین داوود و پیر موسی از طریق مکاشفه و وعده های قبلی به ظهور قریب الوقوع مولای خود پی میبرد لذا به محظ اینکه از کیفیت ومحل ظهور با خبر میگردند بنا بر این سلطان و یاران خاصش به سوی روستای شیخان از توابع شهرستان پاوه مهاجرت می کنند منتها با تعقیب برادران نا تنی واقوام ودارودسته زیاد انها به نام سپاه چیچک مواجع شدند لذا در غاری به نام مرنو واقع در کوه شندر پناه میگیرند محاصره غار سه شبانه روز طول میکشدتا اینه سلطان به داوود میفرماید مشتی خاک به مصطفی داوان بده که به طرف افراد مهاجم بپاشد داود فرمان را اجرا کرده و با این معجزه گروه مزبور به هلاکت میرسند لازم به ذکر است که پس از ان به یاد همین واقعه سه روز روزه را به نام روزه مرنو بر یارسان واجب میشود که حالا به جا می اورند خلاصه سلطان ویارانش پس از این پیروزی به روستای شیخان امده ودر کنار رود خانه سیروان ساکن میشوند این مکان را از ان پس به خاطر اینکه در این سوی پل رود خانه سیروان قرار داشته است پردیور مینامند ومتآ سفانه رژیم جمهوری اسلام مردم یارسان را کافر ومرتد میشناسد ومردم یارسان را به رسمیت نمیشناسد وجوانان سارسانی را به استخدام ادارات دولتی را در نمی اورد وبه مردم یارسان توهین وبی هرمتی میکند وجمهوری اسلامی به یارسانیها کار نمی دهد به جای اینکه امکانات در اختیار شان قرار بدهد جوانان یارسانی را معتاد میکند تا کسی که نماز نخواند وسبیلش را کوتاه نکند اجازه تحصیل در داتشگاه را نمی دهد رژیم جمهوری اسلامی از یارسانیها بهانه گیری میکند به هر دلیل غیر منطقی برای نا بود کردن مردم یارسان ودر مدارس جمهوری اسلامی نماز را به اجبار توسط دانش اموزان برگزار میکنند ودر صورت عدم خواندن نماز از ادامه تحصیل محروم خواهند شد رژیم جمهوری اسلامی مردم یارسانی در کوچه وبازار مورد اذیت وازار قرار میدهد ودلیل سخت گیری مسئولان جمهوری تمامی مراسمات مذهبی یارسان در خفا وترس انجام میگیرد جمهوری اسلامی یارسانیها را به رسمیت نمیشناسد وبرگزاری هر گونه مراسم مذهبی یارسان جرم محسوب میشود
ر.ق

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here