له اشعار شاعر عه زيزمان كا امين سهرابي در وصف زنده يادمرحوم ميرزاحسين سهرابي معروف وه فردوسي گوران

0
93

فردوسی گوران
کلام پر معنا فردوسی گوران
شعرت پر نه رمز آشکار و نهان
پری شکاکان تیرت نه کمان
اشعارت تک تک بیت و بیت وانام
گشت نصیحتن پری خاص و عام
ساقی میخانه ی جمع ادیبانی
مرید مکتب شای هورامانی
صدف دیوانت پر نه گوهرن
روشن ضمیران لیش با خورن
ناوت منشورن نه سما تا بحر
بوی عطر شعرت دان له کله ی سر
بانیاران و ناو ویت آوا بین
وینه ت له تاریخ شعر گوران نین
دنگ خوش ناویت نه عالم رین
دریای ادبت بی حد و پین
حسین: تو شاعر تمام کوردانی
فردوسی صفت خاک کوردستانی
قسم و سویره ی مال نه بغدا شار
و نازاری ناو بابا یادگار
تا روژ مردن پیرو راتم
تو هر پای بنه ی من خاک پاتم
امین شانازی و تو مکرو
علم و ادبت و ارث مورو
سهرابی نیشان افتخارشن؛
فردوسی گوران و اجدادشن

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here