(((سه راو))) مهندس فریدون سهرابی

0
145

هه زاران سه لام و هه زاران دورود
وه روح سوهراب ئی شعره سورود

دوسان سه راوان نه که یم گل ئالود
چه ندین گیان داران له و آوه به ن سود

که وتر و قومری، که وک سه ر کوان
بولبول و سه یره، ده سته ی آهوان

شاید ده وریشی شاید فه قیری
شاید اوفتاده ی زه مین گیری

شاید گول ئه ندامیک یه کوزه وه شان
قه ده م ره نجه که ی بای وه سه ر سه راوان

شاید ده وریشی وه گه رد لوقمه ی نان
جورعه ی له ی آوه بکه ی نوش گیان

زانین ئه را ئابادی بان ده س
شیر و ماس و که ره یان فه ره س

گاو و گوسفندانی له ی آوه مه یل که ن
تو را وه خودا ئی آوه ئالوده مه که ن

گول و گیاهان ره نگین له باغات
له ی آوه نوشینه تا بینه س ئاباد

ئه وان له کناری خاص زانن چه بکه ن
چجوری سه راویان گل ئالود نه که ن

ئیمه گشت بایست جور ئه وان بکه یم
احترام کانی و ئاو حورمه تی حفظ بکه یم

قه سه م وه هانی تا اله ی ئاوان
په ند سوهراب ئاویز که م وه دل و گیان

سوهرابی قه یر زان کانی و ئاوان
گل ئالود ناکه ی ئاو له سه راوان
10494956_327821240701919_2592815949657112244_o

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here