نباید بە هر قیمتی زندگی کنیم.

0
137

ما یارسانیان با حضوری پویا و بە درازای تاریخی چند هزار سالە، در طول سالیان متمادی همراە با پاسداشت هویت ملی خود، هموارە بە میراث دینی یارسانی خود پایبند بودەایم و در طی چالشهای فراروی خود در سالیان دراز، هویت ملی خود را با هویت دینی خود آمیختەایم و هویت واحد ایرانی و یارسانی را ساختەایم و نسل های متوالی بە حراست این نهال، کە اکنون درختی تناور شدە است، رنجها بردەایم و در سایە آن، شادیها و پای کوبیها و شادخوارهای کردەایم. این شجرە پاک، کە هر از گاهی توسط کور دلان و تاریک اندیشان جمهوری اسلامی مورد حملە فرهنگی و آینی میشود، بی شک از شریط اقلیمی ، فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی ایران زمین متاثر شدە و بالیدنی سازگار و همخوان با زیستگاە و سر زمین اجدادی ما یارسانیان یافتە است و بە همانسان نیز، بر فرهنگ و تمدن ایران بزرگ اثر گذاشتەایم و تاثیر فرهنگ یارسان بر شعر و ادبیات فولکورو زبان و علوم متفاوت در ایران، انکار ناپذیر است. بر آیند این واکنش دو سویە در پویاترین شکل ممکن، پناهگاهی بس مستحکم ساختە است کە هموارە در تندباد حوادث و مرارتها و ناملایمات، جان پناە ما بودە و در روز سرور و بهروزی، جشنگاەمان. از مهمترین مشخصات این هویت واحد و تفکیک ناپذیر ، پایبندی راسخ بە آداب و سنن زیبا و شایستەی کە در طی قرنهای متمادی شکل گرفتە و بالیدەاند و وجەی غالب رویش و بالندگی این فرهنگ، هموارە درون زا و این جای بودە است. بە دیگر سخن، این فرهنگ دینی هموارە توسط خود ما(یارسانیان) با پایبندی کامل بە اصول اعتقادیمان، پالایش شدە و ما خود بە پیشبرد و آموزش آن بە نسل های بعد، همت گماردەایم و چە عمرها و آرزوها کە در این راە نثار کردەایم. این فرهنگ نیز همچون سپری قابل اعتماد در تندباد حوادث ما را از افراط و تفریط باز داشتە و در برابر تهاجمات دو سوی خرافات و الحاد، مصون داشتە است و نیز بە ما آموختە کە یارسانی بودن نە تنها هیچ تضاد و تبایتی با ایرانی بودن ندارد، کە حتی ایرانی خوب بودن را شدیدآ تشویق میکند. این فرهنگ، شهروند خوب ایران بودن و پایبند کامل بە انسجام ملی و ارزشهای فرهنگی، کە (متاسفانە تنها چیزی کە در ذات رژیم آخوندی نیست همین مسلە تفاهم مذاهب و شهروندی بودن است کە امروزە راە جهنم را برای خود ساف کردەاند) را واجب شرعی می داند و دفاع از منافع ملی را امر میکند و بە مقابلە با دشمنان این کهن بوم سفارش میکند. کە همانطور در طول تاریخ آنرا بە اثبات رساندە است.
در این میان، بە خاطر ماهیت پویای جریانهای فکری و فرهنگی ، هموارە ترویج پیشبرد و بهسازی این هویت، امری کاملا درون زا و این جای بودە است هیچگاە تفکرات خارج از چهارچوب یارسانی نتوانستەاند پایگاهی قابل اعتنا یابند یا اثری درازمدت و مانا در این هویت ملی مذهبی داشتە باشند. شکی نیست کە یارسانیان در سخت ترین شریط زمان کە نمونهای آن فراوان است کاملا در حفظ و پاسداری از این فرهنگ واحد و سرزمین مشترک بە خوبی وظیفەی تاریخی خود را بر جاە آوردە است. اما چرا امروزە از سوی حکومت مداران جمهوری اسلامی ایران گاهی بە کافر و گاهی بە اسلام و گاهی غیر خودی نامیدە میشوند در حقیقت میدانیم کە غایبان صحنەی زندگی اجتماعی امروزی ایران، نە داوران منصفی میتوانند باشند و نە صاحب نظران مخفی بە شمار می آیند: ریش و قیچی هر دو در دست آنان است کە شکی نیست هر بافتی کە می بافند نمیتواند عدالت انسانی و اجتماعی همە احاد جامعە ایران را رعایت کنند، کە متاسفانە دیواری کوتاتر از دیوار یارسانیان پیدا نکردەاند. کە اگر مرمت خانە واجب است، وظیفە و حق ساکنان بیت است کە بر اساس ممکنات و امکانات خود از بین مصالح و ابزار و راەکارهای ممکن، بهترین راە را بر گزینند. کە اگر بنابە دخالت در امور دینی ما (یارسانیان) توسط دیگران باشد و ما آنرا روا داریم (از هر سوی کە باشد) این دخالت میتواند توسط منابع متعددی اعمال شود کە رژیم آخوندی در این مورد هیچ کوتاهی نکردە است، شکی نیست کە این دخالتها خطری انکار ناپذیر است کە نباید گذاشت وجدان آینی و فرهنگی ما بیش از این مخدوش شود. حراست از هویت آینی و فرهنگی ما، وظیفە و حق طبیعی خود ماست، بە هیچ گروهی خارج از دایرەی جامعە یارسان اجازەی تصمیم گیری در امور داخلی خود را بە طور اعم و در امور آینی و فرهنگی خود بە طور احص ندهیم، زیرا خاموش بودن و رواداری این مداخلە بە معنی مجوزی است کە بە تصمیم گیریهای قیم مابانەای کە با خلقیات فرهنگی ما نە تنها سازگار نیست، کە با روحیات ما یارسانیان کاملا دت تضاد است. تنها ما یارسانیان هستیم کە میتوانیم با درک شرایط خاص زمان و مکان، در رابطە با سرنوشت فرهنگی و دینی خود، جامع ترین، دقیق ترین و قابل اجراترین تصمیم را بگیریم و بدین وسیلە، کیان دینی و فرهنگی خویش را از هر دخالتی نابجا کە میتواند مخرب و خطرناک باشد حفظ کنیم.
28.5.2014 کاکی رستم الماسی.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here