چوم کفت و جوانی دو شیر دیرین عمریان کوتا زی له دنیا چین

0
94

چوم کفت و جوانی دو شیر دیرین
عمریان کوتا زی له دنیا چین

شاهمراد و جمشید زاوو خسیره
بین هر دکیان جور شیر و بور بین

یکی جور زوراو یک جور فلامرز
چمان اولاد رستم بین وبس

هل کفتو شیر دوران بین تمام
منطقه له هیبتیان سرگردان بین

حیف عمریان نرسی و بنجا له دنیا
چین وحیله دشمن وخاک سبرده بین

دشمن غلط کرد با بدر جدی کوالی
هزاران شاهمراد و جمشیر تر دیری

ای دنیای فانی بر فیل و فنه
بعض دلشاد و بعض دلتنه

ای دنیای فانی هر ایه کاریه
ساعتی صد رنگ له بازاریه

ای دنیای فانی بر له فیل و فنه
میراث بابو هین فرزنه

دشمن فکر نکید ای شیرانه نمنه
دی کس نیه بگری سرگردنه

بایت و منطغه جور رووی وچغل قدم رو بچود جور سرباز له محل

قلم بای شکیت چویلی در تیت اگر و روز هاتیه و شو در چیت

فراموش نکین شیر له نوه وی شیر هس یه دفعه نکین ارا منطقه هوس
کاکی علی یوسفشای
536268_10150976306692394_550954451_n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here