شعرێک فرە جوان لە سرودەکان رێزدار کاک حوسەین قاسمی گاوارەێ گوران

0
109
دایم خمینم پی ملک گوران دایم خمینم
قرچه برشته داخ دریونم
خمان ورکندن رنگ نه جمینم
موینم وخواو گوران سرانسر
چنی چن ساله لیش هامام ودر
وینه خواو روژمیو ویادم
وشی خاطره ش مکو دلشادم
یادی بکرم نه دیشت کوش
نه کانی وسراو هم شو هم روش
بلکم ساریژبوزام ناسورم
بیاوو .وفرخانه خاپورم
گوران گل گشت کم دره ودره
کاووکژو کوه دیشتان یکسره
دالهو سیر کم نقطه ونقطه
تاش وتاویران هرتاشی سخته
نه قلای زنجیر تا وه گاواره
سارانسر خاکش هم سنگ وزره
قلای نیره وگ هم کانی وآوی
دارن کهنسال حوض وسراوی
بوی نسیم وش سوز دم صوی
چریکه مل ومور پاچه ورکوی
زمزمه تافاو کانی یخاوی
هونکی دم صو کمرگاوکاوی
شاخه شاخ کو نه پانساری
چونیروشبو نه سر دیاری
سوزی برزانه سای کمردا
چوین ذلف دلذار کفتن ووردا
نه دوره ورین عهد باستان
سازناشای عادل قلای نوشیروان
ایسه گذشتن اوعهد دوران
قلا زنجیرن پایتخت گوران
میردان آزا شیران قلان
نترس ونپرس نه وخت خزان
اولای میر خسرو ملک یاسم خان
خان باش خانان یعنی سلیمان
شیری چوین رشی بوری چوین قمر
شاغل شیره سر نه میدان بر
سالارخزا سردارلشکر
شیر بی وینه منشور وظفر
جهانبخش دور هم بهرام سلطان
نه باخچه وقطار تا وکرماشان
آوازه مردیش برز نه شاران
یاونا وگوش پادشای ایران
مامورش کردن سرحدان تمام
پری دشمنان تازی خیال خام
میرد با ادب با اسم شهرت
دلدار وبی باک جوین اله مروت
نه ملک دشمن وتنیا سوار
شیران بندی گوران دافرار
مرد بی وینه شاپور شیر گیر
ومکرو حیله دشمن بی اسیر
شیر ئه ول مامی نه خیل قری
چابک وچالاک گرد کودیاری
بلی عزیزان فلک پر فنن
بنچینه خاصان جه ریشه کنن
قلا ترک کریم روینه آینه ون
بن وبن سیر کیم تا وبرون
بشایم وطواف خویار دانا
شخص مایه دار سر چلانه
دمبنایم حه ناو خونکی آوی
شکتی بر کیم نه سر سراوی
تیر وریم نی آو زمزم نیشانه
گذرگای یاران چنی بیگانه
او داران برز پرسایه وسیور
نمازو تاوو تیژی لیسک خور
قمری نه قوقو بلبل نه فغان
پی مگران پوس تاموخ سغان
ملیچک چنی رشوله تیژپر
قرار نداران شوان تاسحر
سمور خوشپوشنه برزی داران
چوین باز شاهین مکران طیران
ای دار اودار ای لق اولق
وینه بنبازان میران مولق
هر هر وهوهو جرگه رمیاران
میاوو نه گوش نه سر دیاران
نازک نازاران کنه آو نه دوش
شیران مادن پاچین کردی پوش
شیرین محوشان جوین طویل شمشال
حوری حمینان صاحب ذلف وخال
تریکه وخنه نازک نازاران
هوش بروت نه سر نی ماواومکان
بلی عزیزان گوهر شناسان
صاحب میل وشرط کهنه خواصان
اولعزیز یاد کیم شاعر بی هامتا
دنگ خوش وبزم خوش نه دیشت وچیا
کزه گورانی بزم قلخانی چر
مات مکرد ملان هاز نه بدن بر
سی مرای ودنگ سوز گورانی
خلق خارج مکرد نه پریشانی
دل مبو شیدا عاشق خالص بو
یک شرط ویک بین گوهر شناس بو
تاکه درک کرو گفتار بنده
نک جور نادانان پیم کرو خنده
من شیدای شیوه یار دیرینم
مجنون چول گرد رویسرزمینم
خویاربازیم جا ودله پردرد
بشایم پی ورمام چنی گله زرد
فردوس برین باوریم ویاد
نی ماوا ومکان خمان دیم وباد
بوی وش نرگس یال وقله وکو
پخشن نه مکان باخجه دالهو
شنه بای شمال ملخشنو ولگان
چوین صدای سنتور نی برزه مکان
میاوونگوش گازیر وگابم
میرو نه بای خرمانان خم
چیمن چمش دان واده وهارن
صفای سیاه مال دور دوارن
چطر چونیران لاله وهلالان
شاخه شاخ کوک نه لانساران
ویت وات سوسک نه دور دارن
چریکه مل ومور نه سردیاران
سوسن صف پیکان نه سرکلاوان
شنه بای شمال صبح وایوارن
زردی ونوشه دانه دیاری
موج میونه روی دانه مرواری
نسرین وسوسن شکوفه وشوبو
بوی عطر وعبیر چونیر وشبو
غمام چم وردن نه سر سراوان
پشیوی هرجن نه سای مخاران
کانی وآوزلال چوین چشمه کوثر
مدروشوش ریگان چوین دانه گوهر
چرای میش وبز نه مرغزاران
شیر دوشان شوخ نه سای دواران
سی پایه نه پا مشکه آویزان
وزوربازوی پنجه خال خاصان
هاتوبشوشن وناله صد طرز
نواش منیشو نه افلاک برز
گلیار وهی هی گله ش برد ودر
تفنگ نه سر شان بلواز نه کمر
کتری وکونه آو نانوره پرنان
میو نه شاندا را منی نه ران
تاکه ایواره ای کژ او کو
ای قله واو یال شاخ دالهو
نم نم نسیم شوخیز نه ایوار
خور بین آوانه پرده پیوار
خمزه وتوریسکه صف ستاران
سما سرانسر بین چراخان
مانگ نه کل هل هات داش نه کش
وکو زمین وزمان بین وینه رو
تریفه مانگه شوداش نه سرکاوان
روشن کرد پاجه بند ایلاخان
شوق مانگه شو روی راخانه
وه سیرهانه صفای ایلاخانه وه
توریسکه آگرسیادواران
وش وش مسوزو نی نیمه شوان
اگرفردوسی نه سر زمین
بی شک دالهو چنیش قرینن
دالهو پیچیش نه گردی قار
در کفته م کردی دیار ودیار
دالهوماوای باز سرطیلن
دیوانگای یاران چنی بالویلن
جای شرط واقرار مینگه بالویلن
ماوش هله برز تاش تاویرن
هانام وتون دیوانه عاقل
نه سوز ناله م تو مور خافل
شکرم وقاپیت شیت نی سوار
هم ملجای خویشان هم رجای اغیار
هرکس توش ناسا پشیون حالش
کریان وشنطوط سفته زخالش
کام سنگ تاش تاک نقاش ماهر
گرداننده چرخ باطن وظاهر
نه ای ماوای برز نی تاش بی گرد
ای قله هامتای چرخ لاجورد
کردنش ایجاد ای حجره وحرم
پری سوز دل جم نشین نه جم
نه قله برز شاخ دالهو
دیارن وجخت کوهسار بمو
ذوقم کفت نه سر شوقم هاما سر
ویم بنام نه سر سراو سفر
سراو سفر نه پاچه ورکو
زام گهنه ونوم آوردن وسو
مزه اوکش هامتان وزمزم
نه دورش گردم چوین پروانه وشم
لفه زلال آو کانی کاسفر
هرهانه گوشم تاواده محشر
نازک نازاران شوخ بیقرار
کونه پر مکن منیران نه بار
مشن وه راوه جوین سول سهی
بی باک نه دنیا وخاطر جمی
جوانان مس کله شیر کوف وشان
چوین باز پی مکن کشان وکوان
آوکانی سفر وبی مدارا
مشوت وراوه ورو وارگا
بلی هام فردان عالم حالزان
سرای دالهو بزمگای یاران
فریش هن ویطور جاکه باصفا
مردان پاکباز شیران خزا
وسیخان وسن دله ت خمینن
خم نه حجره دل دیده ت نمینن
پیشکش و وتمامی آنانیکه در دیار غربت روزگار را سپری میکنند تا اگر لایق دانستید در جایی از آن استفاده نماییدبنده حسین قاسمی گهواره ای معروف به وسیخان حق یارتان بود

1604528_761284303883858_282969929_n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here