قویخا قەمەر سهرابی ،برای میرزا حسین سهرابی بانیارانی شاعر شیرین سخن و عارف بزرگ گوران

0
223
نمندن و کس
دنیا تا و سر نمندن و کس
هی دل تا و کی تو های و هوس
مایلی و میل مهوشان مس
ار چون سلیمان انگشترید بو
سلسله سامان دیو پرید بو
انس و جن و دیو نه فرمانت بو
هزاران سپا نه دیوانت بو
باز هم تا و سر دنیات نوردن
عاقبت مرگن هر مبو مردن
ار چون شاه جمشید جم آرا جم بو
هفتصد سال پایه تختد محکم بو
تاج سلطنت له روی سرد بو
بیست و چوار کشور فرمان برت بو
ار چون شاه ضحاک مار نه دوشت بو
سر تا پا لباس غضو پوشت بو
نه هزار سال عمر یک روژت کم بو
ایران کل نه ژیر ظلمت ماتم بو
روژی دو نفر باج و تیغت بو
خوراک ماران بی دریغت بو
ار چون فریدون فرت و بار بو
مدامن چهرت چون نوبهار بو
نه دس راست سام سوار بو
نه چیت تارون خنجر گذار بو
سلسله سپات هزار هزار بو
ضحاک نه بندت حلقه زنهار بو
تاریخ عمرت نه پانصد سال بو
دشمنانت گشت بی پر و بال بو
ار چون منوچهر ذات و زورت بو
فرمان روایی سلم و طورت بو
ار چون کیقباد نه البرز کوه بید
تقوا و طاعت دار دور نه گروه بید
نهصد سال تمام ایران مدار بیت
نه تخت شاهی ویت بیقرار یبتگ
ار چون کیکاوس طبل کوست بو
چن هزار فیلان منگلوست بو
تاج دانه بند طاوس پرت بو
طوس سپه دار صاحب فرت بو
تاریخ عمرت نه پانصد سال بو
صد سر نه پایه تختت پامال بو
ار چون کیخسرو خسروانیت بو
دوشقه ی درفش کاویانیت بو
شب رنگ بهزاد اسب ژیرت بو
برزو فرامرز زال پیرت بو
شیری چون روسم پهلوانت بو
سراسر جهان نه فرمانت بو
جام جهان بین جهان نمات بو
با خور نه سر عرض و سمات بو
باز هم تا و سر دنیات نوردن
عاقبت مرگن هر مبو مردن
ار چون روسم کله دیو نه سرت بو
خفتانب نه پوس بور نه ورت بو
نعره رعد آسا کوهان کنت بو
حلقه خم خام دیوان بنت بو
گرز نهصد من سام دورت بو
اسلحه و اسباب پوس بورت بو
نه هفتصد فزون سالت تمام بو
بابوت زال زر ژ نطفه سام بو
رخش میدان جوجهان گیرت بو
تدبیر طلسم زال پیرت بو
باز هم تا و سر دنیات نوردن
عاقبت مرگن هر مبو مردن
چون گودرز درفش خورشید فشت بو
هفتاد و هشت کر لشگر کشد بو
گیو صف شکن پیران گیرد بو
بهرام و فرهاد دنگ دلیرت بو
بیژن جنگی نوجواند بو
کشنده حومان پهلواند بو
باز هم تا و سر دنیان نوردن
عاقبت مرگن هر مبو مردن
ار چون قارون گنج بیشمارت بو
دانه و جواهر و خروارت بو
صد قطار شتر ژیر بارت بو
چند نو محوشان پرستارد بو
حسین درد دل با هر نه دل بو
دلکت چون طاو طیان نه کل بو
هزاران چون تو آمان ویردن
هیچکس تا و سر دنیا نوردن
عاقبت مرگن هر مبو مردن
تمام رنج بیور هناسه سردن
1656259_747682561910699_1799035683_n(1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here