پشتیبانی سازمان یاریکورد از سخنان آقای مسعود بارزانی در پارلمان اروپا

0
152

با توجە بە سفر آقای بارزانی و سخنرانی ایشان در پارلمان اروپا و بر خورد اروپا در قبال رهبران ملت کورد و کوردها ، میبینیم کە اروپا  ١٨٠ درجە سیاست دوگانە خود را تغییر دادە و بە دنبال متفقی تازە در منطقە است.

تلاش و برخورد دیپلوماتیک درست رهبران ملت کورد در حال شکلگیری است و آقای بارزانی در پارلمان اروپا حاوی این پیام بود کە نباید مسلەی کوردها بویژە در این مقطع زمان  و  بحرانی کە منطقە را دست خوش تغییرات کردە و شاید لنگر آخر خود را در سوریە انداختە باشد را دست کم گرفت.

سازمان یاریکورد بر این باور است کە با آغاز بهار عربی توازنات قدرت در خاورمیانە تغییر کردە است و کورد در وزنەی قدرت قرار گرفتە است و نباید چنین فرصتی را از دست داد.

سازمان یاریکورد خود را پشتیبان و یکی از خواستاران دولت مستقل کوردی می داند و در این راستا اعلام می دارد کە سخنان آقای بارزانی را بە فال نیک می گیرد و اعلام پشتیبانی از ایشان و خواستەهای بر حق ملت کرد را اعلام می کند.

دفتر سازمان یاریکورد پاریس

سید فرهاد حیدری ٢٤.١.٢٠١٤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here