هویت ملی را قوربانی مذهب نکنیم.

0
113
تاریخ صدەی اخیر را می توان تاریخ چالش هویتها و بخصوص در کنار آن هویت کورد دانست. زیرا در دوران تقسیم بندی سر زمین کوردها بە بعد، بالاخص در چند دهەی اخیر، ثبات ملی ، یا کار نامەی ملی ما کوردها تحت تاثیر ورود اندیشە های جدید و غیر خودی و رشد ملی گرایی با چالش ها و بحرانهای مهمی روبەرو شدە است.بنابراین، یکی از مسایل مهم جامعە کوردی و تاریخ کوردی، حتی در طول صدەی گذشتە، حفظ هویت کوردی در تقابل با فرهنگ ها و تمدنهای دیگر بودە است. این مسآلە در دوران بە وجود آمدن حکومتهای منطقە و بخصوص در عصر اسلام سیاسی، شکل خاص خود را داشتە است کە از آن بە بحران هویت یا چالش های هویت ملی تعبیر می شود.
در این مطلب کوتاە سعی می شود ضمن پرداختن بە ابعاد هویت، و هویت ملی پاسخی هم در جواب مهاجمان مذهبی اسلامی کە هر از گاهی چند فتوای خود ساختە را بە رخ سرمایەهای ملی کشیدە و خواهان از بین بردن سرمایە ملی کورد هستند دادە باشم، و اجازە دادە نشود کە عناصر هویت ملی را در درجە دوم اهمیت قرار دادە شود.
در تعریف فلسفی، هویت را همان حقیقت جزئیەاست (الحقیقە تسمی هویە، یعنی هر گاە ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند)، و لذا، میتوان گفت هویت تشخیص ماهیت در خارج است. در تعریف دیگر، هویت عبارت است از مجموعە خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، زیستی و تاریخی همسان کە بە رسایی و روایی ، بر ماهیت یا ذات گروە بە معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند، و آنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین ، بە طور مشخص و قابل قبول و آگاهانە از سایر گروەها و افراد متعلق بە آنها متمایز سازد، کە در طول تاریخ ملت کورد این توازن هویتی کاملا پا بر جا بودە و در تغییر زمان خود را نباختە و بە این هویت ملی افتخار ورزیدە و همچنان این پیکر استقامت را چە در مقابل مذهب های مهاجم، و چە در قبال حکومتهای خود کامە همچنان بە حیات خود ادامە دادە و پا بر جا ماندە است. در دیدگاە ما ملت کورد، هویت و رصالت ها مثل جوهرها ثابت و لایتغیر هستند.نە بە دار کشیدن و نە بە زندان کردن متفکرین نمیتوان روزنە هویت ملی هر ملتی را کمرنگ کرد. ملت کورد در طول تاریخ، در زیر قلت تهاجم مذهبی و فرهنگی بە حیات خود ادامە دادە است و هیچ قدرتی قادر بە سوق تخریب آن نبودە و خوشبختانە امروز ورق سرنوشت بە سوی ملت کورد باز گشتە است. بنابر این با تمام خوش بینیهای کە باید داشتە باشیم بە نگرش های مختلف نسبت بە مقولەی هویت، باید خیلی هم مواظب نگرشهای سهم آلود مذهب، بخصوص اسلام سیاسی بود کە هر از گاهی شاهد فتواهایی مخرب آنان هستیم.در نظر برخی از فلاسفە، هویت دارای دو مولفەی اساسی است : رابطە با دیگران و رابطە با خود ، رابطە با دیگران، از نوع رابطەی گفتمانی است کە در تعملات زبانی، بە معنای گستردە، شکل می گیرد و رابطە با خود، در ارتباط با زندگی شخصی فرد، و سعادت فردی است. هر یک از این روابط با توجە بە شرایط گوناگون اهمیت و اعتبار خاص خود را دارند.
هویت ملی کوردها نیز مانند هویتهای دیگر، دارای مولفە های اساسی مخصوص بە خود است. بسیاری از صاحب نظران کورد از میان مولفە های چون: زبان، دین، جغرافیا، تاریخ، فرهنگ ملی و غیرە، بە اصالت زبان بە عنوان پایەترین مولفەی هویت کوردی یاد می کنند، زبانی کە علی رغم آمیختگی هایش با واژگان بیگانە ، هنوز بە اصالت خود وفاەدار است. همان گونە کە ذکر شد اصالت و هویت هر ملتی بە حیات آن ملت بستە است و در هر مقاطع زمانی باید از آن حمایت کرد و نگذاشت آن شناسنامە ملی را خدشە دار کرد. سرود ملی، پرچم ملی، و نام پر افتخار کوردستان نشانەی هویت ملی ماست و در درجە دوم قرار نخواهد گرفت. ما یارسانیان بر این باور هستیم کە مسلەی ملی و هویت ملی، در حکم غذای مطبوعی هست کە بە حلق گرسنەای فرو رود، یا آب گوارایی کە بە کام تشنەای ریختە سود. طبیعت کوردی بخصوص با شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی کوردستان قبل از اسلام این خوارک مطبوع را بە خود جذب کردە و از آن نیرو و حیات گرفتە است و نیرو و حیات خود را صرف خدمت بە آن کردە است ، و ذرەای از این داعیە حق خواهی خود عقب نشینی نخواهد کرد و تمام سرمایەهای ملی خود را چون سرود ملی ، پرچم ملی، و فرهنگ ملی و نام مقدس کوردستان را برای خود محفوظ می داند.

الماس محمدی مسئول کمیتەی نوروژ  سازمان یاری کورد (یارسان)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here