جەلادەکان ئیمام زەمان و لە سێدارەدان جوانەل بێتاوان کورد و بەلوچ ئەرا؟

0
91

ویشن وەخت خوەێ پیاێک لە مەردم لەک لە شار شائاباد ئسڵام ئاباد ئیمروژی زندەگی کردێگە ئەو پیاێگە یکیک بیە لە دەوڵەمەنەکان شار شائاباد.

کابراێ لەک وەختێک و ناو بازار شائابادا گەردێ مەردم گشتێ سڵامێ کەن و دەس وە سینە ئەراێ وسن تەنانەت مامورەکان شاریچ و دیدەن برادەر لەک خەبەردار وسن.

روژێک براێ لەکمان تەسمیم گرێت بچوت ئەرا تەێران و بزانێت وەز پایتەخت چوینە.

برادەر لەک دەستور دەێتە ئسکورتەکانێ وەسیلەێ لازم جەم بکەن ئەرا سەفەرکەێان ئەوانیچ ئەمر ئەربابێان تێرنە جێ و ئمکانات لازم فەراهەم کەن.

ئاخاێ لەک ئازم تەێران بوت و چەنە تەێران لە وەخت رەسین وە پایتەخت مەئمورەکان شار لەلێان مەشکوک بون و نواێ ئاخاێ لەک گرن و داواێ بەرگەێ شناسای لەلێان کەن.

ئسکورتەکان براێ لەک چنە نواێ مەئمورەکان دەوڵەت دەس کەنە رویداری و نایلن مامورەکان نزیک ئەربابەکەێان بونوە مەئمورەکانیچ ئەسەبانی بون و گرنەێان تێر و پڕ دارکاریان کەن و کەمێکیش ئاخاێ لەک دەنە وەر شەق.

خوەلاسە لە شون مودەتێک وەرێان دەن و تیەنوە ئەرا شار شاباد ئاخاێ لەک دەستور دەێتە پیاێەکانێ هەر مامورێک دەوڵەتی لە شار شاباد دین بێەنەێ وەر شەق.

پیاێەکان ئاخاێ لەکیش هەر پاسەبانێک دوینن دەنەێ وەر شەق و دار کاری کەن،مەردم پرسێت ئەرێ ئاخا ئی کارە ئەرا کەیت ویشێت من چیمە تەێران پاسەبانەکان دانەمە وەر شەق زورم وە پێان نەرەسی وەلێ زورم و پاسەبانەکان ئێرە رەسێ منیچ انتقام خوە لە ئیان سەنم.

جمهوری جەهل و نەزان ئسڵامی ئێران زیاتر لە سێ دەێەس وە درو و کشتار مەردم بێ گونا توانستێە دەسڵات خوەێ ئدامە بیەت.ئیمروژیچ خوەێان لە ناو خوەێان جور گورگ وەشکیانەسە یەکتروە لە نەزەر وەڵاتگەل دنیاوە پەراوێز خریانە خەزانەێ دەوڵەت خالی بیەس مەردم لە دەس ناعەداڵەتی ئاخوندی و زاڵە هاتنەس هیچ ئاڵترناتیوێک دی نەێرن یانێ رێ درو داینێان نەماگە لە نواێ خواستەێ مەردم.

گروپێک چەکدار بەلوچ ١٦ مامور دەوڵەت لە پاسگاێ مەرزی کوشن روژ بعدێ جمهوری ئسڵامی ١٦ زندانی بێ دەسڵات بەلوچ لە زندان ئێدام کەێت جور ئاخاێ لەک زوری وەوان نەرەسی هات زندانیە بێدەسڵاتەکان ئێدام کرد.

لە کوردستان جمهوری ئسڵامی لە وەرانوەر ئرادەێ مەردم کوردستان بێدەسڵات ماێگە و روژ وە روژ جوانەکان کوردستان چنە ناو هێزە کوردیەکان ئەرا ئازاد بینیان لە دەست ستەم جمهوری ئسڵامی دەسێ و پێشمەرگە و گریلاێ کورد نارەسێ زندانیە بێدەسڵاتەکان ئێدام کەێت.

تەجروبە ئەوە و پیمان ویشێت جمهوری ئسڵامی هەر وەقت دەس دەیتە کشتار روڵەکان نەتەوەێ کورد و نەتەوەکانتر ئەو وەختە لە گشت وەختەکانتر هالە ژیر فشار داخڵی و خارجی ئەرا ترساندن مەردم دەس دەێتە جناێەت و ئێدام کردن.

مردن و نەمان ئەرا جمهوری ئسڵامی ئیران

سڵام و رێز ئەرا گشت گیانبەختکردێەکان کورد و کوردستان .

عەلی فازلی  ٦.١١.٢٠١٣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here