فستیواڵ فره فه ره نگی له شار ئێرواین کالیفورنیا- امریک

0
178
له  ڕوژ 9-28-2013 سپتامبر مه راسم فره گه وراێک له شار ئێرواین کالیفورنیا وه ڕیوه چی، ئی فستیواله له لایه ن فره له ملیه ته یل دنیاوه که فتوه ڕی وه هه رکام له ی مله ته له شاخه ێک و یا به شیک له فه رهنگه ل خۆیان له ڕێ سوخه نڕانی، موزیک، کتاو، هه لپه ڕکی، وه رزش، ئایین، له باس و…فره کاره ل تره ک نیشان دان و فره جی سه ره نج بی ئه را گشت به شداره یل ئی فستیواله.
     هه ر له ی ڕاسه بایه د بوشم نه ته وه ی کوردیش له ئی فستیواله بێ به ش نه وی و له ڕێ ” پرفسور اردشیر ڕه شیدی که ڵوڕ ” که مه سوول ئورگانێکه وه ناو ( ئه نجمه ن ئامووزش کورد ئه مریکا )  دو جا یا دو قورفه ڕه سمه ن ئه ڕا کورده یل جاگیر کردوی و یه کی له ی ئوتاقه له دانریاوی ئه ڕا باسوو جواو له سه ر فه ره نگ له باس، زوان، ڕه سموڕسوم و….که سه رپه رست ئی به شه کاک هیوا نژادیان بی و به شێک تره ک  ئوتاق یا جاێکی جیاواز بی وه ناو” ئایین کوردی یارسان ”  که له سه ر میز ئوتاقه که فره له کتاوه ل قه دیمی و ده فته ره یل ئایین یارسان ، ته مئره، نه قشه ی دونادون (ڕیکرئه یشن) وێنه ی ڕابه ر  ئایینی کورده یل یارسانی له ئیران…که سه رپه رس ئی به شه پڕفسور کاک اردشیر که ڵڕ بی و له هاوکاره یل ئه و  ئه ڕا جوواو و ته وزیه له بابه ته یل سه ر وه ئایین، فه ره نگ، زوان، جوقرافیای جه معیه ت سه ر وه ئایین یارسان مهندس اسد گوران و اردلان بهروزی حازر بین و جی باس کردنه که فره که س له مه ردمه ل جورواجور له ی قورفه بازدید کردن و فستیواله که له ساعه ت10تا 6 ئێواره درێژه کیشا.
                                                      اردلان بهروزی کالیفرنیا-امریکا 9-29-2013
2345678

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here