توهین مجدد به‌ پیروان آیین یارسان

0
222

بر پایە‌ی گزارش ارسالی بە آژانس خبررسانی کُردپا، هفتە‌ی گذشتە یکی از شهروندان پیرو آیین یاری بە نام “صفر فرجی” ٢٧ سالە و ساکن شهر هشتگرد کرج از سوی ٤ تن از مامورین و مسئولین زندان تهران تراشیده شد.

گذاشتن سبیل(شارب) در نزد پیروان اهل حق(یاری) مقدس است.
این شهروند گفته که هدف مأموران از تراشیدن سبیل وی توهین به رسومات و مقدسات اهل یاری می‌باشد.
صفر فرجی طی هفتە گذشتە ٣ بار در مقابل ساختمان مجلس اسلامی اقدام بە خودسوزی کردە است کە با اقدام بە موقع اطرافیانش از خودسوزی وی جلوگیری بە عمل آمدە است.
پیشتر و به دنبال توهین به کیومرث تمناک از پیروان یارسان در زندان مرکزی همدان، ٣ تن از هم‌کیشان وی بە نا‌م‌های حسن رضوی اهل همدان، نیکمرد طاهری اهل صحنە در استان کرمانشاه و محمد قنبری اهل قزوین بە نشانە‌ی اعتراض، خود را بە آتش کشیدند.
در ٩ شهریور‌ماه سال جاری نیز یک شهروند دیگر پیرو این آیین بە نام “علی‌اشرف رحمانی” بە نشانە اعتراض بە رفتار مسئولین زندان مرکزی همدان نسبت بە “کیومرث تمناک” در مقابل ساختمان مجلس اقدام بە خودسوزی کردە بود کە از سوی مامورین امنیتی حکومت بازداشت شده بود.
این اقدام مسئولین زندان مرکزی همدان نە تنها منجر بە خودسوزی سە شهروند پیرو آیین یاری شد، بلکە تجمع و اعتراض شهروندان پیرو این آیین را در مقابل درب استانداری کرمانشاه در پی داشت.
مراکز حکومتی نە تنها بە خودسوزی این سە شهروند پیرو آیین یاری هیچ اهمیتی نشان ندادند، بلکە روزنامە “جام‌جم” چاپ تهران، در صفحە آخر خود در روز یکشنبە ١٣ مرداد‌ماه با انتشار کاریکاتوری این ٤ شهروند آین یاری را مورد تمسخر قرار دادە بود.
آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آنها بە عنوان یک “فرقە‌ی مذهبی” نامبردە شدە است.
این قدام نارضایتی شهروندان پیرو این آیین و همچنین احمد شهید گزارشگر ویژە حقوق بشر در سازمان ملل را در پی داشتە است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here