اول وآخریار

0
159

جامعه یارسان وملت کورد یکی ازفرزندان مبارزخودراازدست داد.

کاک سیدفه له که دین کاکه ای در آغازجوانی با به عضویت در آمدن درحزب دمکرات کوردستان عراق به مبارزه برای آزادی کوردستان پرداخت. سیدفه له که دین کاکه ای نویسنده ای پرتوان بود وبهمین جهت به رشته روزنامه نگاری روی آورد وقلم خودرا درخدمت به ملت کورد بکارگرفت. بخاطرمطالعاتی که در مورد ملت کورد وآئین یاری انجام دادند، میتوان از ایشان بعنوان یکی ازبهترین کارشناسان مسائل  سیاسی واجتماعی کوردستان نامبرد. کاک سید فه له که دین کاکه ای درطول عمرپر افتخارخودتلاشهای بسیاری برای شناختن آئین یاری به ملت کورد انجام دادند. ازاین روزنامه نگارومحقق بزرگ یارسانی وکورد، نوشته های بسیارارزشمندی باقی مانده. یاریکورد با قدردانی ازتمامی تلاش ها وزحمات وی، فقدان ایشان را برای جامعه یارسان جبران ناپذیرمیداند وبه این مناسبت تسلیت وهمدردی خود را به خانواده محترمشان واعضای حزب دمکرات کوردستان عراق، مخصوصآ جناب آقای مسعود بارزانی، جامعه یارسان وملت بزرگ کورد تقدیم میدارد.

یاریکورد

سیدفرهادحیدری

31/07/2013

kurdistan mno rostam 014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here