پیام سید فرھاد حیدری برای یارسانیان داخل کشور

0
101

خواهران وبرادران یارسانی
نزدیک به چهل روز ازمرگ دلخراش دوجوان یارسانی درآتش ناعدالتی ونابرابری میگذرد، اما تابه حال هیچ واکنشی درجواب خواسته های برحق مردم یارسان ازطرف جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشده. ازاین رومردم یارسان درروزپنجشنبه آینده دوباره درمقابل استانداری کرمانشاه تجمع خواهند نمود، همچنین مردم ایلام وسنندج برای پشتیبانی ازخواست های برحق مردم یارسان تصمیم به تجمع درمقابل استانداری سنندج وایلام گرفته اند. درصورت موفق شدن آنها به گردهمائی ویا نشدن،عمل آنها قابل ستایش ومایه افتخارما مردم یارسان است. درحقیقت این عمل افق های تازه ای درروابط مردم کورد باهم بوجود آورده ومردم یارسان هرگزهمدردی ومساعدت این عزیزان رافراموش نخواهند کرد.جامعه یارسان ازصمیم قلب ازهمه ملت کورد بخصوص مردم ایلام وسنندج سپاسگزاری مینماید.
سیدفرهاد حیدری
09ـ07ـ2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here