حرکت مردم یارسان یک اتفاق نبود

0
313

ایران کشوری است کە بە لحاظ  ملیتی، دینی، و فرهنگی متکثر و گوناگون ، در تاریخ حکومت مداری ایرانیان تکثر قومی بیش از آن کە مزیت و امتیاز محسوس گردد شوربختانە همیشە باعث درگیرها و خشونت های هولناک شدە است. تکثر قومی، دینی، زبانی و فرهنگی بجای خارج کردن زندگی فردی و اجتماعی از یک نواختی، باعث ویرانگری و فاجعە انسانی شدە است، کە در طول عمر رژیم کنونی ایران نسبت بە دیگر  ملیتھا و آئینھای مختلف بە نوعی سیستماتیک و برای حذف هر صدای مخالف شاهد یا بە نوعی قوربانی این سیستم بودەایم. محدود کردن آزادی، احترام نگذاشتن بە افراد جامعە و تعارض بە حریم شخصی و شکستن حریم مذهبی و فرهنگی ، تعارض بە رفاە اجتماعی ، اعدام و سر کوب ، نابرابری اجتماعی و ….. همە و همە در کارنامەی این رژیم بایگانی است.

مودل مدیرت جامعە در ساختار رژیم کنونی آپارتاید اسلامی ایران بر اساس الگوی قومیت است تا بر اساس عدالت اجتماعی و همین تکثر قومی چنان جامعە را بە فساد و بە پرتگاە نابودی سوق دادە است کە هر لحظە مانند یک بمب ساعتی باید در انتظار انفجار آن بود.

منطق حذف بر جامعە ایران در کل زمامداری و بە قدرت رسیدن قوم فارس همیشە حاکم بودە است. عمل کە از این منطق علیە  ملیتھا و گروهای منشاء می گرفت قتل عام، نفی و طرد آنها از سر زمین و خانە و کاشانە خویش در برهەهای مختلف تاریخ ایران بودە است. بارزترین نمونە بە سر کار آمدن رژیم آپارتاید اسلامی است کە شمشیر را در رو بر علیەی  مردمان غیر فارس و غیر اسلام بستە است.

این بازتاب ناعدالتی و تبعیض نژادی در حق بە مردم یارسانییان در چند روز اخیر بە خیزش مردمی چند شهر منطقەی کرد نشین تبدیل شدە است کە رژیم کاملا آگاهانە دست بە این توهین مذهبی و سنتی ملت  کرد یارسانی زدە است کە در عکس العمل بە خود سوزی و جان فدا کردن دو شهروند مبارز یارسانی تبدیل شد. امروزە تلنبار شدن این همە رنج و تبعیض و نا برابری بە یک اعتراض مدنی اجتماعی تبدیل شدە است کە ریشهای این رژیم ضد مردمی و ضد آزادی را بە لرزە در آوردە است. خون پاک شهدا، رضوی و طاهری نمادی باشد کە در پیشانی مبارزەی آزادی خواهی ملت کرد و یارسانییان بە الگوی نمادین تبدیل خواهد شد کە مردم یارسان آنان را سر مشق خود کردە و هر گز سر را در مقابل رژیمهای استبدادی فرو نخواهد آورد کە همچنان در طول تاریخ تسلیم را نپذریفتە است.

زندە باد مبارزەی آزادیخواهی ملت کرد.

زندە باد خون پاک شهیدان حسن رضوی و نیک مرد طاهری

یاریکورد

13.6.2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here