ملت بزرگ ومبارز کورد

0
186

طبق اخبار منتشرشده ، بعلت اقدام توهین آمیز مآمورین انتظامی زندان همدان نسبت به یک زندانی یارسانی وپخش این خبردرخارج از زندان، دو نفریارسانی بعنوان اعتراض به این عمل، اقدام به خودسوزی نموده اند.

سیاست های غیرانسانی جمهوری اسلامی درمدت سی وچندسال گذشته نسبت به جامعه یارسان وسکوت حیرت انگیزنیروهای اپوزیسیون رژیم درمورد این جنایات کار را بجائی رسانده که هرروزابعاد بی عدالتی ها گسترده ترمیشود. امیدوارم سکوت طولانی مدت احزاب وسازمانهای سیاسی موجود درقبال این همه جنایات، علامت رضایت وهمسوئی آنها دراین مورد بارژیم اسلامی ایران نباشد. اقدام به خودسوزی این دو یارسانی عمق فاجعه ای  که جامعه یارسان درایران وکوردستان با آن روبروهست رانشان میدهد. درحقیقت جامعه یارسان ازموجودیت قانونی برخوردارنیست. شرایط بوجود آمده ازطرف جمهوری اسلامی، مردم یارسان رابرسر دو راهی قرار داده، تغییر دین برای پیدا کردن موجودیت و یارسانی ماندن با قبول محرومیت های اجتماعی، تحمل تحقیرهای روزمره، شکنجه وزندان ومردن .

باتوجه به وخامت شرایطی که مردم یارسان درآن بسرمیبرند، ازتمامی اقشارملت کورد میخواهم بدور ازتعصبات مذهبی، اختلافات سیاسی وفرهنگی، یکپارچه بصورت ملتی واحد عمل کرده و نگرانی خودرا درمورد وضعیت پیروان آئین یاری به گوش جهانیان برسانند واین بار جامعه یارسان راتنها نگذارند، با اعتراضات خود به رژیم اسلامی ایران، همبستگی وهمدردی خودرا بامردم یارسان نشان دهند.

07/06/2013

سیدفرهاد حیدری  رھبر یاریکورد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here