برنامه‌ و اساسنامه کنگره موسس کنگره زنده یاد محمد نظر نوری

0
278

مقدمه                                                                                                                                              ‌

    این برنامه در راستای وصول به آزادی ،برابری ،بلوغ واعتماد ملی برای رسیدن به جامعه ای عدالت گرا ومسئول با توسل به رشد فکری وهنجار انسان شمول تنظیم وپیشنهاد میشود .

    ملت کورد همگام با سایر ملتهای ایران پیوسته برای دستیابی به ارزشهای انسانی، برابری، اجتماعی و سیاسی در تلاش بوده  و احزاب و سازمانهای سیاسی، مدنی، فرهنگی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و نویسندگان در پیشبرد این اهداف نقش اساسی ایفاء کرده اند.

      مسئله ملت کورد و سایر ملتهای غیر حاکم ساکن در ایران را نباید تنها در چهارچوب حقوق بشر محدود دانست، بلکه این مقوله را باید از دیدگاه حقوق بین الملل و در چهارچوب اصل تعیین حق سرنوشت بررسی نمود. مسئله، مسئله موجودیت ملتهایست که از آزادی و حقوق مشروع و دمکراتیک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم، و از انکار حقوق ملی، تاریخی ـ فرهنگی و عقب ماندگی اقتصادی در رنج هستند. ملتهای تشکل دهنده ایران در طول تاریخ موجودیت خویش، بصورت داوطلبانه باهم زیسته و تاکنون نظرخواهی  صورت نگرفته که نشان دهد که آیا تمایلی برای پایان دادن به این همزیستی وجود دارد یا خیر.

     تاریخ نشان داده  که درگیری بین ملتها ومتلاشی شدن کشورها، ناشی از تبعض نژادی، ناسیونالیزم کور، تبعیض فرهنگی، تبعیض آئینی وعقیدتی درداخل آن کشورهاست. امروزه‌ تنهاحکومتهای خودکامه و کوردسیتز در منطقه نیستند که موجودیت تاریخی  ملت کورد را تهدیدمیکنند، بلکه قدرتهای حاکم  در خاورمیانه با بوجود آوردن گروه های افراطی آئینی، موجودیت تاریخی ملی و فرهنگی  ملت کورد وسایرملتهای منطقه راباخطری جدی مواجه ساخته‌اند.
یکی از راه های مقابله با این خطرکه احساسات ملی رادرکوردستان تحت شعاع قرارداده ، استفاده ازمنابع اصیل فرهنگی و تاریخی کورد که‌ همانا فرهنگ یاری میباشد،  است. از این رو، تشکل یاریکورد برای هماهنگی همه طیفهای  دمکراتیک کوردستانی و ایرانی، معتقد به‌ تعدد ملتها و اصل احترام و حقوق برابری انسانها، گامهایی را در حد توان خود بر خواهد داشت. با اعتقاد بر این اصل خدشه‌ ناپذیر، یاریکورد خود را شریک اهداف مردم گرایانه‌ و سکولار احزاب و سازمانهای میداند که‌ در عمل پایبندی خود را به‌ اصول آزادی ملتها در تعیین حق سر نوشت و رعایت حقوق شهروندی  به‌ اثپات رسانده‌اند.

     ضرورت تشکیل یاریکورد دروهله اول، معلول خلاء بوجود آمده درفضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کوردستان وایران است. به همین دلیل یاریکورد خودرا رقیب هیچ نیرو، سازمان و تشکل موجود درصحنه ایران و کوردستان نمیداند. هدف آن معرفی فرهنگ کوردی و بدنه اصیل وگسست ناپذیرملت کورد که درپیکره جامعه یارسان تبلور پیدا کرده، میباشد.  یاریکورد عزم آنرادارد که به نقطه تلاقی تمامی آزادیخواهان کوردستان وایران مبد ل شود، تابه روح همزیستی مسالمت آمیز درایران وکوردستان نفس تازه ای ببخشد. یاریکوردتلاش خواهد کرد تا مآوای همه افکار ودیدگاههای دمکراتیک باشد. ازهمین رو ازتمامی شخصیتها وگروه های فعال دعوت به همکاری وتبادل نظرمینماید. یاریکورد با اعتقاد به آزادیهای سیاسی وبرابری انسانها ازهرنژاد وجنسیت واعتقادات مذهبی و بامحکوم دانستن هرنوع سرکوب وخشونت دولتی درجهت سلب آزادیهای سیاسی، اجتماعی ومذهبی  (مصرح دراعلامیه جهانی حقوق بشرمصوبه سازمان ملل) و برای  حفظ میراث فرهنگی که ضامن وحدت وبقای جامعه است تلاش خواهد کرد .

     مسئله مردم یارسان سالهاست، دغدغه فعالان یارسانی و از آن میان نسل جوان و تحصیل كرده است. اما ارگانی مدرن و دمکراتیک که بتواند این نیروها را با افکار سیاسی مختلف دور هم جمع کند وجود نداشته و در نتیجه این نیروها که دارای توانائیها و پتانسیلهای قابل توجه میباشند، سازماندهی نشده است. بدلایل فلسفی و فرهنگ متفاوت، تعلقات ملی و میهنی، مشكلات یارسانیان بسیار پیچیده و قابل تامل است. مردم یارسان درطول تاریخ برای حفظ فرهنگ وفلسفه یاری که جزء لاینفکی ازموجودیت اجتماعی آنهاست درمبارزه ای ظاهرا بی پایان درگیربوده اند. این مبارزات ما نند همه مقاومتها با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه بوده، ولی جامعه یارسان با وجو دتمامی محرومیت های اجتماعی واقتصادی وبدون هیچ پشتیبانی سیاسی ومتحد، به مبارزات خود برای بقاء به تنهائی ولی یکپارچه ادامه داده وهرگز تسلیم وحقارت را نپذیرفته است. مردم یارسان با به‌ قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی درایران و سقوط رژیم شاهنشاهی، امیدواربودند که شاید حقوق پایمال شده آنان ازطرف رژیم جدید به رسمیت شناخته ، تا مرحمی بر زخمهای تاریخی آنان نهاده شود. ولی دورنمای وعده های شیرین رهبران انقلاب اسلامی به افقی تیره‌ وتارتراز گذشته مبدل گردید و جززندان،شکنجه ،اعدام، ویرانی، دربدری، جنگ و تحقیر ارمغان دیگری رابرای ملت کورد و سایرملتهای ایران وجامعه یارسان به‌ همراه‌ نداشت.

     مردم یارسان برای حفظ ارزشهای اجتماعی، ملی و فرهنگی و دفاع ازجان خود و خانواده‌هایشان، بار دیگرناخواسته وباجبار دست به‌ مبارزه‌ تحمیلی مسلحانه ‌زده وبا تآسیس جنبش مقاومت جامعه اهل حق وقت درسخت ترین شرایط وباکمترین امکانات، راه مبارزه و مقاومت رادرپیش گرفتنند. ازآن هنگام تاکنون فعالین یارسانی به اشکال مختلف، (انجمن های فرهنگی، گروه های سیاسی، تشکلهای مدنی، حقوق بشری، تلاش برای تاسیس اولین جم خانه،  رسانه های همگانی از جمله‌ رادیو یاران دراروپا) برای رساندن فریاد حق طلبانه این جامعه محروم بگوش جهانیان اقدام نموده‌ است.

     یاریکورد در بطن وهمراه ملت کورد ، فعا ل و درکناردیگر احزاب وسازمان هائیکه معتقد به اصل حقوق بشر برای نیل به حقوق ملت و حق تعیین سرنوشت میباشند ، مبارزه میکند.

     حق تعیین سرنوشت یکی ازاصول اعلامیه جهانی حقوق بشروضمنآ یکی ازارکان اساسی دمکراسی است. رد کردن این اصل به هر بهانه ای وازطرف هر فرد و یا گروهی علنآ رد حقوق بشر و دمکراسی میباشد. این ملت وفقط ملت است که بوسیله رآی خود سرنوشت خود راتعیین میکند. هیچ ملتی برملت دیگر قیوم نبوده وقائل بودن حق قیومیت برای ملتی دیگر عاری ازهرگونه مشروعیتی است. ملت کوچک و بزرگ واژگانی واپسگرایانه بوده وتاریخ مشترک یک ملت نه تنها با یک ملت بلکه با مجمع ملل و جامعه جهانی سندیت دارد.

برنامه و خواستها:

     ما برای جامعه ای که در آن برابری حقوق شهروندی بر اساس تعریف انسانی از شهروندی، بدون قائل بودن هیچ امتیاز جنسی، ملی، طبقاتی و دینی، ممنوعیت ذکر دین در کارت شناسائی و فرمهای درخواست گزینش و درخواست برای تحصیل، و برای رفع امتیازات دینی شهروندان ولغو دین رسمی در کشورتلاش خواهیم کرد. بدلیل قوانین تبعیض آمیز در کشور، جامعه یارسان دچار خسارتها و عقب ماندگیهای فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و سیاسی شده که ما برای جبران آنها از راه تاسیس مراکز آموزشی و پژوهشی، کتابخانه، مراکز ایجاد کار، مراکز درمانی و باشگاههای ورزشی در مناطق یارسانی و فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش و ترویچ زبان كوردی جنوبی( گورانی/هورامی، كلهری، لكی و فیلی) و برای رفع ستم ملی ازملت کورد ورفع ستم آئینی از جامعه یارسان تلاش میکنیم. ما معتقدیم که باورهای مذهبی حق مسلم افراد وبه حریم خصوصی افراد متعلق است و میراث و تعلقات مادی و معنوی (کیش، تبار، ثروت، پیشنه های خانوادگی ….)نباید برای افراد باعث ایجاد امتیازات ویژه ویا محرومیت شود.

     ما خواهان لغو انتصابات مادام العمری و جایگاه فرا قانونی و فرا جهان شمولی برای افراد در مراکز و ارگانهای قانونگذاری و اجرائی میباشیم. ما خواهان پلورالیسم فرهنگی، آئینی و سیاسی در جامعه بوده و خوهان حذف جرم سیاسی، لغو اعدام، قائل شدن رفتار انسانی و حقوق برای مجرمان اجتماعی، ممنوعیت شکنجه های بدنی و روانی و حذف جرمهای مالی ازقوانین کیفری در کشور میباشیم و برای ایجاد یک سیستم قضائی مستقل و مدرن و خبره در جامعه تلاش خواهیم کرد.

     ما باور داریم که کثرتگرائی و تنوع رسانه ای و بهره گیری ازمطبوعات و رسانه های گروهی آزاد و مستقل به زبانهای مختلف یکی از ارکانها یک جامعه دمکرات و آزاد میباشد. که ما بنوبه خود برای ایجاد و تضمین آزادی  بیان و مطبوعات تلاش میکنیم و استفاده از رسانه های نوین، نشر و ضبط، پخش آثارعلمی، اجتماعی، ادبی و سیاسی را تشویق میکنیم.

     امروزه جامعه بدلیل مصرف بیش ازحد از منابع طبیعی، محیط زیست دچار خسارتهای شده که جامعه جهانی را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است. ما خواهان کنترل کیفیت مواد غذائی و داروئی بابکارگیری تنکولوژیهای نوین تولید وعرضه و تولید کارو بهینه سازی صنایع وفن آورییهای پویا بادرنظرگرفتن حفظ محیط زیست میباشیم و خواهان اولیت دادن و برنامه ریزی برای حفاظت ازمحیط زیست ، تنوع جانوران وگیاهان هستیم.

     ما برای تقویت هرچه بهتر حفاظت از محیط زیست و استفاده معقول و مسئولانه از منابع طبیعی خواهان تدوین مقررات و برنامه ریزی بهتر میباشیم و نکات زیر را پیشنهاد میکنیم.

      نظارت بر چگونگی تولید مواد وفراورده های داخلی، ممنوعیت استفاده ازدارو وتغذیه هورمونی به دام و پرندگان و ایجاد آزمایشگاه ها ومراکز آموزشی برای مطالعه استعدادهای طبیعی . سعی دربالابردن کیفیت مواد حاصله ازدامپروری وپرورش طیور، برقرارکردن شفافیت تولید از ابتدا تا پخش دربازار،

 ترویج اصول مسئولانه کشاورزی ودامپروری  بوسیله انتخاب و بکارگیری معقولانه موادشیمیائی.

 توسل به روشهای مدرن شناسائی کیفیت اراضی کشاورزی وکشت محصولات ونهالهائیکه بصورت طبیعی استعداد تطابق بیشتری با شرایط خاک وآب هوائی داشته باشند .احیاء حشرات وگیاهان ضد آفات نباتی، توسعه جنگلها وفضای سبز، احیاء فضای وحش. تحقیق وبکارگیری افراد متخصص برای شناخت وارائه منابع انرژی پاک( غیر فسیلی) وقابل بازیافت باتوجه به شرایط و امکانات اقلیمی .

 

ایجاد امکانات و زمینه ،حق برخورداری از خدمات درمانی و داروئی برابر یکی از حقوق اولیه شهروندان است که در منشور جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. ما خواهان ایجاد خدمات بهداشتی (درمانی و غیر درمانی) عمومی، حق مسکن ، حق آموزش رایگان عمومی ، تآسیس مراکز آموزشی با کیفیت واستانداردهای بین المللی  در جامعه میباشیم.

مبارزه با بیماریهای فرهنگی وسنتی که عامل بوجود آمدن خشونتهای اجتماعی ازقبیل زن ستیزی و زن آزاری، تنبیه بدنی کودکان، و رفتارهای فراقانونی، خرافات، رفع مردسالاری، تلاش برای برجسته کردن بخشهائی ازسنت که منافاتی بابرابری انسانها، عدالت وپاسداری ازمحیط زیست نداشته باشد

کوشش برای ترویج، احترام، رعایت مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودکان از دیگر خواسته های ما برای جامعه ای بهتر میباشد.

ایجاد سیستم رفاه اجتماعی– افرادیکه به دلیل کهولت و سالخوردگی و یا معلولیتهای فیزیکی قادر به تآمین معاش و مسکن خود نیستند ، باید از طریق صندوقهای بیمه عمومی از امکانات زندگی، مسکن و درمان بهره مند باشند .کودکان بی سرپرست علاوه بر شرایط فوق،  از حق ویژه  برخوردارشوند.

تجربه ها و واقعیت های اجتماعی موجود در جوامع مختلف جهان، این اصل را ثابت کرده است که وجود دمکراسی در یک جامعه با دانش و شناخت شهروندان آن جامعه از حقوق بشر در تناسب است.  از این رو در جوامعی که سطح آگاهی، دانش و شناخت مردم از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بالاست، به همان اندازه هم احترام به حقوق بشر و تضمین آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز میزان رفاه عمومی بالاست. بر عکس، در جوامعی که شهروندان آن از آزادیها و حقوق فردی مندرج در منشور جهانی حقوق بشر آگاهی و شناخت کمتری دارند، وجود رژیم های خودکامه و دیکتاتور، فقر و بیماری و خرافات نیز در آنها رواج بیشتری دارد.

بهمین دلیل یکی دیگر از خواستها و برنامه های ما آموزش، ترویج و تقویت ، افشا، مستند و محکوم کردن نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مفاد کنوانسیون ها و پروتکل های  الحاقی ذیربط و همچنین نهادینه کردن دموکراسی در جامعه، میباشد.

اساسنامه

 

ماده یکم

هویت تشکیلاتی

 نام تشکیلات

نام  یاریکورد

تعریف  تشکیلاتی

یک تشکیلات دمکراتیک  است که برای تحقق و نهادینه کرد ن سیستم مردم سالاری و عدالت اجتماعی در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر بشیوه مسالمت آمیز تلاش میکند

ـ  آرم و شعار  

ماده دوم

شرایط، وظایف و حقوق اعضاء

 شرایط عضویت

 ـ     پر کردن فرم  درخواست عضویت در یکی از کمیته های تشکیلات

  ـ    قبول و رعايت اساسنامۀ (یاریکورد)
ـ     پرداخت حق عضويت ساليانه
تبصره1: مجمع عمومى بنابر درخواست شورای عمومی ميتواند ميزان حق عضويت را تغيير دهد.
تبصره2: عضویت در (یاریکورد) منوط به نژاد، ایدوئولوژی سیاسی و اعتقادات آئینی نمیباشد

تبصره 3: عضویت در ارگانهای اجرائی و تصمیم گیری، مشروط است بر عدم داشتن سوء سابقه جنایی و اجتماعی

حقوق عضو

ـ     حق راى در کنگره براى اعضاى بالاتر از 16  سال تمام  است
ـ    حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در ارگانهای  تشکیلات
ـ   حق ارائه پيشنهادات و انتقادات بصورت كتبى و شفاهی
تبصره: شورای عمومی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پاسخ كتبى را به عضو ارائه دهد

وظایف عضو

ـ عضو میتواند همزمان در تشکلات دیگرعضو باشند اما برای انتخاب شدن درشورای عمومی، هیئت اجرائی، کمسیون بارزرسان و کمسیون انتخابات باید هیچ سمت و مقام اجرائی در سازمانهای وطنی دیگر نداشته باشند.

ـ برای پیشبرد و اجرای برنامه و اهداف تشکیلات کوشا باشد

ـ پاینبدی به مواد، اصول و اساسنامه تشکیلات

سلب عضویت

در صورتى كه عضوى برخلاف مصالح تشکیلات  اقدام نمايد بصورت زير عمل ميشود:
ـ تذكر شفاهى
ـ تذكر كتبى
ـ تعلق عضويت
تبصره 1- پيشنهاد تعليق عضويت كتبا از طرف هئیت اجرائی به شورای عمومی ارائه ميشود و شورای عموم در مورد آن تصميم ميگيرد
تبصره 2- حق اخراج يا ابقاء عضو در حدود اختيارات کنگره است

 

ماده سوم

ساختار تشکیلاتی و ارگانهای رهبری

الف ـ کنگره

ب ـ شورای عمومی

ج ـ کمیته کشوری

د ـ کمسیون بازرسان

هـ ـ کمسیون انتخابات

الف ـ کنگره

ـ عاليترين مرجع تصميم گيرى تشکیلات کنگره ميباشد.

    ـ کنگره يكبار در سال و در فصل تابستان تشكيل ميگرد
ـ دعوت براى شركت در کنگره ميبايست دو ماه قبل از تاریخ تشكيل  به اطلاع اعضا رسانده شود

    ـ کنگره توسط هيئت رئيسه اى مركب از يكنفر مدير، دونفر منشى و دو  ناظر كه در کنگره انتخاب ميشوند اداره ميگردد.
ـ تصميمات کنگره با راى حداقل نصف بعلاوه يك آراى اعضاى حاضر در جلسه تصويب ميگردند مگر در موارد اخراج عضو ، تغيير و اصلاح مواد اساسنامه و  انحلال تشکیلات كه با راى دو سوم اعضاى حاضر در جلسه رسميت مييابند.

تبصره: اعضای هیئت رئیسه بایستی عضو ارگانهای انتخاباتی تشکیلات نباشند

اختیارات کنگره           
ـ بررسی  گزارش شورای  عمومی و هيئت بازرسان
ـ انتحاب اعضاى شورای عمومی، کمسیون بازرسان، کمسیون انتخابات و اعضاى على البدل
ـ بررسی پیشنهادات ارائه شده ، بحث و تبادل نظر در خصوص فعاليتهاى آتی و تعیین خط مشی و تصویب برنامه کاری.

ـ تغيير و يا اصلاح برنامه و مواد اساسنامه و تصويب آن

ـ تعيين حق عضويت سالانه اعضاء

کنگره فوق العاده
کنگره فوق العاده بنا به درخواست شورای عمومی و يا با درخواست كتبى يك سوم اعضاى تشکیلات با دعوت شورای عمومی  تشكيل ميگردد و نسبت به موارد مندرج در ( اختيارات کنگره ساليانه) برنامه و اساسنامه و همچنين موارد زير ميتواند تصميم گيرى نمايد
– انحلال تشکیلات
-تغيير و يا اصلاح مواد برنامه و اساسنامه و تصويب  آن

ب ـ شورای عمومی

ـ     شورای عمومی متشکل از11 عضواصلی و 3 عضو علی البدل میباشد که در کنگره  انتخاب میشوند                                              ـ     شورای عمومی عاليترين ارگان تصميمگیری و اجرائی تشکیلات در فاصله بين دو کنگره میباشد                                                                                                           ـ     تعیین یک سخنگو، دبیر و مسئول کمسیونها در اولین نشست شورای عمومی.                                                                                                                       ـ    جلسات شورای عمومی هر سه ماه یکبار و یا بر حسب ضرورت با شرکت اکثریت اعضا و با حضور سخنگو و یا    دبیر تشکیل میگردد و رسمیت میابد.                                                                                                                                                                ـ     غیبت بیش از سه بار هر کدام از اعضا بدون دلیل موجه، منجر به سلب عضویت آن از شورای عمومی میشود.

–  تصميمات شورای عمومی با اكثريت آراء حاضر اتخاذ ميگردد
ـ  مسئول امضا و تایید اسناد مالى تشکیلات سخنگو و مسئول کمسیون مالی میباشد.
– هريك از اعضاى شورای عمومی حق دسترسی و رسیدگی به تمامى اسناد و مدارك تشکیلات را دارند
–  تمامى درآمد ها، هزينه ها و پرداختهاى تشکیلات بايستى حتى المقدور طبق اسناد و فاكتورهاى معتبر صورت گيرد
– شورای عمومی  مكلف است در پايان هرسال مالى گزارش حاوى فعاليتهاى انجام شده در طى سال گذشته بانضمام  گزارش مالى حاوى  درآمدها و هزينه هاى تشکیلات در طى سال مالى و وضعيت مالى تشکیلات در پايان سال مالى تهيه و در اختيار کنگره قرار دهد

ـ  عضویت در کمیسیونهای تشکیلات داوطلبانه میباشد.                                                                                                           ـ شورای میتواند از اعضای تشکیلات برای عضویت در کمسیونها در صورت لزوم درخواست کند.
تبصره – اعضاى اصلى شورای عمومی حق رای اجرائی و اعضاى على البدل داراى حق رای مشورتى دارند

ج ـ کمیته کشوری

ـ مسئول کار و فعالیتهای داخلی تشکیلات در کشور مربوطه میباشد.                                                                                                                      ـ از اعضا تشکیلات در كشور مربوطه تشکیل میشود.                                                                                                                           ـ در صورت عدم حضور اعضای   شورای عمومی، مسئول کمیته کشوری میتواند مستقلانه و با در نظر گرفتن خط مشی تشکیلات در راستای پیشبرد اهداف تشکیلات با سایر تشکیلات  تماس برقرار کند.                                                                                                      ـ کمیته کشوری مسئولیت  هماهنگی کمیته های شهری عهده دار میباشد                                                                                                                                                                              ـ  نمایندگان شرکت کننده  در کنگره‌  از طرف کمیته های کشوری معرفی میگردند.

.

د – کمیسیون بازرسان

 هيئت بازرسان از سه نفر تشكيل ميگردد كه از طرف کنگره انتخاب ميشوند و عهده دار وظايف زير ميباشند:
– رسيدگى به كليه اسناد، مدارك و اطلاعيه هاى مربوط به اجراى اهداف تشکیلات
– تهیه گزارش یا گزارشهائی سالانه از عملکرد شورای عمومی
ـ  رسيدگى به اسناد مالى تشکیلات و كنترل انطباق هزينه ها با اهداف مندرج در اساسنامه
ـ اعضای کمیسیون بازرسان حق حضور بدون داشتن حق رای  در نشستهای حضوری و دیجیتالی شورای عمومی را دارند
ـ اعضای شورای عمومی حق عضویت در کمسیون بارزرسان را ندارند.

هـ. کمیسیون انتخابات
ـ اعضای کمیسیون انتخابات ، متشکل از سه نفر که در کنگره انتخاب میشوند و وظیفۀ ارائۀ پیشنهاد اعضای شورای عمومی و بازرسان را به کنگره و همچنین مسئولیت برگزاری پروسۀ انتخابات را عهده دار میباشند. وظیفه این کمسیون در آئین نامه ای جداگانه تعیین و مشخص میشود که از طرف کنگره تصویب شده است.                                                                       ـ حق کاندیداتوری برای اعضای کمیسیون انتخابات محفوظ میباشد، بشرطیکه از عضویت در کمسیون انتخابات  قبل از شروع پروسه گرفتن کنگره ، رسما استعفا داده باشند.

ماده چهارم

سیستم انتخاباتی

ـسيستم انتخاباتى در تشکیلات بشكل فردى بوده و راى گيرى بصورت مخفى انجام ميگيرد.
ـ انتخاب سه نفر ناظر از ميان اعضاى تشکیلات توسط کنگره برای  نظارت بر انتخابات.
ـ حد نصاب عضویت در شورای عمومی از یک شهر، دو نماینده میباشد.                                                                                                  ــ هر عضو تنها دودوره پیاپی حق انتخاب شدن برای پست سخنگوی  شورای عمومی را دارد

2 – انحلال تشکیلات:
ـتصميم گيرى در مورد منحل نمودن تشکیلات منوط به برگزارى دو نشست پياپى کنگره ميباشد. مدت زمان لازم بين دو نشست حداقل سه ماه ميباشد و تصميم به انحلال با اكثريت دو سوم آرا رسمیت پیدا خواهد کرد. با انحلال تشکیلات، دارائيهاي تشکیلات به سازمانهای خیریه واگذار خواهد شد.                                                                                                     .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here