سید فرهاد حیدری: ما یارسانها از دید دولت مرکزی کورد و از دید متعصبین مذهبی کورد کافرهستیم

0
343

سید فرهاد حیدری یکی از چهرەهای برجستە و شناختە شدە آئین یاری و کوردستان میباشد کە سالهاست برای احقاق حقوق مردم یاری و همچین استقلال کوردستان مبارزە میکند. ایشان عضو رهبری سازمان “یاریکورد” است. آنچە در پی می آید مصاحبەای کوتاه با این چهرە سیاسیی و مذهبی یاری وا کوردستان هستش.

آرام عثمانی

در آغاز میخواهم کە بە شکل کلی در مورد سازمان “یاری کورد” توضیح بدهید و این کە سازمان شما چە هدفی را دنبال خواهد کرد؟

 

نام آئین مردم یارسان، آئین یاری هست واین آئین یکی ازکهن ترین فلسفه های اعتقادی ملت کورد محسوب میشود وبه همین خاطرنام یاریکورد برای این سازمان برگزیده شد که دربرگیرنده ماهیت ملی ودینی اعضای این سازمان میباشد. اهداف این سازمان دفاع ازحقوق اجتماعی وسیاسی مردم یارسان وتلاش برای استقلال کوردستان و برقراری دمکراسی، جدائی دین ازسیاست، آزادی بیان، حفظ محیط زیست، برابری زن ومرد ، حقوق کودکان و…..است.

در آخرین اظهار نامەی شما اشارە شدە بە اینکە شما خواهان یک دولت – ملت کورد در جغرافیای کوردستان (کردستان ایران) هستید و در این رژیم هم خواهان سیستمی فدرالی هستید. میشە توضیح بدهید کە شما خواهان چە نوع فدرالیزمی در چهارچوب دولت احتمالی کوردستان در آیندە هستید؟

باید بگویم من خواهان دولتی مستقل درکردستان ایران نیستم بلکه خواست من استقلال کردستان است که طبعآ کردستان ایران بخشی ازآنرا تشکیل میدهد. همانطوریکه قبلآ نوشته ام ملت کورد شایستگی داشتن کشوری مستقل را دارد وبهتر است احزاب وسازمانهای سیاسی کورد فعالیت های خودراحول این مسئله متمرگزنمایندو به خودمختاری بسنده ننمایند، کردستان سرزمین وسیعی است ودرآن اقلیت های دینی ومذهبی وملی دیگری غیرازکورد زندگی میکنند امیدوارم آنها هم درکوردستان آزاد فردا ازحقوقی برابر برخوردار شوند.

شما خواهان فدرالیزم تنها برای یارسانها بە عنوان یک اقلیت مذهبی در کردستان هستید یا این سیستم را برای اقلیتهای دیگر کوردستان هم میخواهید؟

اجازه دهید بطورخلاصه موضوع مهمی را یادآورشوم. ماههای آخررژیم شاهنشاهی بود که منازل وجمخانه که محل عبادت مردم یارسان است درمناطق مختلف به آتش کشید ودرهفته های اول استقرارجمهوری اسلامی وخیلی قبل آغازجنگ رژیم درکوردستان، حمله کمیته وسپاه پاسداران به مناطق یارسان نشین از زمین وهوا آغاز گردید وحاصل آن صدهاکشته وزخمی وفرارهزاران خانواده یارسانی به کشورعراق بود. متآسفانه هرگز این حملات ازجانب هیچ شخص ویاحزب وسازمانی، حتی کوردستانی محکوم نگردید.

رابطە شما با احزاب دیگر کوردستان در چە حد است؟ فکر میکنید احزاب دیگر کورستان (ایران) اهداف و برنامەای را برای اقلیتهای مذهبی و ملی دیگری کە در کوردستان هستند، بە خصوص یارسانها داشتە باشند؟

 

من بیشترازسی وچندسال است که ازنزدیک ودورافتخار آشنائی با مسئولین احزاب وسازمانهای کوردستانی را داشته ام وخودرا دوست آنها میدانم، ولی دوستی باعث نمیشود که با آنها اختلاف عقیده نداشته باشم. من ازاین دوستان انتظار داشته ودارم که رسمآ موضع خودرادر قبال شناسائی آئین یاری ومردم یارسان روشن نمایند که تابه حال باسکوت برگزار شده. میتوانم به صراحت بگویم بخشی ازسکوت آنهاریشه مذهبی دارد. ما مردم یارسان برای حکومت های مرکزی درایران، کورد هستیم وبرای متعصبین مذهبی کورد، کافر. اگرمن خواهان ایجادایالتی یارسانی درکردستانی فدرال هستم برای حفظ مردم یارسان وایجاد تعادل درمیان اقشارمختلف ملت کورد باتمام تفاوتهای اعتقادی وفرهنگی است. طرح خودمختاری نه حلال مشکلات است ونه میتواند ازپشتیبانی اکثریت ملت کوردبرخوردارباشد.

آیا شما توان تغییر سیاست احزاب دیگر کردی را دارید، بە طوری کە تاثیر گذار باشید در تغییر سیاست آنها خواستەهای فعلیشان بە استقلال؟ 

درمورد احزاب کوردستان ایران، میتوانم بگویم اختلافات داخلی آنها ازتوسعه فعالیتهایشان بطور چشمگیری کاسته است. رفع این اختلافات برای همه ما امیدبخش خواهد بود. متآسفانه تا مشکلات درونی آنها حل نگردد هیچکس نمیتواند ازاتحاد ویا ایجاد جبهه مشترک احزاب کردستانی سخن به میان آورد. این پرکندگی بعضی ازآنهارا به جریانات غیرکورد ایران نزدیک نموده.

تا چە اندازە سعی در متحد کردن احزاب کوردی کردەاید و اگر در این مورد تلاشی از سوی شما انجام شد بە کجا انجامیدە شدە است و آیا شما بە اتحاد احزاب کورد با وجود چنین پراکندگی ای خوشبین هستید؟

من ازسالهای 1982 که جنبش مقاومت جامعه اهل حق را که اولین سازمان سیاسی مابود،طرحی برای تشکیل جبهه ای مشترک میان حزب دمکرات کوردستان ایران وکومله وجنبش جامعه اهل حق مطرح بود. مذاکرات من باشهید دکتر قاسملو وازطرف کومله شهید کاک صدیق کمانگر مدتها ادامه داشت  متآسفانه این تلاشهای من دراین ضمینه بخاطر دیدگاه های مختلف میان این دو سازمان بینتیجه ماند. همانطوریکه قبلآ خدمتتان عرض کردم مشکلات داخلی این تشکل ها توان اندیشه در رفع مشکلات اساسی را از این دوستان صلب کرده، اگر آنها باکمی گذشت بتوانند این اختلافات را ازسر راه بردارند افق های تازه ای در پیشروخواهیم داشت. شخصآ اگر بدانم میتوانم دراین راه مفید واقع شوم باکمال میل حاضر به انجام وظیفه خواهم بود.

همانطور کە میدانید چند تا سازمان یارسانی با سلطلنت طلبها و پان ایرانیستها پیوند تنگاتنگی دارند، بە طوری کە در این اواخر و در جریان برگزاری اولین جلسەی “شورای ملی ایرانیان” حضور آنها مشهود بود، در این رابطە چە نظری دارید؟ 

درمورد تماس با شورای ملی ایرانیان تنها یک جریان یارسانی سهیم بوده، من نه میخواهم ازآنها دفاع نمایم چون اهداف آنها با نظرات من در تضادکامل است ونه میخواهم آنهارا محکوم نمایم چون خلاف اعتقاد من به دمکراسی است، این افراد را بخوبی میشناسم گذشته بسیارتلخی راپشت سر گذاشته اند سالها اززندگیشان را یا دراردوگاههای پناهندگی عراق سپری نموده اند ویا به عنوان پیشمرگه درسازمانهاو احزاب کوردستان به مبارزه وخدمت مشغول بوده اند که بسیاری ازآنها شهید شدند. ولی همیشه درپایان بخاطرغیرمسلمان بودن مورد بی محبتی وحتی توهین  قرار گرفته اند. به نظرمن خیلی طبیعی است که جریاناتی چون سلطنت طلب ویا ملی گرایان ایرانی بسادگی بتوانند این افراد را با زخمهائیکه متعصبین مذهبی کورد به یادگاردرروح و روان آنها بجای گذاشته اند را به راحتی فریب دهند. من مطمئن هستم این افراد یارسانی به اشتباه خود پی خواهند برد.

بە عنوان آخرین سوال میخواستم نطرتون را در مورد انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی بدونم، بە طور کلی نظرتون در مورد برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی چیست؟ آیا پیشنهاد میکنید کە مردم کورد این انتخابار را تحریم کنند یا در آن شرکت کنند؟

 

درمورد آخرین پرسش شما باید بگویم این بازی نتیجه اش ازقبل مشخص است هدف رژیم سرگرم کردن مردم وبدست آوردن زمان برای ادامه حیات خودمیباشد. بنظرمن باتجربیات انتخابات گذشته مردم ایران ومخصوصآ ملت کورد به این نتیجه رسیده اند که حضور در پای صندوق های رای دربهبود شرایط زندگی درایران تآثیرگزار نخواهد بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here