اطلاعیە سازمان یاریکورد در رابطە با اتصال بعضی از افراد یارسان با احزاب ایرانی

0
234

 

 

مردم مبارزکوردستان

احزاب وسازمانهای کورد وایرانی

همانگونه که میدانید رژیم استبداد مذهبی ایران بیش از سی و چهارسال است با تمام زمینه های سرکوبی که در اختیار داشته از هیچ گونه ظلمی نسبت به ملل و ساکنان فلات ایران کوتاهی نکرده. ملت کورد از سرکوب های رژیم اسلامی ایران بیشترین آسیب ها را تحمل نموده. اما در این پیرامون شایسته است گفته شود در میان ملت کورد و سایر ملل ساکن ایران اقلیت آئینی وجود دارد بنام آئین یارسان، پیروان این آئین بدون هیچ شک و گمان از نظر کثرت جمعیت بعد از پیروان اسلام درایران در رده دوم قرار دارند. رژیم آخوندی ایران در طول سه دهه گذشته برای از میان بردن هویت آئینی و ملی این بخش مهم از ملت کورد لحظه ای غافل نبوده و مداومآ با طرح های خاص سعی نموده شیرازه همبستگی و رهبریت مردم کورد یارسانی را متزلزل نماید که تا کنون خوشبختانه تمامی تلاشهای آنها ناموفق مانده است.

با توجه به مطلب بیان شده، به تازگی طیف های ازجریانات کوردی و تمامیت خواه ایرانی، گویا متوسل به زد و بندهای پشت پرده شده اند و با در اختیار گذاشتن سرمایه و وعده و وعید به افرادی مجهول الهویه در میان جامعه کورد یارسانی نه تنها هدف تفرقه و چند دستگی را در میان آنها دارند بلکه در همین راستا نظرات و گرایشات ناشفافی را نسبت به مردم جامعه یارسان در پیش گرفته اند.

با تکیه به شعور سیاسی و ملی مردم یارسان و همچنین مدافعان حقیقی و شناخته شده خود، نسبت به خواسته هایشان، شایسته میبینیم  متذکر شویم که هیچ جریان کوردی و ایرانی حق ندارد برای نیل به اهداف خود با تراشیدن دسته گروه مردم یارسان را بجان هم اندازند. این گونه حرکتها نه به نفع دسته و گروهی پیش خواهد رفت و نه برآمد خاصی را در آینده به ثمر خواهد آورد. بنابراین اگرخلاف منافع یارسان سنگ اندازی شود، ماهم بنا برکانال ها وبستر هائیکه در اختیار داریم افکار و اعمال خود را به گونه ائیکه منافع مردم یارسان را تآمین نماید راه اندازی خواهیم کرد.

درکوتاهی لازم به ذکر مهمتری است که آنچنان که احزاب و سازمانهای کورد و ایران در عمل معتقد به دمکراسی و پلورالیسم هستند، بایسته است از همین حال آئین یاری را بعنوان آئین کهن در کردستان، در برنامه و رسانه های گروهی که در اختیار دارند بطور شفاهی و کتبی ثبت و از آن سخن به میان آورند که این خود یک راه اعتماد سازی در میان مردم یارسان ببار خواهد آورد.

سازمان یاری کورد(یارسان)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here