اتلاعیەیگ خوەندم خەنەم ھات

agadari

ئمروز چیمە سەر فەیسبوک چشتێگ خوەنم فرە خەنەم گرد.

دوستێگ و ناو ناوخاس نەزەری اتلاعیەێگ لە فەیسبوکەگەی داناویت دوا لە مردم بخسوس مەردوم یاری کردیویت کە بچن بەیانیەی سازمانەگەیان بخوەنن .

ئەو دوسە نویساوید کە سایت سازمان دمکراتیک خەراو بیەس بچن لە سایت خوەرھەڵات بەیانیەگەیان بخوەنن.

نازانم ئی دوستانە چە فکر کردنە؟

کەفتمە یاد خاترەێگ ویشن روزێگ جەلال نەسیری خوانندەی کرماشاە ریش و سیولی تراشید و یەک دەست کت شلوار کاملەن مشکی کەیدە وەری و چد ئەرای بازار کرماشاە .

ئاقا جەلال چدە دەر یە نوار فروشی ویشد ئاخا بەخشید نەوار جەلال نەسیری دیرید ساحب مغازە کەمی تماشای کەد و ویشی چە فەرمایش کردین قوربان؟جەلال نەسیری دوارە ویشد عەرز کردم نەوار جەلال نەسیری دیرین؟ ساحب مغازە جەلال نەسیری شناسد کە خوەیە رەنگ گورانیە ویشد ئالیجناب زانستم لە خوەد نەوت کەس سدات گوش نیەکەد.

منیچ کەفتمە یاد ئاخا جەلال باشەد دوستان سازمان دمکراتیک من یەک پرسیار و ئیوە دیرم بغەیر از خودان کی ئەھمیەت دەیدە ئیوەو بەیانیەدان؟

مەردم کوردستان سالھا و دەست خانوادەی پەھلوی زەجر و بەدبەختی کیشان ئیوە چین بی قیت و شەرت وە چەپلەتەقە ئەرای شازادە بینە پاخەسوی و  تەریق ئسکەیپ ھاوردینەی کونگەرەگەدان.

لە فرانەسەش چینە کونگەرەگەی دەرتان کرد .ئەلانیچ بەیانیە دەیم بەیانیە دەیم تواین چە سابت بکەین دی خیالدان تەخت تەخت بود کەس نە  وە  کورد  بیندان باوەر کەید نە وە یارسان بیندان.

ئمیدوارم کە لە امروز بە بعد نوشتەگان خوەدان خوبتر موتالعە بکەین کە بیشتر یاد بگرین، گەرد سلام و ئارەزوی مەوەفقیەت ئەرادان .

نۆکەری سەردانەواندن کاری نامەردانەیە

سەد ھەزار لحنەت لەوەی وا نۆکەری بێگانەیە

علی اشرەف فلاھی